HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpracování osobních údajů

V souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HASIČSKÝM ZÁCHRANNÝM SBOREM OLOMOUCKÉHO KRAJE

Identifikace správce osobních údajů:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČO: 70885940, datová schránka: ufiaa6d  (dále jen HZS).

Účely a rozsah zpracování osobních údajů:

HZS zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále jen subjektů údajů) v rámci své působnosti a zpracování je nezbytné zejména pro plnění jeho povinností stanovených právními předpisy, dále v souvislosti ochrannou zájmů subjektů údajů nebo jiných fyzických osob. Osobní údaje jsou dále zpracovávány v rámci plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je HZS pověřen. Účely, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů, se vyskytují zejména v rámci svěřené působnosti

 • na úseku požární ochrany,
 • na úseku integrovaného záchranného systému,
 • na úseku krizového řízení a ochrany obyvatelstva,
 • dále v personální a mzdové agendě
 • v agendách spisové a archivní služby,  stížností a peticí, utajovaných informací, svobodného přístupu k informacím,
 • v ekonomických agendách,
 • při řešení právních sporů.

HZS osobní údaje shromažďuje a zpracovává vždy pouze pro naplnění stanoveného účelu zpracování, a to přiměřeně a relevantně.

Souhlas s nakládáním s osobními údaji:

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány za jiným účelem než pro účely plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo než pro účely zpracování pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, je možné udělit HZS souhlas s nakládáním osobními údaji. Tento souhlas musí být ze strany subjektu údajů dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Předávání osobních údajů:

HZS je oprávněn poskytovat osobní údaje subjektů údajů zejména státním orgánům a institucím, vůči kterým má zákonné povinnosti, a to v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění úkolů HZS a způsobem, který nebude poškozovat subjekt údajů a ohrožovat jeho bezpečnost.

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou příslušnými archivačními předpisy.

Zabezpečení ochrany osobních údajů:

Osobní údaje jsou u HZS řádně zabezpečeny, a jsou zpracovávány a uchovány v elektronické i tištěné podobě při dodržení příslušných bezpečnostních opatření, kterými jsou zejména – heslování souborů, šifrování údajů, uložení v uzamykatelných skříních, režimově zabezpečené prostory apod.

Osobní údaje nejsou automatizovaně zpracovávány.

Práva subjektů údajů při zpracování osobních údajů:

Subjekt údajů má při zpracování svých osobních údajů:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům - subjekt údajů má právo získat od HZS potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou HZS zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a následujícím informacím:
  • Účely zpracování.
  • Kategorie dotčených osobních údajů.
  • Příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů, kterým byly nebo budou zpřístupněny.
  • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria ke stanovení této doby.
  • Existence práva požadovat od HZS opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování.
  • Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
  • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů.
  • Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování (včetně informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

HZS poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů, za další kopie na žádost subjektu údajů může HZS účtovat přiměřený poplatek. (13/2b)

 • Právo na jejich opravu -  v případě, že se subjekt údajů domnívá, že HZS zpracovává jeho osobní údaje nepřesně může požadovat jejich opravu.

 • Právo na výmaz - na výmaz osobních údajů vzniká právo v případě, že je dán jeden z těchto důvodů:
  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovány.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
  • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Osobní údaje musí být vymazány ke plnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na HZS vztahuje.
  • Osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

Právo na výmaz není absolutní, neuplatní se, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • Pro výkon práva na svobodu projevu a informace.
 • Pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na HZS vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném nebo při výkonu veřejné moci, kterým je HZS pověřen.
 • Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.
 • Pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s článkem 89 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů zpracování.
 • Pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • Právo na omezení zpracování - k omezení zpracování osobních údajů může dojít pouze dočasně a lze jej využít pouze v následujících případech:
  • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby HZS mohl přesnost osobních údajů ověřit.
  • Zpracování je protiprávní a subjektu údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
  • HZS již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody HZS převažují nad oprávněným důvody subjektu údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které poskytl HZS, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na předání těchto údajů jinému správci, a to v případě, že:
 • Zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě.
 • Zpracování se provádí automatizovaně.
 • Právo vznést u HZS námitku ohledně zpracování osobních údajů – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zákonnému zpracování osobních údajů, a to pouze v případech, že ke zpracování dochází za těchto podmínek:
 • Zpracování je nezbytné pro plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je HZS pověřen.
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů HZS či třetí strany.

HZS takové osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Povinnosti subjektů údajů:

Subjekt údajů je povinen HZS poskytnout takové osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro:

 • Splnění právní povinnost, která se na HZS vztahuje.
 • Splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je HZS pověřen.
 • Ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
 • Splnění smlouvy.
 • Účely oprávněných zájmů HZS či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Změnu u těchto osobních údajů je nutné HZS neprodleně oznámit.

Dozorový orgán:

Subjekt údajů má právo kontaktovat dozorový orgán - Úřad na ochranu osobních údajů (ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n, www.uoou.cz), v případě podezření, že dochází k neoprávněnému nakládání s jeho osobními údaji, nebo že bylo odmítnuto zajištění nápravy situace, která je v rozporu s právními předpisy,

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V případě potřeby je možné obrátit se také na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je kpt. Mgr. Jiřina Bínová, tel. 773 796 166, e-mail: jirina.binova@hzscr.cz

Nařízení GDPR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Ministerstvo vnitra – GDPR

http://www.mvcr.cz/gdpr/

vytisknout  e-mailem