HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

FAQ

Odpovědi na často kladené dotazy. 

Jaký hasicí přístroj si mám pořídit domů a jaká je jeho cena?

Jednou z možností je vybavit si domácnost práškovým hasicím přístrojem. Lze jej pořídit již za cenu od 800 Kč (dva přístroje se 2kg nebo jeden se 6 kg hasební látky). Jsou to (na rozdíl třeba od vodních hasicích přístrojů) téměř univerzální přístroje, které lze vedle hašení některých pevných látek použít také na hořlavé kapaliny (např. benzín, oleje) i na elektrické zařízení pod proudem.

Alternativou ke klasickým hasicím přístrojům jsou tzv. hasící spreje. Mezi jejich výhody patří nízká cena, jednoduchá obsluha a snadná přenositelnost. Jejich základní nevýhodu je však malý obsah hasební látky a tím i jejich využití, tedy především na hašení požárů v jejich zárodku.

Jaký hasicí přístroj si mám pořídit do auta a kam ho umístit?

Nejvhodnějším typem hasicího přístroje pro osobní vozidla je práškový hasicí přístroj. Tento typ přístrojů je možné použít pro hašení pevných, kapalných i plynných hořlavých látek. Je vhodné si pořídit přístroj s alespoň 2 kilogramy hasební látky. Takovéto přístroje se běžně prodávají od 400 Kč. Jejich hlavní předností není jenom cena, ale také skutečnost, že jsou tyto přístroje mrazuvzdorné. Doporučujeme je před použitím krátce protřepat.

Hasicí přístroj umístěte co nejblíže řidiči, nejvhodnějším řešením je uchycení k podlaze pod sedadlem spolujezdce, popřípadě umístění do schránky před spolujezdcem. Hasicí přístroj pak můžete použít i jiným způsobem, např. pokud se stanete účastníky dopravní nehody a vzpříčí se vám dveře. V takovémto případě lze hasicí přístroj použít jako nouzové kladivo, kterým je možné rozbít skleněné výplně a jimi následně opustit vozidlo.

Kde si můžu pořídit hasicí přístroj?

Kontakty na výrobce a prodejce přenosných hasicích přístrojů je možné snadno najít na internetu. Doporučujeme provést nákup hasicího přístroje ve specializované prodejně, popř. na specializovaných internetových stránkách.

Musím si nechat hasicí přístroj kontrolovat, příp. kdo provádí kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů, jak často?

Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok (pokud např. dokumentace výrobce nestanoví jinak), a také po každém použití. Jednou za 3 - 5 let by měl každý přenosný hasicí přístroj projít náročnější periodickou zkouškou (vodní a pěnový hasicí přístroj musí být přezkušován každé tři roky, ostatní jednou za pět let). Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen osoby s odbornou kvalifikací, které vlastní doklad opravňující je k uvedeným činnostem.

Prodají mi hasicí přístroj i hasiči?

Hasičský záchranný sbor České republiky neprodává přenosné hasicí přístroje.

Provádí hasiči kontroly hasicího přístroje?

Hasičský záchranný sbor České republiky neprovádí revize přenosných hasicích přístrojů.

Je vybavení bytu hasicím přístrojem povinné?

Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být všechny rodinné domy zkolaudované po 1. 7. 2008 povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34 A (podmínku splňuje např. práškový hasicí přístroj se 6 kg hasební látky). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme nákup hasicího přístroje i ostatním domácnostem!

Chodí hasiči ještě na kontroly soukromých objektů, jak to bývalo dříve?

Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR neprovádějí a ze zákona ani nemohou provádět kontroly v domácnostech.

Je povinné mít doma nainstalovaný požární hlásič?

Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být domácnosti v nových objektech (tedy zkolaudovaných po 1. 7. 2008) vybaveny autonomními hlásiči kouře (požárními hlásiči). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci hlásičů i ostatním domácnostem! Lepší, když Vás budí hlásič, než hasič!

Musí se hlásič nechat kontrolovat tak jako hasicí přístroj?

Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, ale zvládne ji sám uživatel hlásiče - např. jednou měsíčně prostým stisknutím kontrolního tlačítka (čímž se kontrolně spustí alarm). 

Kam požární hlásič v domě nebo bytě umístit?

Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy, neumísťujte v blízkosti stropních svítidel). Optimálním řešením je vybavit hlásičem každou obytnou místnost, nebo alespoň centrální část bytu (např. chodbu). Dále pak tam, kde lze předpokládat možnost vzniku požáru (např. garáž, dílna). 

Bude hlásič reagovat i na kouř z cigaret?

Certifikované a běžně používané hlásiče nereagují na cigaretový kouř, mohou však reagovat na zplodiny připálených jídel při vaření (především levnější přístroje).

Jak poznám, že má hlásič vybitou baterii?

V případě vybité baterie hlásič sám upozorní uživatele akustickým signálem (popř. blikající kontrolkou), že baterii je třeba vyměnit. Obvykle je nutné baterii měnit přibližně jednou za rok (některé typy mají životnost baterie až 10 let).

Předá požární hlásič signál hasičům nebo jim musím zavolat sám?

Zařízení, která se běžně používají v domácnostech, nejsou obvykle přímo napojené na hasiče. Při vzniku požáru je nutné zavolat na tísňovou linku 150 nebo 112. Volejte i v případě, kdy se Vám podaří požár uhasit (povinnost ze zákona).

Někteří výrobci nabízí možnost drátového i bezdrátového propojení jednotlivých hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho hlásiče, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí čidlo u vás v ložnici).

Nejnákladnější variantou (pravidelný měsíční poplatek 5000 Kč), kterou využívají především veřejné instituce a komerční objekty je napojení hlásičů na pult centrální ochrany, kdy v případě spuštění hlásiče dojde prostřednictvím zařízení dálkového přenosu signálů k automatickému předání informace Hasičskému záchrannému sboru, který následně na místo vyšle jednotku požární ochrany.

Podrobnější informace naleznete na stránce Pult centrální ochrany.

Kolik požární hlásič stojí a kde se dá pořídit?

Nákup hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, dobrým zdrojem informací o prodejcích je např. internet. Cena hlásičů začíná  na částce 200 Kč. Doporučujeme nákup kvalitních hlásičů požáru, u kterých je větší pravděpodobnost, že nebude docházet k tzv. planým poplachům, a které Vás především včas upozorní na vznik požáru. Nezávislé testování požárních hlásičů najdete na https://www.dtest.cz/clanek-6921/test-detektoru-koure-2018 .

Kde najdu vhodného kominíka?

Seznam kominíků a seznam revizních techniků je k dispozici na místně příslušném obecním úřadě. Dále jejich seznam můžete nalézt ve Zlatých stránkách nebo na internetu, např. na webových stránkách Společenstva kominíků ČR na adrese www.skcr.cz
 

Doporučujeme využívat služeb kominíků, kteří jsou registrovanými členy Společenstva kominíků ČR (členové jsou vybaveni průkazy, ve kterých kromě jména, adresy a fotografie je uvedeno, zda majitel průkazu je nebo není revizním technikem). Takto se vyvarujete situaci, kdy kontrolu provede falešný (nekvalifikovaný) kominík, kontrola by byla v takovém případě neplatná.

K ověření, že daný revizní technik spalinových cest je oprávněn dle zákona o požární ochraně tuto činnost provádět, můžete využít aplikaci Generálního ředitelství HZS ČR.

Co mám udělat, když měním typ topidla (většinou z tuhých paliv na plyn apod.)?

Takovouto přestavbu musí vždy realizovat odborná firma. Poté je potřeba pozvat kominíka (revizního technika) na revizi spalinové cesty, stejně tak:

 • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
 • po komínovém požáru,
 • při vzniku trhlin i při podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Kvůli čemu nejčastěji hoří v domácnostech?

Jako nejčastější příčinu požárů v domácnostech můžeme označit nedbalost (např. nedbalost při vaření, kouření, nesprávná obsluha topidla, nevhodné palivo, zanedbání čištění komínu, používání otevřeného ohně, zanedbání bezpečnostních předpisů apod.).

Další nejčastější příčinou vzniku požáru jsou tzv. technické závady (nesprávná instalace, manipulace se žhavým materiálem, nesprávná údržba, vada materiálu, opotřebení), dále pak úmyslná zapálení a závady komínů a topidel (nevhodná konstrukce komínu, jiskry z komína, spáry v komíně, technická závada topidla, nesprávná instalace topidla, špatný stav kouřovodu).

Co mám dělat, když už u mne doma hoří?

 • snažte se zachovat klid a rozvahu,
 • jde li o požár v jeho zárodku, snažte se jej uhasit – použijte hasicí přístroj nebo hasicí sprej, mokrý hadr, deku apod.,
 • v případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na chodbě domu varujte ostatní nájemníky voláním „hoří“ a okamžitě volejte hasiče na linku 150 nebo 112,
 • při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (ve dřepu, po kolenou), kouř se zpočátku drží u stropu, pokud to jde, použijte k ochraně dýchacích cest vlhký kapesník, ručník, šátek apod.,
 • před vstupem do jiné místnosti vždy zkontrolujtejestli nejsou dveře horké, pokud ano, do místnosti nevstupujte
 • při silném zakouření zbytečně neriskujte průchod – hrozí nejen ztráta vědomí, ale i orientace,
 • pokud nemůžete opustit byt – silné zakouření chodby, horké dveře, snažte se utěsnit dveře do bytu proti průniku kouře,
 • z okna nebo balkonu na sebe upozorněte voláním o pomoc popřípadě vyvěšením prostěradla, ručníku apod., pokud to bude možné, tak v této místnosti setrvejte,
 • v případě, že na vás hoří oděv, zastavte se, lehněte si, kutálejte se, tím zamezíte přístupu kyslíku, rukama si chraňte obličej,
 • k opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah (nejedná li se o výtah evakuační nebo požární)
 • v případě, že ucítíte plyn, nerozsvěcujte,
 • pokud to lze, před odchodem z hořícího bytu vypněte přívod el. energie a plynu,
 • nikdy se do požárem ohroženého bytu nevracejte (ztráta orientace, nadýchání zplodinami, porušení konstrukce stavby),
 • dbejte pokynů hasičů,
 • formou hry naučte děti, co nejkratší cestou opustit byt (nejlépe poslepu).

Zachrání mě hasiči, když bydlím v 10. patře paneláku? Jak to udělají?

Nemusíte mít obavy, příslušníci hasičských jednotek jsou školeni na zásahy ve výškových budovách a k tomuto účelu jsou vybaveni potřebnou technikou (např. automobilovými žebříky, vrtulníky apod.).

Často ale zásah značně komplikují špatně zaparkované automobily v okolí budov. Prosím vyvarujte se těchto situací a své automobily parkujte výhradně na místech k tomu určených!

K bezpečné evakuaci osob z části budovy ohrožené požárem slouží tzv. únikové cesty. Tyto cesty musí být trvale průchodné! 

Jak mám postupovat, když zjistím, že nejsou volné únikové cesty nebo přístupné nouzové východy?

Vlastníci nebo provozovatelé objektů musí ze zákona o požární ochraně zajišťovat trvale volně průchodné komunikační prostory ve svém vlastnictví nebo užívání, tak aby nebyla ohrožena nebo omezena evakuace nebo záchranné práce. Doporučujeme informovat odborně způsobilou osobu nebo technika požární ochrany, kteří v daném objektu provádí preventivní požární prohlídky a tito by měli sjednat nápravu.

Jak je to se sklepními prostory, platí nějaká omezení i na ně?

Ano, platí. Je zakázáno ukládat hořlavé kapaliny ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Ukládat lze jen maximálně 40 litrů hořlavé kapaliny potřebné k vytápění těchto objektů, a to v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.

Jak vyřešit, aby byly vchodové dveře bytového domu v souladu s požadavky požární ochrany a zároveň nebyly trvale otevřeny?

K tomuto účelu slouží tzv. panikové kliky (zámky). Toto zařízení funguje tak, že při uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do těla zámku a dojde k automatickému vysunutí závory a zablokování střelky - dojde k automatickému samouzamčení zámku, tj. vnitřní klikou lze zámek kdykoliv odemknout a otevřít dveře. Z venkovní strany je možné zámek otevřít jen pomocí použití klíče. Jiným řešením mohou být také samočinná bezpečnostní kování, která v případě ohrožení dveře automaticky odemknou. 

Je nějaká možnost domluvit kontrolu bytového domu hasiči?

Preventivní požární prohlídky může zajistit majitel případně provozovatel objektu prostřednictvím odborně způsobilých osob, techniků požární ochrany nebo preventisty požární ochrany. Jedná se o komerční nabídku služeb v oblasti požární ochrany. Případné problémy tedy řešte v rámci bytového družstva, sdružení majitelů bytů, společenství vlastníků bytových jednotek apod.

Jak mám předejít požáru vozidla při dopravní nehodě?

Jste-li účastníkem dopravní nehody, nejprve zastavte vozidlo a zajistěte jej proti dalšímu pohybu (zatažením ruční brzdy), následně vypněte motor. Pokud to bude možné, tak odpojte automobilové akumulátorové baterie u všech poškozených vozidel.  

Co mám dělat, když už auto hoří?

Pokud automobil začal hořet (doutnat),  tak ihned opusťte vozidlo, následně volejte na linku 150 nebo 112, poté se pokuste požár uhasit (hasicím přístrojem nebo hasicím sprejem). Při hašení nezvedejte kapotu vozidla, pouze ji otevřete na omezovač, což vám umožní hašení a současně zabrání přístupu vzduchu k ohni. V případě, že ve vozidle převážíte zásobu pohonných hmot nebo jiných hořlavých látek, pokuste se je přemístit do bezpečné vzdálenosti od poškozených vozidel.

Jak zajistit označení vozidla při dopravní nehodě?

Nejprve zapněte výstražná světla (pokud automobil není poškozený), dříve než vystoupíte z automobilu, tak si oblékněte reflexní vestu, následně místo nehody označte trojúhelníkem. V nepřehledném místě použijte druhou osobu (v reflexní vestě) k signalizaci o nehodě. 

Kde je nejbližší hasičská stanice?

Nejbližší hasičskou stanici profesionálních hasičů HZS JMK si můžete vyhledat na našich internetových stránkách https://www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje.aspx , kde jsou jednotlivé požární stanice řazeny podle územních odborů (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo).

Je nějaká možnost si hasičskou stanici prohlédnout?

Některé požární stanice si je možné prohlédnout při dnech otevřených dveří. Každoročně mají návštěvníci možnost si prohlédnout největší stanici v Brně v Lidické ulici. Konkrétní termíny prohlídek jsou s dostatečným předstihem zveřejňovány na našich internetových stránkách.

Existují někde souhrnné informace z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel?

Ucelené informace je možné nalézt na internetových stránkách HZS Jihomoravského kraje, zejména v sekcích RADY A POSTUPY a Vaše cesty k bezpečí a také na Krizport v sekcích Návody a Dokumenty.

Kam mám nahlásit, že u nás nehoukala siréna?

Kontakty pro takovou situaci najdete zde.

Co vlastně dělat, uslyším-li houkat sirénu?

Nejprve je nutné si uvědomit, zda se nejedná pouze o tzv. zkoušku sirén, která se provádí z pravidla první středu v měsíci ve 12 hodin.

Pokud tomu tak není a uslyšíme varovný signál „Všeobecná výstraha“ a zjevně se nejedná o povodeň, okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližším objektu. Jako vhodný objekt můžete posloužit např. veřejná budova, obchod, bytové prostory apod. V objektu, kde se ukryjete, zavřete a utěsněte dveře a okna, vypněte ventilaci. Uzavřením a utěsněním prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního zamoření. Informace o tom, co se stalo a co máme v dalším období dělat, uslyšíme v mimořádných zpravodajstvích z hromadných informačních prostředků (rozhlas, televize).  Dále mohou být tyto informace sdělovány i obecním rozhlasem popřípadě elektronickými sirénami.

V žádném případě nevolejte kvůli zjišťování, co se stalo, na tísňové linky, aby nebyly přetíženy!

Proč v době rozsáhlých IT technologií je ještě nutná signalizace sirénami?

Rozvoj moderních technologií sice přinesl nové možnosti jak informovat obyvatelstvo o možném nebezpečí, stále však platí, že nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem varování obyvatelstva je použití sirén. Tento systém varování dokáže pokrýt až 85 % obydleného území ČR varovným signálem. Vzhledem k této skutečnosti je siréna všeobecné technicky nejdostupnější způsob průniku varovného signálu k nejširšímu počtu lidí.

Přesnější informaci o možném ohrožení je možné získat prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu, popřípadě varovné SMS zprávy (pokud jste přihlášeni do databáze vedené Vaší obcí/krajem). 

Kde se dozvím informace o tom, co hrozí na konkrétním území?

Tyto informace je Vám povinen sdělit příslušný obecní úřad nebo si je můžete  jednoduše sami vyhledat na Krizport v sekci Ohrožení.

Proč už neexistuje celoplošné vybavení obyvatel maskami, kam se vše podělo?

V současné době se ve většině zemí EU a jiných vyspělých státech světa se celoplošným použitím prostředků individuální ochrany nepočítá. V případě vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu se provádí plošný výdej těchto prostředků, ale pouze pro děti od narození do 18 let a osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních a pro jejich doprovod. V současné době se pro případ mimořádné události s únikem nebezpečných látek preferuje především improvizovaná ochrana (navlhčený kus látky, lyžařské brýle, pláštěnka apod.).

Mám nějakou možnost masku získat, kde?

Fyzické a právnické osoby si mohou prostředky individuální ochrany zakoupit ve specializovaných prodejnách viz Seznam prodejen ochranných prostředků .

Je však dobré zvážit, zda se pro běžného občana jedná o vhodnou investici. Pro různé typy nebezpečných látek se používají specializované filtry, které mají časově omezenou životnost. Naopak univerzální filtry nemají příliš velkou účinnost tak jako filtry specializované.

vytisknout  e-mailem