HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů

Uveřejněno v souladu s § 9 odst. (2) písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. 

Právní úprava

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“ nebo „ZoO“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Co je oznámení?

Oznámením se rozumí ústní (osobní, telefonické) či písemné (listinné, elektronické) oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, kterou vykonával nebo se o ní ucházel u osoby, u které k takovému jednání došlo nebo má dojít.

Co se oznamuje?

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které

 • má znaky trestného činu, 
 • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, 
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Dále je obsahem oznámení:

 • jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
 • kontaktní adresa oznamovatele,
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení včetně identifikace osoby, proti které je oznámení směřováno, je-li její totožnost známa.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JHM“) umožňuje podání výlučně jen těch oznámení, která splňují požadavky § 2 odst. (2) zákona o ochraně oznamovatelů.

Pro účely řádného posouzení a prošetření oznámení je vhodné v oznámení uvést alespoň tyto informace:

 • identifikace osob podezřelých ze spáchání porušení a všech dalších zúčastněných osob,
 • podrobný popis porušení,
 • konkrétní důkaz o protiprávním jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z porušení,
 • jakýkoliv kontakt na oznamovatele určený výhradně pro potřeby příslušné osoby, telefon či email, jehož prostřednictví se lze, při zachování ochrany totožnosti oznamovatele, s oznamovatelem spojit.

Kdo může být oznamovatelem?

Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s její prací nebo jinou obdobnou činností pro HZS JHM. Oznamovateli mohou být zaměstnanci a příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen „zaměstnanec HZS JHM“) ve služebním i pracovním poměru, uchazeči o zaměstnání, stážisté, smluvní dodavatelé HZS JHM zajišťující plnění dodávek, služeb, stavebních prací nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci, případně i zájemci o veřejnou zakázku.

Práce nebo jiná obdobná činnost je definovaná v § 2 odst. (3) jako: závislá práce vykonávána v základním pracovněprávním vztahu, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činností právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, správa svěřenského fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Kdo je povinným subjektem?

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, který je povinen zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu. Povinný subjekt nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo dotčená osoba byli vystaveni odvetnému opatření, zejména těm, která jsou definována § 4 odst.(1) písm. a) až m) ZoO.

Kdo může být dotčená osoba?

Fyzická nebo právnická osoba dle § 4 odst. (2) písm. a) až h) ZoO, která je v oznámení uvedena a nesmí být vystavena stejně jako oznamovatel odvetným opatřením.

Způsoby podání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému HZS JHM, externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém HZS JHM (dále jen „VOS“)

Souhrn procesních pravidel v HZS JHM, která zajišťují, že každý oznamovatel může „v klidu a bezpečí“ oznámit protiprávní jednání na pracovišti HZS JHM.  HZS JHM, jako povinný subjekt dle ZoO, vydal k VOS HZS JHM interní předpis, jmenoval příslušnou osobu - řešitele oznámení, informoval o svém VOS na webu HZS JHM a zajistil další procesní oblasti spojené s oznamováním protiprávního jednání jako je ochrana osobních údajů nebo oznamovatelů nebo dotčených osob apod.

Komu a jak se oznámení v HZS JHM podává?

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému HZS JHM výhradně příslušné osobě a je oprávněn jej podat písemně (v listinné nebo elektronické podobě) i ústně (osobně, telefonicky).

Příslušnou osobou HZS JHM k výkonu činností dle § 11 ZoO je kpt. Mgr. Ing. Iveta Relichová, Pracoviště interního auditu (dále jen „příslušná osoba“).

K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému HZS JHM může oznamovatel využít:

 • zasílání na adresu krajského ředitelství: kpt. Mgr. Ing. Iveta Relichová, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno s označením obálky „Oznámení - neotevírat - výhradně k rukám příslušné osoby“,
 • e-mailovou adresu: jhm.oznameni@hzscr.cz 
 • telefonní linku +420 950 630 107 (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam*),
 • jiných vhodných úložných prostor krajského ředitelství (poštovní schránky na plotu krajského ředitelství nebo schrány na spisy naproti podatelně krajského ředitelství)
 • osobní jednání: po předchozí domluvě (telefonické nebo e-mailem) je možné sjednat termín osobního jednání s příslušnou osobou, která o tomto oznámení sepíše písemný záznam.   

*Písemným záznamem se nerozumí přepis telefonického oznámení nebo z osobního jednání, ale pouze záznam zachycující podstatu osobního nebo telefonického oznámení. Obsah písemného záznamu bude odpovídat protokolu dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k písemnému záznamu vyjádřil, a vyjádření k záznamu přiloží. Zvukovou nahrávku nebo přepis z ústního jednání příslušná osoba pořídí pouze se souhlasem oznamovatele.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Postup příslušné osoby po podání oznámení

Přijetí oznámení bude, až na výjimky dle § 12 odst. (2) písm. a) a b) ZoO, písemně potvrzeno oznamovateli do sedmi dnů od přijetí oznámení.

Za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo písemné oznámení doručeno do HZS JHM a ústní oznámení sděleno příslušné osobě HZS JHM.

 Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a o výsledku písemně vyrozumí oznamovatele do 30 dnů od přijetí oznámení. Tato lhůta může být o 30 dnů nejvýše dvakrát prodloužena, tj. celkově na 90 dnů. O důvodech a o prodloužení lhůty je oznamovatel vyrozuměn před jejím uplynutím. V případě, že při posuzování důvodnosti zjistí příslušná osoba, že nejde o oznámení dle ZoO, vyrozumí o tom oznamovatele bezodkladně. 

Příslušná osoba v případě důvodných oznámení provede  šetření a o navržených opatřeních k předejití nebo nápravě protiprávního stavu bezodkladně informuje oznamovatele.

Ochrana oznamovatele a jiných osob uvedených v § 4 odst. (2) písm. a) až h) ZoO

Oznamovatel a osoby uvedené v § 4 odst. (2) písm. a) až h) ZoO mají právo na ochranu před odvetnými opatřeními, které jsou uvedeny zejména v § 4 odst. (1) písm. a) až m) ZoO. Je zakázáno činit jakákoliv odvetná opatření osobou, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Práva na ochranu před odvetnými opatřeními se není možné vzdát.

Ochrana před odvetnými opatřeními náleží oznamovateli také v případě, kdy oznamovatel podal oznámení nikoliv prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému  HZS JHM, ale prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti nebo prostřednictvím orgánu veřejné moci (např. Policie České republiky).

Ochrana před odvetnými opatřeními náleží i oznamovateli, které oznámení uveřejnil, tzn. zpřístupnění informací o porušení veřejnosti, v případech stanovených v § 7 odst. (1) písm. c).

Ochrana před odvetnými opatřeními však nesvědčí oznamovateli, který podal vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání je přestupkem dle § 23 odst. (2) zákona o ochraně oznamovatelů, za které lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Zachování důvěrnosti a ochrany osobních údajů

Příslušná osoba prošetřuje oznámení způsobem, který zajišťuje úplné skrytí totožnosti oznamovatele. Příslušná osoba není oprávněna sdělit nikomu totožnost oznamovatele bez jeho předchozího písemného souhlasu. Veškeré informace o podaných oznámeních vede příslušná osoba samostatně a nikomu je nepředává. Totožnost oznamovatele může být bez jeho souhlasu sdělena pouze příslušnému orgánu veřejné moci v souladu s právními předpisy – např. orgánům činným v trestním řízení v případě následného trestního řízení. Oznamovatel je příslušnou osobou předem informován o poskytnutí informací orgánu veřejné moci o své totožnosti a důvodech, pro které je povinna informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.  

V souvislosti s přijímáním, prošetřováním a evidencí oznámení dochází zpracování osobních údajů oznamovatelů nebo dotčených osob nebo fyzických osob podezřelých ze spáchání protiprávního jednání, které jsou uvedeny v oznámení nebo jsou součástí evidencí. Toto zpracování je zákonnou povinností HZS JHM jakožto povinného subjektu a je tedy založeno dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Příslušná osoba je v souladu s § 21 ZoO povinna vést elektronickou evidenci údajů o přijatých oznámeních a taktéž uchovávat oznámení a související dokumenty po dobu 5 let od jejich přijetí. Do této evidence a k uchovávaným oznámením a dokumentům má přístup pouze příslušná osoba HZS JHM. Z tohoto důvodu všechny žádosti o uplatnění práv subjektu údajů v rámci této agendy vyřizuje pouze příslušná osoba a není možné je vyřizovat pověřencem pro ochranu osobních údajů HZS ČR.

Informace o zpracování osobních údajů dle požadavků obecného nařízení a v rozsahu min. dle § 27 zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů pro subjekty údajů uveřejní HZS JHM na webových stránkách HZS JHM: https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-cr-web-o-nas-hzs-jihomoravskeho-kraje-menu-sluzby-pro-verejnost-gdpr-gdpr.aspx.

Externí oznamovací systém

Zřizuje Ministerstvo spravedlnostihttps://oznamovatel.justice.cz/.

Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému.

Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Podrobnější informace na: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/.

vytisknout  e-mailem