HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní legislativa

Jsou to zákony k působnosti a pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace a při jejich řešení (vyjma zajišťování obrany ČR). Legislativa je obsahově propojena s legislativou o integrovaném záchranném systému - zákonem č. 239/2000 Sb. Ten se především týká přípravy na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových stavů.

Základní zákony

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Definuje účast státu při zajišťování bezpečnosti republiky, seznamuje s vyhlašováním nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. Stanovuje výčet orgánů, které zajišťují bezpečnost ČR – ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby. Vymezuje povinnost všech orgánů podílet se na zajišťování bezpečnosti ČR
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vymezuje integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), stanoví složky IZS a jejich působnost, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnické a podnikající fyzické osoby (dále PaPFO) při přípravě na MU a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu - krizové stavy.
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti PaPFO při přípravě na krizové stavy, které nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností. Definuje - stav nebezpečí, orgány krizového řízení a jejich povinnosti, kritickou infrastrukturu, řeší kontrolu, přestupky a správní delikty.
 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 Účelem zákona je připravit a po vyhlášení krizového stavu přijmout hospodářská  opatření  pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb. Hospodářská opatření v krizových stavech slouží k uspokojování základních životních potřeb obyvatelstva, k  podpoře činnosti  ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských záchranných sborů,  havarijních služeb a k výkonu státní správy.
 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi 
Stanoví  povinnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají objekt s nebezpečnou chemickou látkou, řeší poskytování informací veřejnosti a výkon orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií.
 Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Chrání povrchové a podzemní vody, stanoví podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů, pro zachování a zlepšení kvality vod,, řeší právní vztahy k vodám, vymezuje bezpečnost vodních děl a ochranu před účinky povodní.

vytisknout  e-mailem