HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové plánování

Je nástrojem krizového řízení a je souhrnem plánovacích činností, procedur a vazeb uskutečňovaných orgány krizového řízení a jimi určenými státními nebo veřejnými institucemi, právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k realizaci cílů a úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatelstva za krizových situací.

Zahrnuje:
• krizové plánování k řešení nevojenských krizových situací,
• krizové plánování k řešení vojenských krizových situací.

Krizový plán Královéhradeckého kraje

Krizový plán Královéhradeckého kraje (dále jen „KPK“) je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty v Královéhradeckém kraji.         

S účinností od  1. 1. 2011 byl novelizován zákon číslo 240/2000 Sb., o krizové řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a nařízení vlády číslo 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona. Z novelizovaného krizového zákona vyplynula povinnost pro HZS Královéhradeckého kraje zpracovat nový KPK a krizové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen KP ORP“) s termínem do 31. 12. 2012.

KPK, zpracovaný podle novely krizového zákona, předložil HZS Královéhradeckého kraje členům Bezpečnostní rady Královéhradeckého kraje (dále jen „BRK“) k připomínkování. Po vypořádání připomínek, dne 24.10.2012 dokument projednala BRK a doporučila svým usnesením hejtmanovi Královéhradeckého kraje ke schválení. KPK vešel v platnost dnem 1.1.2013. Dne 31.12.2016 byla provedena souhrnná aktualizace KPK.
 
Krizové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností
KP ORP je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizovýchopatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení (starosta ORP obecní úřad ORP, starostové obcí a obecní úřady) a další dotčené subjekty ve správním obvodu ORP.
Krizový zákon ukládá HZS Královéhradeckého kraje zpracovat KP ORP do dvou let od nabytí účinnosti. V podmínkách Královéhradeckého kraje se jednalo o zpracování nové dokumentace pro 15 ORP. BRK projednala dne 6. 12. 2011 „Harmonogram zpracování KP ORP....“, kde je uloženo HZS Královéhradeckého kraje zpracovat tyto dokumenty do 20. 12. 2012.
HZS Královéhradeckého kraje zpracoval a předal krizové plány v dostatečném předstihu všem ORP, čímž poskytl časový prostor pro posouzení dokumentace členy příslušných bezpečnostních rad a vypořádání připomínek. Všechny bezpečnostní rady ORP projednaly v měsíci prosinci 2012 na svých jednáních obsah KP ORP a dokument doporučily ke schválení starostům obcí, u ORP Hradec Králové primátorovi města. KP ORP vešly v platnost dnem 1.1.2013. Dne 31.12.2016 byly provedeny souhrnné aktualizace KP ORP.


Metodika zpracování KP ORP 

Plány krizové připravenosti
Podle § 29, čl. 1, zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon), jsou právnické a podnikající fyzické osoby (dále jen „PaPFO“) povinny při přípravě na krizové situace podílet se na zpracování krizových plánů. V případě, že jde o PaPFO, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, jsou tyto osoby dále povinny zpracovávat plány krizové připravenosti (dále jen „PKP“); PKP se rozumí plán, ve kterém je upravena příprava příslušné PaPFO k řešení krizových situací.
Náležitosti PKP, způsob zpracování a aktualizace upravuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení pozdějších předpisů.
Pro potřebu zpracování PKP PaPFO zpracoval HZS kraje „Metodiku zpracování PKP.“

Metodika zpracování PKP

vytisknout  e-mailem