HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracoviště kontrolní činnosti

Úkolem státního požárního dozoru (dále jen SPD) na úseku kontrolní činnosti je zejména:

  • kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (dále jen zákon o požární ochraně) a prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění,

  • schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,
  • ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrola plnění těchto opatření.

Požární kontrolou se zjišťuje skutečný stav věci a porovnává se se stavem žádoucím, který vyplývá z příslušných ustanovení zákona o požární ochraně a předpisů na jeho základě vydaných.
                Požární kontroly jsou prováděny u právnických a podnikajících fyzických osob, které mají povinnosti vymezeny především v § 5, 6, 6a, 6b zákona o požární ochraně, přičemž rozsah těchto povinností určuje skutečnost, zda kontrolovaná osoba má své provozované činnosti správně začleněny dle míry požárního nebezpečí v souladu s § 4 zákona o požární ochraně.
                U fyzických osob se SPD formou kontroly nevykonává. Výjimkou jsou pouze fyzické osoby, které jsou vlastníky prostor, v nichž provozuje činnost více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob (povinnost stanovená § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně), nebo jsou vlastníky nebo uživateli zdrojů vody pro hašení požárů, lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů nebo nástupních ploch pro požární techniku (povinnost stanovená § 7 zákona o požární ochraně).

Požární kontroly dělíme do tří kategorií:

Komplexní požární kontroly

  • těmito kontrolami se prověřuje celkový stav zabezpečení požární ochrany u kontrolovaného subjektu

Tematické požární kontroly

  • těmito kontrolami se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech předem stanovených programem kontroly 

Kontrolní dohlídky

  • těmito kontrolami se prověřuje, zda jsou plněna opatření uložená rozhodnutím SPD

Proces kontroly je od 1. 1. 2014 nově upraven kontrolním řádem, kde je upraven způsob zahájení kontroly, práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob a náležitosti protokolu o kontrole, který je výsledným dokumentem obsahujícím mimo jiné kontrolní zjištění, tedy zjištěný stav věci s uvedením případných nedostatků.

Kontroly může provádět pouze příslušník, který se prokáže služebním průkazem příslušníka Hasičského záchranného sboru a průkazem kontrolujícího.

V protokolu o kontrole je uvedena povinnost kontrolované osoby podat ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole orgánu vykonávajícímu SPD.

vytisknout  e-mailem