HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y. 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Upozorňujeme, že elektronické podání žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci není ze zákona možné a musí se předkládat orgánu vykonávajícímu státní požární dozor v listinném vyhotovení.

Možnosti elektronického podání:

  1. Na technickém nosiči dat (CD, DVD). Nosič můžete doručit do podatelny HZS JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno, a to od pondělí do pátku od 08:00 hod do 14:00 hod., v úřední dny (pondělí, středa) od 08:00 hod. do 17:00 hod.
  2. Prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu podatelna@firebrno.cz

Přípustné formáty elektronického podání:

  • prostý text – TXT
  • dokument v textovém standardu – RTF
  • dokument MS Word – DOC
  • dokument MS Excel – XLS
  • dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader – PDF

Požadavky na elektronická podání:

Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Maximální souhrnná velikost jednoho e-podání (včetně všech připojených příloh) je 5 MB.

Podání učiněné podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu státu a občany.

Příjem a zpracování elektronických podání:

Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání, a to v případě, že je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též kvalifikovaný systémový certifikát podatelny.

Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.

Elektronická podatelna HZS JmK zasílá potvrzení o přijetí podání nejpozději v první pracovní den po doručení.

Odesílatel může rovněž požádat, aby mu zpráva o přijetí podání byla zaslána klasickou písemnou formou a také požádat, aby další komunikace s podatelnou byla realizována písemnou formou.

Seznam zaměstnanců určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

o.z. Jarmila Minaříková 
administrativní a spisový pracovník
Telefon: 950630172
Email: jarmila.minarikova@firebrno.cz 

vytisknout  e-mailem