HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní plánování

Havarijním plánováním se rozumí soubor činností, postupů a vazeb uskutečňovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, krajskými a obecními úřady a dotčenými právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k plánování opatření při provádění záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí, a to vždy s použitím existujících sil a prostředků (např. integrovaný záchranný systém) s cílem:

• analyzovat existující rizika a zvýšit povědomí o rizicích na daném území,
• minimalizovat škodlivé účinky mimořádné události na životy a zdraví osob, životní prostředí, hospodářská zvířata, majetkové a kulturní hodnoty,
• stanovit opatření k odvrácení nebo omezení účinků mimořádné události a způsob odstranění následků.

 

Havarijní plány

Havarijní plány objektové, např.:
- vnitřní havarijní plány – zajištění havarijní připravenosti v areálu provozovatele. Zpracovávají je provozovatelé objektů a zařízení zařazených do skupiny B, dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji zpracovává ČEPRO, a.s. Cerekvice nad Bystřicí a PROFER PLUS s.r.o. Hradec Králové,
- havarijní plány vodního hospodářství a ochrany vod před závadnými látkami,
- havarijní plány ochrany ovzduší pro případy poruch a nehod u technických zařízení,
- havarijní plány k předcházení vzniku a k řešení stavů nouze v energetickém sektoru.

Havarijní plány územní:
- havarijní plán kraje (dále také „HPK“),
- vnější havarijní plány (dále také „VHP“).

Havarijní plán Královéhradeckého kraje (dále také „HPK“) zpracoval Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále také „HZS KH kraje“) ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje, Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje a Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj. Před zpracováním byla provedena komplexní analýza možnosti vzniku mimořádných událostí na území Královéhradeckého kraje. HPK je součástí Krizového plánu Královéhradeckého kraje (dále také „KPK“). Komplexní upřesnění HPK je prováděno vždy k 31.12. daného roku. V únoru následujícího roku vydává HZS KH kraje všem obcím s rozšířenou působností HPK na CD nosiči.

Obce s rozšířenou působností rozpracovávají HPK do své dokumentace. Ostatní obce a obce s pověřeným obecním úřadem havarijní ani krizový plán nezpracovávají. Na základě žádosti starostů obcí zpracoval a obcím předal HZS KH kraje „Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události“. Obce, které si dosud o plán nepožádaly, mají jeho návrh k dispozici na odkazu:

PČ obce při vzniku MU

VHP se zpracovávají pro území zóny havarijního plánování k zabezpečení ochrany obyvatelstva, životního prostředí, hospodářských zvířat, majetkových a kulturních hodnot. V Královéhradeckém kraji se nachází dva objekty zařazené do skupiny B, dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, pro které se VHP zpracovává:

- ČEPRO, a.s. Cerekvice nad Bystřicí,
- PROFER PLUS s.r.o. Hradec Králové.

Zpracování vnějšího havarijního plánu zajišťuje HZS KH kraje.

 

vytisknout  e-mailem