HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zjišťování příčin požáru

Vyšetřování požárů je souhrn úkonů směřující k objektivnímu zjištění příčiny vzniku požáru a jeho šíření.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje provádí vyšetřování požárů ve smyslu § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. f) a § 35 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s konkretizací uvedenou v § 50 a § 51 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Vyšetřování příčin vzniku požárů je zajišťováno nepřetržitě a to příslušníky Hasičského záchranného sboru s odbornou způsobilostí pro vyšetřování požárů. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje provádí vyšetřování požárů na území okresů, resp. územních odborů Přerov, Prostějov, Olomouc, Šumperk a Jeseník. 

Vlastní výkon provádějí v rámci Olomouckého kraje tzv. základní a ostatní vyšetřovatelé požárů nepřetržitě 24 hodin denně, a to buď v rámci směnné 24 hodinové služby (okresy Olomouc a Prostějov) nebo denní služby v okresech Přerov, Šumperk a Jeseník.

ZPP provádí vyšetřování příčin vzniku požárů a okolností majících vliv na šíření požáru s důrazem především na zjištění:

  • místo a doba vzniku požáru
  • osoba, u které požár vznikl
  • příčina vzniku požáru včetně možných verzí
  • okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené projektové dokumentace
  • následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené osoby
  • výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu
  • porušení předpisů o požární ochraně
  • jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru

ZPP zpracovává předepsanou dokumentaci o požáru, kterou tvoří spis o požáru. Spis o požáru se skládá zejména z odborného vyjádření, fotodokumentace, situačního plánku místa požáru a jiných dokumentů. Výsledky a závěry vyšetřování příčin vzniku požárů se uvádějí do odborných vyjádření. Odborná vyjádření slouží především pro potřebu Policie České Republiky, která požáry šetří a dále pro potřeby Hasičského záchranného sboru v případě, že byly porušeny pouze předpisy na úseku požární ochrany. Pro potřeby poškozené osoby poskytuje informace o požáru a to na základě písemné žádosti.

V odůvodněných případech se při vyšetřování požárů provádí odebírání výrobků nebo vzorků, které jsou následně podrobovány požárně technickým expertízám, prováděných Technickým ústavem požární ochrany či chemickou laboratoří, případně v souladu s dohodou o součinnosti odbornými pracovišti Policie ČR. Součástí výkonu vyšetřování požárů je úzká spolupráce se znalci v jednotlivých oborech, tlumočníky a znaleckými ústavy.

Vyšetřování požárů se v posledních letech vzhledem k neustálému vývoji a rozvoji vědy, techniky, k dostupnosti zahraničních výrobků, vývoji v oblasti chemických látek a sloučenin, ale i s přihlédnutím k demografickým změnám, změnám klimatu atd. stalo multioborovou disciplínou, ve které je zastoupena stále větší část technických a právních oblastí a na vyšetřovatele požárů je kladeno stále více nároků na vzdělání a poznávání. Jedná se o obor s vysokou variabilitou činností, z nichž některé jsou jedinečné, neopakovatelné, zpětně nedohledatelné a přesto klíčové.

Vyšetřování požárů lze vnímat subjektivním pohledem jako činnost, výsledkem které je skutečné zjištění příčiny vzniku požáru, okolností majících vliv na šíření požáru, porušení předpisů z oboru požární ochrany, případně správní či přestupkové řízení a postoupení jiným správním úřadům či orgánům činným v trestním řízení za jasně stanovených procesních pravidel a postupů definovaných právním systémem České republiky.

Objektivním pohledem se jedná o činnost, jejíž závěry jsou jedním ze základních pramenů požární prevence, která flexibilně na zjištěné nedostatky reaguje.

Součástí činnosti oddělení zjišťování příčin vzniku požárů je garance statistického sledování událostí, jehož data jsou použita do každoročně zpracovávané statistické ročenky.

Schéma procesu výkonu ZPP

vytisknout  e-mailem