HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS“) na základě ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany. Státní požární dozor se vykonává podle ustanovení § 35 písm. b) v rozsahu § 31 odst. 1 písm. b) a c), a dále podle § 31 odst. 3 zákona o PO. Jako dotčený orgán na úseku požární ochrany vystupuje HZS i v řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební řád), ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Činnosti související s výkonem státního požárního dozoru podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o PO jsou u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje zajišťovány oddělením stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP (okres Olomouc) nebo pracovištěm prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení (okresy Jeseník, Prostějov, Přerov a Šumperk).

Ke stavbám, které svým rozsahem zasahují na území libovolných dvou a více okresů v Olomouckém kraji, resp. zasahují na území sousedícího kraje, vydává závazné stanovisko krajské ředitelství Olomouc, a to na základě dílčích závazných stanovisek příslušných územních odborů.

V oblasti stavební prevence se státní požární dozor vykonává:

a) posuzováním 

  • územního a regulačního plánu,

  • podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v bodech 3, 4 a 5,

  • dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,

  • projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b), c), d), g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3,

  • projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb které byly převedeny z režimu ohlášení do režimu stavebního povolení (a u kterých by se státní požární dozor jinak nevykonával),

  • dokumentace ke změně v užívání stavby,

  • dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;

posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor

b) ověřováním,

  • zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace (dle předchozího odstavce), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.

Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků je závazné stanovisko nebo stanovisko vyžadované zvláštním právním předpisem.

Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) zákona o PO se nevykonává

vytisknout  e-mailem