HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon) ukládá HZS Olomouckého kraje povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Žádost o informaci lze podat ústně v denní pracovní době pondělí – čtvrtek 8:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 15:00 hod. na sekretariátu Krajského ředitelství HZS Olomouckého kraje, písemně na adresu Krajského ředitelství HZS Olomouckého kraje nebo na adresy územních odborů HZS Olomouckého kraje, e-mailem na adresu elektronické podatelny epodatelna@olk.izscr.cz nebo elektronicky do datové schránky HZS Olomouckého kraje.

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady. Žádný formulář není předepsán.

Z písemné žádosti musí být zřejmé, komu je určena, tj. Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kdo žádost podává; u fyzických osob žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Žádost učiněná elektronicky musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny HZS Olomouckého kraje: epodatelna@olk.izscr.cz.

Pokud žádost neobsahuje označení komu je určena, to, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., a adresu pro doručování nebo pokud není elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, sdělí, zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytne doručovací adresu.

Není-li na ústně podanou žádost informace žadateli poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na takto podanou žádost za dostačující, může o informaci požádat písemně.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna, se zpravidla vyřizuje sdělením údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází o zveřejnění, a to nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, HZS Olomouckého kraje mu ji poskytne; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, HZS Olomouckého kraje vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů ode dne  podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne HZS Olomouckého kraje o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti HZS Olomouckého kraje, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud HZS Olomouckého kraje odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

vytisknout  e-mailem