Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pálit či nepálit aneb jarní úklid zahrady

Víkend slibuje hezké počasí, které nahrává úklidu zahrady. Mnozí zahrádkáři tak začnou na svých pozemcích pálit větší či menší haldy biologického odpadu. Pro hasiče je suché jaro obdobím, kdy vyjíždějí k většímu množství požárů v přírodním prostředí. Někdy je to ještě častěji než v létě. To dokládá loňské jaro (od 1. dubna do 31. května), kdy hasiči vyjeli k 3 937 požárům, což je o tisíc více než tomu bylo ve stejném období v roce 2017 (Pro srovnání, průměrně denně vyjedou hasiči k 49 požárům, během loňského dubna a května to bylo průměrně 65 požárů denně). 

Požárů, které byly přímo spojeny s pálením, či vypalováním bylo během těchto dvou měsíců 484, pro srovnání v roce 2017 jich bylo ve stejném období 276.

Přitom plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, zejména starších osob. Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek.
 

Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním trávy v letech 2010 – 2018

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet požárů 218 346 404 157 182 1390 947 1266 1728
Škoda v mil. Kč 10,1 4,8 13,2 2,3 3,2 7,4 5,2 7,9 8,6
Počet usmrc. osob 2 1 6 2 1 1 2 2 1
Počet zran. osob 18 41 33 9 20 21 18 22 40
Uchráněné hodnoty v mil. Kč 83,9 97,2 95,8 74,3 46,6 88,3 157,2 73,9 156,8

Poznámka k tabulce: Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním, pokud byly bez škody a zranění, tak se v letech 2005 - 2014 evidovali jen jako „dále nedošetřené“ a nejsou v této tabulce zahrnuty. Teprve od roku 2015 se do této skupiny (pálení a vypalování) zahrnují všechny požáry tohoto charakteru.

Počet požárů v období od 1. dubna do 31. května, jejichž příčinou bylo zakládání ohňů v přírodě nebo vypalování trávy a jejich porovnání s celkovým počtem požárů v daném období.
 

Rok Celkový počet požárů 1. 4. – 31. 5. Počet požárů způsobených zakládáním ohňů
nebo vypalováním trávy 1. 4. – 31. 5.
2010 3 568 78
2011 4 673 82
2012 4 567 112
2013 2 974 59
2014 2 857 29
2015 3 400 272
2016 3 142 263
2017 2 997 276
2018 3 937 484
paleni-graf.jpg

Zákony plošné vypalování porostů zakazují

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.


Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné

Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:

 • Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje.
 • Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.

Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!
 

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

 • velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,
 • místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 • místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
 • místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
 • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.


Jak to dopadá, když se oheň byť při nahlášeném pálení, nechá bez dozoru, se můžete podívat zde.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem