Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Od ledna nabývá účinnosti nový stavební zákon s dopadem na výkon státního požárního dozoru

1. ledna 2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon. Je nutné počítat s tím, že dojde k několika klíčovým změnám i z hlediska zákona o požární ochraně a výkonu státního požárního dozoru (SPD). 

Přechodné období: V období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 se ve věcech aplikace nového stavebního zákona a také výkonu SPD bude postupovat jak podle dosavadních právních předpisů, tak i podle novelizovaných právních předpisů, podle zásad uvedených níže.  

Specifika pro vyhrazené stavby: Pro vyhrazené stavby (uvedené v příloze č. 3 nového stavebního zákona) a související stavby se v přechodném období bude postupovat podle nového stavebního zákona s výjimkou digitalizace řízení.

Z hlediska výkonu SPD se bude aplikovat novelizovaný zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (účinnost od 1. 1. 2024) – viz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-284.

Výjimkou v aplikaci novely zákona o požární ochraně je podání v elektronické formě, které zatím není požadováno.

Povolení ostatních staveb a záměrů: Pro všechny ostatní stavby a záměry, které nespadají pod vyhrazené stavby, se bude postupovat podle stávajícího znění stavebního zákona a výkon státního požárního dozoru bude vykonáván podle zákona o požární ochraně, ve znění účinném do 31. prosince 2023.

Digitalizace stavebního řízení: Podávat podklady a dokumentaci pro vyhrazené stavby i ostatní stavební záměry elektronicky bude možné od 1. července 2024.

Podklady předkládané orgánu vykonávajícímu SPD budou pro vyhrazené stavby i ostatní stavební záměry předkládány podle požadavků zákona o požární ochraně, ve znění účinném do 31. prosince 2023, tj. v „papírově“ formě a požárně bezpečnostní řešení ve dvou vyhotoveních. Výše uvedené aplikační zásady právních předpisů vycházejí ze společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva kultury, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu, a Státní báňské správy k aplikaci § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb. Toto se týká i změn zákonů, které byly novým stavebním zákonem vyvolány.

Společné stanovisko je dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj – viz stanovisko.

Hasičský záchranný sbor České republiky, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany, je na digitalizaci připraven. Ke konci roku 2023 byla spuštěna finální verze software Jednotný informační systém prevence (JISP), používaný k výkonu SPD na celém území České republiky. Průběžně dochází k dovybavení jednotlivých HZS krajů potřebným HW vybavením, které umožní zobrazovat projektovou dokumentaci, včetně výkresové části v plně digitálním formě. Velkou výhodou jsou také mobilní zařízení, kterými jsou postupně jednotliví příslušníci HZS krajů vybavováni, která tak umožní práci přímo v terénu, např. při místním šetření na stavbě. Uvedený SW JISP, s odpovídajícím technickým vybavením, tak umožní vzdálený přístup k potřebným podkladům v digitální formě, bez nutnosti jejich tisku.

Tyto změny znamenají významný posun v procesech stavebního povolování a územního plánování v České republice, s důrazem na zjednodušení, efektivitu a digitalizaci postupů

Dochází ke změnám výkonu SPD s využíváním moderních nástrojů 21. století.


kpt. Ing. Mgr. Jiří Fröhlich
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Mobil: 602 105 376
e-mail:jiri.frohlich@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem