HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Opatření OOB

 • Varování - komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva
 • Tísňové informování - komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících předání informací o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku, a to bezprostředně po zaznění varovného signálu nebo po vyrozumění o hrozící či již vzniklé MU
 • Ukrytí – druh kolektivní i individuální ochrany obyvatel před účinky nebezpečných chemických, radioaktivních, biologických či jiných (např. bojových) látek, které ohrožují obyvatelstvo v důsledku provozních havárií, teroristických útoků nebo ozbrojených konfliktů
 • Improvizovaná ochrana - souhrn opatření, jejichž cílem je zabránit v nejvyšší možné míře účinkům nebezpečných chemických, radioaktivních, biologických či jiných (např. bojových) látek na nejdůležitější části lidského organismu, především na dýchací cesty, obličej a povrch těla za použití běžně dostupných prostředků v domácnosti
 • Individuální ochrana - souhrn opatření, jejichž cílem je zabránit v nejvyšší možné míře účinkům nebezpečných chemických, radioaktivních, biologických či jiných (např. bojových) látek na nejdůležitější části lidského organismu, především na dýchací cesty, obličej a povrch těla za použití prostředků individuální ochrany
 • Evakuace – přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo nouzové ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění
 • Dekontaminace – soubor metod, postupů, organizačního zabezpečení a prostředků směřujících k účinnému odstranění a likvidaci nebezpečné látky (kontaminantu) z povrchu lidského těla, zvířat, vozidel a jiné techniky, terénu a objektů nebo snížení škodlivého účinku kontaminantu na takovou bezpečnou úroveň, která neohrožuje zdraví a život osob a zvířat
 • Nouzové přežití - soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady MU na zdraví a životy zasaženého obyvatelstva. Nouzové přežití zahrnuje:
- Nouzové ubytování – dočasné ubytování evakuovaného obyvatelstva v objektech, které pro ubytování osob:
 • nejsou běžně určené nebo používané, ale jsou pro tento účel dočasně využitelné a vybavené tak, aby splňovaly základní požadavky na spánek, odpočinek a hygienické potřeby osob, např.: sportovní haly, školy, tělocvičny, kulturní domy, další kulturní zařízení a podobně.
 • jsou pro ubytování osob běžně určené, např.: internáty, vysokoškolské koleje, ubytovny, hotely, penziony, rekreační zařízení a kempy.
- Nouzové zásobování potravinami – dočasné zajištění základních potravin nebo připravené stravy osobám zasaženým MU nebo KS v místě nouzového nebo náhradního ubytování (případně v jiném, k tomu určeném stravovacím zařízení)
- Nouzové zásobování pitnou vodou - zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo v množství nezbytném pro jeho přežití a po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro obnovení funkce běžného zásobování pitnou vodou
- Nouzové ošacení – zabezpečení základních částí oděvu a obuvi obyvatelstvu v nouzi, zejména ze zásob hasičského záchranného sboru (soupravy nouzového přežití) a nestátních neziskových organizací
- Zdravotnická pomoc – zabezpečení průběžné zdravotnické pomoci evakuovanému obyvatelstvu v místě nouzového nebo náhradního ubytování formou stálé zdravotnické pomoci (zejm. zdravotníky z řad ostatních složek IZS) nebo formou pravidelných návštěv určeného lékaře
- Psychosociální pomoc – zabezpečení okamžité i následné pomoci osobám, zasaženým MU nebo KS v oblasti první psychické pomoci a posttraumatické intervenční péče, kterou poskytují psychologové nebo vyškolení záchranáři
- Humanitární pomoc – zabezpečení okamžité i následné pomoci konkrétním osobám, zasaženým MU nebo KS v materiální, duchovní, sociální a právní oblasti, které poskytují zpravidla nestátní neziskové organizace za účelem zlepšení aktuálních životních podmínek
 • Humanitární pomoc - souhrn opatření v materiální, duchovní, zdravotní, sociální a právní oblasti, které poskytují jednotlivci, skupiny, spolky, státní i nestátní neziskové organizace ve prospěch obyvatelstva zasaženého následky MU nebo KS. Cílem těchto opatření je zlepšení životních podmínek obyvatelstva. Humanitární pomoc lze poskytovat ve formě materiální, finanční, poradenské i psychosociální a duchovní.

vytisknout  e-mailem