HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Plánovací dokumentace

1. Krizové plánování:

Krizový plán kraje: souhrnný plánovací dokument, kterým orgány krizového řízení ve své věcné a územní působnosti plánují opatření a postupy pro případ řešení krizové situace.

Zpracovatel: HZS kraje v součinnosti s krajským úřadem, právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami

 • Náležitosti upravuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

Schvaluje: hejtman po projednání v bezpečnostní radě kraje

Části:

Základní část

 • charakteristika organizace krizového řízení v kraji
 • přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení
 • přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu
 • přehled prvků kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury nacházejících se na území kraje

Operativní část

 • přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení
 • plán nezbytných dodávek zpracovaný podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů
 • způsob plnění regulačních opatření podle zvláštních právních předpisů*
 • přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace a jejich řešení
 • rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení
 • přehled plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů využitelných při řešení krizových situací **

Pomocná část

 • přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení
 • zásady manipulace s krizových plánem
 • geografické podklady
 • vzor rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí
 • další dokumenty související s připraveností na krizové situace a jejich řešením

* například

 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

** například

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve zněnípozdějších předpisů

Plán krizové připravenosti subjektu KI: Plánovací dokument, který zpracovává subjekt KI za účelem ochrany prvku KI.

Účel: Identifikace možných ohrožení funkce prvku KI a stanovení opatření na jeho ochranu.

2. Havarijní plánování:

Havarijní plán: plánovací dokument popisující postupy činností a opatření k provádění záchranných a likvidačních prací, síly a prostředky, které budou potřeba k řešení závažné mimořádné události.

            Typy havarijních plánů:

Havarijní plán kraje:  zpracovává HZS kraje pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu (dle poplachového plánu).

- Náležitosti jednotlivých částí stanovuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb.,o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.

Vnější havarijní plán:

Zpracovává HZS kraje pro:

 1. jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie (zákon 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ),
 2. objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky podle zvláštního právního předpisu (zákon 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi).

Zóna havarijního plánování (ZHP): zóna stanovená krajským úřadem v okolí objektu zařazených do skupiny B (dle zákona o prevenci závažných havárií) na základě provozovatelem zpracovaných podkladů.

Vnitřní havarijní plán:

Zpracovávají:

 1. provozovatelé jaderných zařízení nebo pracovišť IV. kategorie,
 2. provozovatelé objektů a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné a kteří jsou zařazeni do skupiny B.

Plán připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací:

K zabezpečení připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací se doporučuje zpracovat Plán připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Vzor tohoto plánu je možné stáhnout níže na této stránce. Po doplnění příslušných informací ho lze využít jako plánovací dokumentaci obce.

Doporučujeme si k tomuto plánu přidat aktualizovanou kartu obce - této kartě jsou všechny důležité údaje a informace, které lze využít při přípravě na mimořádné události a krizové situace. Zpracovaný plán je možné rozšířit nebo zestručnit a přizpůsobit si ho tak vlastním požadavkům v obci.

S tímto plánem souvisí celá řada dokumentů. V případě zájmu o kompletní plán, konzultaci a pomoc při zpracování kontaktujte příslušníka z oddělení Ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Olomouckého kraje.

vytisknout  e-mailem