HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitřní oznamovací systém

V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“) vzniká každému zaměstnavateli povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby, který je určen k oznamování jednání, v nichž oznamovatel spatřuje dále specifikované porušení povinností zaměstnavatele. Systém je anonymní a zaručuje výraznou ochranu zaměstnance před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele. Směrnice je účinná od 17. prosince 2021. 

Kdo může podat oznámení

Osoby uvedené v čl. 4 směrnice. Oznamovatelem může být každý příslušník nebo zaměstnanec HZS Olomouckého kraje ve služebním i pracovním poměru, také osoba, jejíž služební či pracovní poměr má teprve vzniknout nebo již zanikl, nebo též zaměstnanec jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro zaměstnavatele koná práci nebo veřejnou zakázku na jiném než pracovněprávním základu.

Před podáním oznámení

Oznamovatel by měl mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení jsou v době oznámení pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.

Jaké jednání je možné oznámit

Oznámení se musí týkat případů popsaných ve směrnici, kterými jsou případy porušení práv a povinností v následujících oblastech:

 1. zadávání veřejných zakázek,
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 4. bezpečnost dopravy,
 5. ochrana životního prostředí,
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 8. veřejné zdraví,
 9. ochrana spotřebitele,
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
 11. porušení ohrožující finanční zájmy EU podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních EU,
 12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Ochrana oznamovatele

Do ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze speciálně pověřenému zaměstnanci tzv. příslušné osobě, která má povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.

Ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.

Komu se oznámení podává

Oznámení se podává zaměstnavatelem určené příslušné osobě. Příslušnou osobou u HZS Olomouckého kraje je kpt. Mgr. Ladislava Mlčáková.

Spojení:

Pověřená osoba: kpt. Mgr. Ladislava Mlčáková.

Adresa:
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Telefonní číslo: +420 775 852 643
Email: oznameni@hzsol.cz

Jak lze oznámení učinit

Oznámení lze učinit osobně, ústně, písemně nebo elektronicky.

elektronicky činěnému podání je určena emailová adresa oznameni@hzsol.cz.

Písemně činěné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou příslušné osoby. Zalepenou obálku označit „k rukám kpt. Mgr. Ladislavy Mlčákové – NEOTEVÍRAT“. V takovém případě jej smí otevřít pouze příslušná osoba.

Ústně prostřednictvím telefonní linky +420 775 852 643 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam).

Osobně po předchozí telefonické nebo písemné domluvě. O osobním oznámení se sepisuje protokol. Z takto činěného oznámení může být se souhlasem osoby, která oznámení podává, činěn zvukový nebo obrazový záznam.

Oznamovatel má také možnost své oznámení podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Není vyloučena možnost podat oznámení zcela anonymně, takováto forma podání má ovšem i své nevýhody v podobě omezené ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními. 

Jak bude oznámení vyřizováno

Přijetí oznámení bude oznamovateli potvrzeno do sedmi dnů od doručení. Do tří měsíců musí příslušná osoba provést šetření a o jeho výsledku oznamovatele vyrozumět. Za tímto účelem poskytne zaměstnavatel pověřené osobě veškerou součinnost.

Další informace o oznámení lze najít ve směrnici (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L1937) a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (https://korupce.cz/wp-content/uploads/2021/12/met-wb_aktualizace_2021-12-15.pdf). Zákonná úprava v rámci právního řádu České republiky nebyla dosud přijata.

vytisknout  e-mailem