HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinně zveřejňované informace

V této sekci naleznete všechny povinně zveřejňované informace o Hasičském záchranném sboru Jihomoravského kraje - podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb. Dále zde naleznete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění . 

1. NÁZEV

 • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

5. BANKOVNÍ SPOJENÍ

 • ČNB pobočka Brno, Č.ú.: 10039881/0710

6. IČO

 • IČ: 70884099

7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

 • DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

8. HLAVNÍ DOKUMENTY

 • 8.2 Rozpočet:  Rozpočty jsou uvedeny ve Zprávách o stavu PO – viz bod 8.1

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

 • O příslušné informace podle zákona č. 106/1999 Sb. lze požádat na kontaktním místě:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství

Zubatého 1
614 00 Brno

 • Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Postup při vyřizování žádostí, místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze zaslat poštou na adresu Krajského ředitelství HZS Jihomoravského kraje či na adresu sídla územních odborů HZS kraje - adresy viz bod 4.
Písemnosti lze podat i osobně na podatelnách v sídlech Krajského ředitelství a územních odborů HZS kraje.

Projektovou dokumentaci ke stavbám na území okresů Brno-město, Brno-venkov lze podat osobně či poštou na adrese:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství, oddělení stavební prevence
Štefánikova 32
602 00 Brno

Projektovou dokumentaci ke stavbám na území ostatních okresů HZS Jihomoravského kraje lze podat na podatelny v sídlech územních odborů HZS kraje.

Postup při projednávání a vyřizování peticí se řídí zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Lhůta pro vyřízení činí 30 dní od doručení petice HZS Jihomoravského kraje.
Postup při projednávání stížností se řídí § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Lhůta pro vyřízení činí 60 dní od doručení stížnosti HZS Jihomoravského kraje.
Podání ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se vyřizují způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb.
Jiné žádosti či oznámení fyzických nebo právnických osob jsou vyřizovány zpravidla do 30 dnů od jejich doručení HZS Jihomoravského kraje.
Tam, kde to právní předpisy připouštějí, mohou být lhůty k vyřízení výjimečně prodlouženy, avšak pouze z důvodu, že v průběhu lhůty nelze zajistit podklady potřebné pro vyřízení podání. Prodloužení lhůty spolu s uvedením důvodů musí být podateli písemně oznámeno.
Podání, k jehož vyřízení není HZS Jihomoravského kraje věcně či místně příslušný, se bezodkladně postupuje k vyřízení příslušnému orgánu veřejné správy či osobě. O postoupení podání je HZS Jihomoravského kraje povinen podatele vyrozumět.

11. PŘEDPISY

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • ​11.2 Vydané právní předpisy – HZS Jihomoravského kraje nevydává právní předpisy

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

13. LICENČNÍ SMLOUVY

 • 13.1 Vzory licenčních smluv: –
 • 13.2 Výhradní licence: –

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

PŘEHLED VYŽÁDANÝCH INFORMACÍ

HZS Jihomoravského kraje je podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinen zveřejnit podstatný obsah informací poskytnutých na žádost.

INFORMACE PODLE ZÁKONA č. 187/2006 Sb.

jsou zveřejněny na úřední desce HZS Jihomoravského kraje

Další užitečné informace:

FORMULÁŘE - JAK A KDE JE ZÍSKAT

ŽIVOTNÍ SITUACE

SEZNAM VŠECH NAVAZUJÍCÍCH ORGANIZACÍ

  vytisknout  e-mailem