HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost oddělení IZS a služeb a jeho složení

Oddělení IZS a služeb odpovídá za řešení problematiky IZS kraje, koordinaci záchranných prací a spolupráci složek IZS, za usměrňování, koordinaci a kontrolu činnosti jednotek PO, za organizaci a výkon služby v jednotkách HZS kraje a odbornou přípravu v této oblasti.

Oddělení IZS a řízení jednotek PO plní zejména následující úkoly:

a) podílí se na přípravě podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje,
b) zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO v kraji, zpracovává návrhy na organizaci a početní stavy HZS kraje, zpracovává a vede přehled o organizaci jednotek PO a jejich vybavení,
c) v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím organizuje odbornou přípravu příslušníků a velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotek hasičských záchranných sborů podniků, připravuje prověřovací a taktická cvičení jednotek PO,
d) řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje,
e) vede v rámci své působnosti přehled jednotek PO, jejich činností, početních stavů a jejich vybavení a vede přehledy o ostatních složkách IZS na základě dohod o součinnosti, vede a využívá stanovenou dokumentaci požární ochrany a IZS,
f) organizuje a zabezpečuje připravenost a akceschopnost jednotek PO, organizuje a kontroluje výkon služby jednotek PO, sleduje a vyhodnocuje zásahy jednotek PO a navrhuje příslušná opatření,
g) zpracovává podklady pro požární poplachový plán kraje, poplachový plán IZS kraje a podklady pro zpracování havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a krizového plánu kraje,
h) podílí se na realizaci činnosti složek IZS v kraji a usměrňuje spolupráci těchto složek, vyjadřuje se k dokumentům, které se svým obsahem dotýkají složek IZS, vyhodnocuje společnou činnost složek IZS,
i) připravuje podklady pro prověřovací a taktická cvičení IZS,
j) podílí se na organizaci a koordinaci humanitární pomoci, k) vykonává státní požární dozor v oblasti akceschopnosti jednotek PO v kraji,
l) navrhuje zřízení jednotky HZS podniku a jednotky SDH podniku a jednotky PO obce, vydává souhlas s jejím zrušením a navrhuje zřízení společných jednotek.
 

Oddělení služeb se dělí na:

Chemickou službu
Technickou službu
Strojní službu


Plnění úkolů chemické, technické a strojní služby v jednotách Hasičského záchranného sboru ČR podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., zabezpečuje hasičský záchranných sbor kraje v souladu s Řádem chemické, technické a strojní služby Hasičského záchranného sboru ČR. Při plnění úkolu v oblasti služeb, vzdělávací, technické a účelová zařízení HZS ČR postupují přiměřeně podle Řádu jednotlivých služeb.
 

Řády služeb upravují jednotný výkon služby, stanoví základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, používání, zkoušení a kontrol, údržbě a skladování věcných prostředků požární ochrany.
 


Oddělení služeb plní následující úkoly:

a) zabezpečuje akceschopnost požární techniky a dalších věcných prostředků požární ochrany,
b) zabezpečuje spolehlivou funkci a udržuje v pohotovosti požární techniku,
c) sleduje a vyhodnocuje nehodovost vozidel HZS kraje a jednotek PO v kraji, d) zabezpečuje akceschopnost ochranných prostředků pro hasiče,
e) zabezpečuje akceschopnost hasiv, prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek,
f) zajišťuje odbornou podporu při zásahu jednotek PO v prostředí z nebezpečnou látek na místě zásahu a pro ochranu obyvatelstva,
g) podílí se na odborné přípravě hasičů.


Chemická služba

Hlavní úkoly chemické služby:
• zajišťuje a udržuje prostředky pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci nebezpečných látek (dýchací přístroje, protichemické oděvy, dekontaminační sprchy, detektory apod.),
• vede evidenci o kontrolách prostředku CHS.
• zajišťuje chemický nebo radiační průzkum,
• označují a vytyčují oblasti s výskytem nebezpečné látky na místě zásahu,
• podílí se na varování a informování obyvatelstva o případném nebezpečí,
• zajišťuje dekontaminaci hasičů, prostředků požární ochrany, majetku a životního prostředí.

Prostředky chemické služby:
• Hasiva:
        prášková,
        smáčedla,
        plynná a speciální hasiva,
• Dekontaminační prostředky:
        stanoviště dekontaminace osob a techniky,
        dekontaminační sprchy,
        záchytné vany,
        dekontaminační prostředky,
        neutralizační, sorpční a emulgační látky a prostředky,
• Speciální věcné prostředky:
    - detekční a měřící:
        indikátory ionizujícího záření, radiometry,
        oxymetry,
        detekční trubičky,
        termovize a pyrometry,
        čerpadla na NL bez motorového pohonu,
    - prostředky na olejové havárie, separátory, odlučovače, osobní ochranné prostředky a osobní výstroj:
        protichemické ochranné oděvy,
        izolační dýchací přístroje,
        filtrační dýchací přístroje,
        oživovací (křísicí) přístroje,
        potápěčské obleky a potápěčská technika,
    - plnící zařízení tlakových lahví a náhradní tlakové láhve:
        vysokotlaký vzduchový kompresor a stanice,
        kyslíkové přečerpávací pumpy,
        náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům a potápěčské technice.

Technická služba

Hlavní úkoly technické služby:
• zajišťuje a udržuje provozuschopnost prostředků TS a ve spolupráci s ostatními jednotkami PO,
• usměrňuje po odborné stránce činnost TS v jednotkách PO,
• podílí se na zpracování plánů odborné přípravy, na jejím provádění a ověřování,
• vede evidenci a v platných termínech provádí kontroly prostředků TS,
• provádí odborný dohled při používání prostředků TS při mimořádných událostech.

Prostředky technické služby:
• Základní věcné prostředky PO:
        Hasicí,
        Hadicové - základní a pomocné,
        Přenosné žebříky pro hasiče,
• Účelové věcné prostředky PO:
        Osvětlovací,
        Varovné,
        Vyprošťovací a destrukční,
        Ostatní,
• Speciální věcné prostředky PO - záchranné:
        Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami,
        Záchranné a evakuační prostředky,
        Prostředky první pomoci,
• Speciální věcné prostředky PO - zásahové:
        Pneumatické vyprošťovací zařízení,
        Prostředky pro práci na vodní hladině,
        Prostředky pod vodní hladinou,
        Prostředky pro práce při povodních,
        Těsnící prostředky,
• Zásahové osobní ochranné prostředky,
• Zásahové společné ochranné prostředky.

Strojní služba

Hlavní úkoly strojní služby:
• zabezpečuje provozuschopný stav prostředků strojní služby zařazených do provozu nebo zálohy. Mezi tyto prostředky patří např.:
    - požární technika:
            zásahové požární automobily,
            osobní automobily,
            nákladní automobily,
            plavidla,
    - věcné prostředky požární ochrany:
            veškerá čerpadla,
            hydraulické vyprošťovací nářadí,
            motorové pily,
            generátory elektrického proudu atd.,
• navrhuje o dodržuje časový plán údržby a zkoušek, včetně opatření v souvislosti se změnou klimatických či jiných podmínek provozu,
• vytváří metodické materiály pro činnost na úseku strojní služby,
• vytváří návrhy na zpracování technické specifikace pro nákup nebo rekonstrukci požární techniky,
• zabezpečuje pravidelnou odbornou přípravu techniků strojní služby, strojníků a řidičů,
• sleduje a vyhodnocuje spotřeby pohonných hmot vozidel používaných u HZS kraje,
• sleduje a vyhodnocuje nehodovost vozidel HZS kraje a jednotek PO v kraji.

vytisknout  e-mailem