HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení komunikačních a informačních systémů

 • ODDĚLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
 • Zkratky používané ve výjezdových SMS
 • Rozesílání SMS pro JSDH
 • Informační systémy v oblasti operačního řízení
 • Jednotný systém varování a vyrozumění
 • Geografické informační systémy
 • Datové propojení
 • Zajištění provozu ICT u HZS JmK
 • Podpůrné informační systémy
 • Telekomunikační systémy
 • Radiokomunikační systémy

ODDĚLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Zajišťuje provoz a rozvoj informačních a komunikačních systémů pro HZS JMK a podílí se na zabezpečení součinnostní komunikace mezi složkami IZS. Informační a komunikační systémy patří k základním pracovním nástrojům všech příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR.

Zkratky používané ve výjezdových SMS

Díky nové technologii sestavování textu odesílaných SMS jsme začali na přelomu roku 2011 a 2012 posílat příjemcům výjezdových SMS podrobnější informace.

Protože je délka výsledné SMS omezena počtem 160 znaků, museli jsme zkrátit názvy typů/podtypů a okresů. Přehled používaných zkratek je v následujících tabulkách:

Zkratka

Typ / Podtyp

P

POŽÁR

NB

NÍZKÉ BUDOVY

VB

VÝŠKOVÉ BUDOVY

Sklad

PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY

Shromazdiste

SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

Tunel

PODZEMNÍ PROSTORY,TUNELY

Les,trava

LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA

Trafo

TRAFOSTANICE, ROZVODNY

DP

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Odpad

POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ

EPS

Signalizace EPS

Les

Lesní porost

Trava

Polní porost, tráva

Kos

Popelnice, koše

Kontejner

Kontejner

Odpad

Odpad, skládka

DN

DOPRAVNÍ NEHODA

VYPR

VYPROŠTĚNÍ OSOB

Uklid

UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ

Uklid

ÚKLID VOZOVKY

Vlak

ŽELEZNIČNÍ

Letadlo

LETECKÁ

UNL

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Komunikace

Na POZEMNÍ KOMUNIKACI

Půda

DO PŮDY

Voda

Na (DO) VODNÍ PLOCHU(Y)

Vzduch

DO OVZDUŠÍ

TP

TECHNICKÁ POMOC

Nebezpeci

ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

IZS

SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS

Destrukce

DESTRUKCE OBJEKTU

Nahrada zarizeni

NÁHRADA NEFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OUP

OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR

Prekazka

ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK

Cerpani

ČERPÁNÍ VODY

Mereni

MĚŘENÍ KONCENTRACÍ

Monitor

MONITORING

Hmyz

Likvidace hmyzu

Strom

Odstranění stromů

OUP potraviny

Otevření bytu potraviny

OUP voda

Otevření bytu teče voda

ZOC

Činnost jednotky

ZOZ

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

Voda

Z VODY

Vyska,hloubka

Z VÝŠKY, Z HLOUBKY

Prostor

UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH

Prostor

Uzavřené prostory

Vytah

Výtah

Zaval

ZASYPANÉ,ZAVALENÉ

Vyska

Z výšky

Hloubka

Z hloubky

AED

Automatické externí defibrilátory

MU

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Radiace

RADIAČNÍ NEHODA, HAVÁRIE

Evakuace

EVAKUACE A OCHRANA OBYVATEL PLOŠNÁ

Jiné

JINÉ

Pozar

Požár

Vitr

Větrná smršť

Povoden

Povodeň

JINE

JINÉ, ZATÍM NEURČENO

TEST

TECHNOLOGICKÝ TEST

Poznámka: Celostátní typy/podtypy jsou velkým písmem, krajské typy/podtypy jsou malým písmem

Zkratka Územní odbor
BK Blansko
BM Brno-město
BO Brno-venkov
BV Břeclav
HO Hodonín
VY Vyškov
ZN Znojmo

Ostatní standardně používané zkratky jsou uvedeny v seznamu událostí na tomto webu, pro úplnost je jejich přehled i zde:

Zkratka Význam
A: Počet zasahujících aut
AKB Akumulátorová baterie
ALARM Požární poplach pro JPO (buď pomocí koncových prvků vyrozumívání nebo MT)
BUS Autobus
B Hasičská hadice s průměrem 75 mm
C Hasičská hadice s průměrem 52 mm
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
D hasičská hadice s průměrem 25 mm
DN Dopravní nehoda
EPS Elektronická požární signalizace
H Hydrant
HUP Hlavní uzávěr plynu
HUV Hlavní uzávěr vody
HVZ Hydraulické vyprošťovací zařízení
HZS Hasičský záchranný sbor
HZSp HZS podniku
IDP Izolační dýchací přístroj (vzduchový i kyslíkový)
IZS Integrovaný záchranný systém
J: Počet zasahujících jednotek
JHP Jednoduché hasební prostředky
JPO Jednotka požární ochrany
JSDHo Jednotka SDH obce
LS PČR Letecká služba Policie ČR
LZS Letecká záchranná služba
MOTO Motocykl
MP Městská (obecní) policie
MPK Motorová pila kotoučová (rozbrušovací)
MPŘ Motorová pila řetězová
MT Mobilní telefon
MZP Motorová záchranářská pila
NA Nákladní automobil
NL Nebezpečná látka
OA Osobní automobil
Odbor ŽP Odbor životního prostředí (na úrovni ORP)
ORP Obec s rozšířenou působností
P Požár
PC Prověřovací cvičení
PČR Policie České republiky
PHM Pohonné hmoty
PHP Přenosný hasicí přístroj
PIP Posttraumatická intervenční péče
PK Provozní kapaliny
PPO Protipožární opatření
PS Požární stanice
RD Rodinný dům
SaP Síly a prostředky
SDH Sbor dobrovolných hasičů
SDHp Sbor dobrovolných hasičů podniku
SSÚD Středisko správy a údržby dálnic
SÚS Správa a údržba silnic
TC Taktické cvičení
TM tiskový mluvčí
TRAM Tramvaj
TROL Trolejbus
ÚO Územní odbor
VHJ Vojenská hasičská jednotka
VTP Vysokotlaký proud
VZS Vodní záchranná služba Českého červeného kříže
X Křižovatka
ZPP Zjišťování příčin požárů
ZZS Zdravotnická záchranná služba

Rozesílání SMS pro JSDH

29.5.2012 byl ukončen testovací provoz služby na hromadné rozesílání textových zpráv - SMS Connect a služba byla převedena do standardního používání pro rozesílání výjezdových SMS členům JSDH.  Tím se zrychlilo vyrozumívání členů JSDH především při současném vyslání většího množství jednotek.

Výjezdové SMS pro JSDH (včetně SMS na aktivaci svolávacího zařízení Pelig) se nyní rozesílají z těchto čísel:

   608 583 097

   773 784 887

   773 784 888

   773 799 935

   773 799 936

Výjezdové SMS příslušníkům HZS, výstrahové a informační zprávy HPPS subjektům podle Havarijního plánu Jihomoravského kraje se odesílají z SMS bran s těmito čísly:

   724 331 995

   773 799 933

   773 799 934

   777 365 080

   777 365 081

   777 365 082

Hlasové volání (AMDS) odchází z čísel:

   724 783 284

   724 783 285

   777 363 870

   777 363 871

   950 640 980

Informační systémy v oblasti operačního řízení

Informační systémy v oblasti operačního řízení

Systémy jsou nepostradatelnou součástí podpory pracovníků krajského operačního a informačního střediska HZS JMK. Zabezpečují i další činnosti bezprostředně navazující na práci operačních důstojníků. Jde mimo jiné o automatické akce, jejichž cílem je co nejrychlejší předání informací k výjezdu jednotkám PO na vzniklou událost. Dále zabezpečují především vedení a evidenci mimořádných událostí, statistiku, databáze sil a prostředků, kontakty apod.

Všechny požární stanice HZS JmK využívají technologii TTS. Tato technologie automaticky vyhlašuje do rozhlasu na příslušné požární stanici podrobnosti k výjezdu při vyhlášení poplachu bez zásahu obsluhy na KOPIS HZS JmK. Postupně se nasazuje novější verze TTS, která rychleji sestavuje hlášenou relaci a využívá srozumitelnější hlas.

Začátkem roku 2012 byl zaveden nový systém na rozesílání SMS při výjezdu jednotek, což umožnilo zrušení veškerých omezení při vyrozumívání členů JSDHO. Tento systém vyrozumívání využívá 6800 členů z 600 JSDHO a téměř 200 starostů, členů zastupitelstev obcí a měst a příslušníků městské policie. Některé jednotky nadále vyrozumíváme pomocí rozesílacích zařízení Pelig a JAY systém .

Rozšiřujeme také využívání technologie AMDS. Jde o automatické vytvoření a odeslání hlasové zprávy s informacemi o události na mobilní telefony. Hlasové zprávy odesíláme příslušníkům HZS JmK a od roku 2012 je využíváme při standardním vyrozumívání všech vyjíždějících JSDHO. Tyto zprávy dostávají určení členové JSDHO a jejich počet je určen kategorií jednotky. V současnosti evidujeme přes 1150 příjemců těchto zpráv u 598 JSDHO. Nově jsme zavedli posílání AMDS zprávy v případě jakékoliv poruchy technologií, při plánovaných výpadcích elektrické energie apod. i na pohotovostní mobily všech požárních stanic HZS JmK.

Po předchozím testování začínáme zavádět rozesílání výjezdových informací včetně navigace k místu mimořádné události pomocí e-mailu, vzhledem k rychlému zavádění chytrých mobilů a tabletů předpokládáme v dalších letech velké rozšíření této formy přenosu informací o výjezdu.

Díky standardnímu využití technologie UVG (univerzální výstupní gramatika) při zadávání automatických akcí tvoříme obsah zpráv podle specifických požadavků příjemců těchto zpráv. Tuto technologii používáme u příkazů k výjezdu, SMS, AMDS, TTS a v e-mailech. Nový formát příkazu k výjezdu je zaveden na všech požárních stanicích HZS JmK. Obsah SMS a AMDS zpráv s využitím UVG jsme zavedli do standardního provozu i pro JSDHO.

ZOZ offline – byl rozšířen počet JSDHO, kterým se po uzavření události z KOPIS HZS JmK automaticky odesílá e-mail s předvyplněnou zprávou nyní na 40 JSDHO. Tyto jednotky zprávu dále zpracovávají pomocí programu ZOZ offline, čímž se se zlepšila kvalita zpracování zpráv o zásahu od nejčastěji vyjíždějících JSDHO.

22 JSDHO je zapojeno do testovacího provozu software PORT.ALL od firmy RCS Kladno. Pokud se tato služba osvědčí, chceme ji rozšířit i na další jednotky.

Zavedení přenosu polohy zasahujících vozidel HZS JmK pomocí jednotek LUPUS do mapových podkladů na pracovištích KOPIS HZS JmK. Dále je testován systém GINA.

 gina_brozura_hzs.pdf (1,28 MB)

Jednotný systém varování a vyrozumění

 Jednotný systém varování a vyrozumění – slouží k varování obyvatelstva v případě mimořádných událostí a krizových stavů. Jedná se o celorepublikový systém, který komplexně zajišťuje HZS ČR v oblasti rozvoje i provozu. Systém je tvořen infrastrukturou, kterou spravují HZS krajů a OZ Olomouc a koncovými prvky varování („sirény“), jejichž počet dosahuje 7 000 kusů. GŘ HZS zajišťuje jednotnost tvorbou legislativy a normativ, řízením přípravy specialistů a završuje schvalovací proces pro použití nových KPV. HZS krajů organizují servis a opravy KPV, spravují databáze KPV pro programy sloužící dálkovému ovládání, podílí se na přípravě specialistů. Zálohové organizace GŘ (Institut OO, OZ Olomouc a ŠVZ) se podílí na přípravě specialistů, servisu a opravách vysílačů infrastruktury a přijímačů sběru dat, výstavbě nových vysílačů, organizaci a správě přenosových cest (směrů), technických zkouškách nových KPV v rámci schvalovacího řízení. JSVV je jedním z nejrozsáhlejších systémů v ČR a vyžaduje trvalou péči jak organizační, tak i technickou a logistickou na všech stupních řízení HZS ČR.

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy – se přímo promítají do čtyř ákladních oblastí v rámci HZS. Jedná se o oblast podpory pro příjem tísňového volání TCTV112, oblast vysílání sil a prostředků v operačním řízení, pro podporu krizového řízení a v oblasti projektových, metodických, rozhodovacích a analytických činností. V praxi to znamená zajištění činností od nákupu geodat, vyjednávání o podmínkách použití přes tvorbu vlastních produktů (mapové kompozice, účelové mapy) po vedení vlastní báze dat a centrálního datového skladu.  Vysoce specifická činnost HZS si vyžaduje taktéž specifické a jednotné nástroje v rámci celorepublikové působnosti včetně nutnosti neustálé aktualizace geoprostorových dat, které tento systém vyžaduje.

Datové propojení

Datové propojení – je realizováno mezi všemi součástmi HZS JmK a vytváří základní komunikační platformu. Datová konektivita je nezbytná především pro zajištění výjezdu jednotek, obsluhu systému JSVV, eSSL a další. Propojení je realizováno prostřednictvím sítě Intranet HZS (MPLS). Tato síť má nastavenou parametriku, která umožňuje nasazení kritických aplikací a je trvale dohledována. HZS dále využívá síť HasNet, která propojuje HZS krajů s ITS MV prostřednictvím optických spojů a umožňuje nasazení aplikací s potřebou vyššího datového toku. Zároveň jsou realizovány i propojení na další subjekty mimo HZS ČR, které jsou nezbytné pro získávání informací pro oblast operačního řízení. Jedná se například o propojení na SÚJB, ČHMÚ a další. Ke správě datových linek se řadí i programování prvků, správa dat a zajištění vzdáleného bezpečného přístupu k aplikacím.

Zajištění provozu ICT u HZS JmK

Zajištění provozu ICT u HZS JmK – znamená nepřetržitou údržbu a servis všech zařízení ICT včetně identifikace chyb a závad a jejich odstraňování. Výše uvedené je zajišťováno na všech úrovních HZS JmK a zahrnuje i další činnosti typu instalací SW, pravidelné aktualizace SW, zálohování dat a správy uživatelů (opravy periferií, servis pracovních stanic, rozhlasových ústředen, elektronické zabezpečovací signalizace, výstražná a rozhlasová zařízení vozidel, kamerové systémy a další slaboproudá zařízení). 

Podpůrné informační systémy

Podpůrné informační systémy – zajišťují širokou škálu činností HZS JmK. Jedná se například o systémy elektronické pošty, elektronické spisové služby, ekonomické informační systémy (VEMA, EKIS), právní informační systémy, systémy pro řízení lidských zdrojů, systémy pro podporu vzdělávání, systémy pro práci s utajovanými dokumenty, systém přehledu kontaktů a další.

Telekomunikační systémy

Telekomunikační systémy – slouží pro fixní a mobilní hlasové spojení pracovníků a příslušníků HZS a součástí IZS . Základní úroveň tvoří fixní telefonie (koncové terminály a infrastruktura) využívané jak v rámci operačního řízení, tak pro běžnou komunikaci. Druhou úroveň tvoří mobilní telefonie, která slouží jako záložní spojení pro zasahující jednotky a dále pro běžnou komunikaci v rámci HZS.

Radiokomunikační systémy

Radiokomunikační systémy – jsou základním komunikačním nástrojem jednotek PO. Slouží pro zabezpečení spojení zasahujících jednotek na místě mimořádné události, pro spojení jednotek s operačním střediskem a pro komunikaci v rámci IZS. HZS provozuje celostátní analogovou rádiovou síť (dále jen „ARS“), což v sobě zahrnuje veškeré činnosti od kmitočtového plánování a správy volacích značek, přes výstavbu a údržbu infrastruktury až po kompletní údržbu a programování všech typů radiostanic. HZS je po Policii druhým největším uživatelem celostátního digitálního radiokomunikačního systému PEGAS, který provozuje na všech úrovních – strategické, operační a taktické, (ruční, vozidlové, dispečerské, integrované). Zástavbu radiových zařízení do vozidel a na operačních střediscích si HZS provádí, na rozdíl od Policie ČR, vlastními silami. Pracovníci KIS spolupracují s kolegy z dalších oddělení v rámci HZS při řešení odborných problémů dotýkajících se radiokomunikací, a to v části legislativní i realizační. Jedná se např. o oblast zástavby komunikačních prostředků do vozidel, řešení pokrytí tunelů a obdobných staveb radiovým signálem pro zasahující jednotky apod.

vytisknout  e-mailem