HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení IZS a řízení jednotek

Oddělení IZS a řízení jednotek PO

Odpovídá za řešení problematiky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, koordinaci záchranných prací a spolupráci složek IZS, za usměrňování a koordinaci činnosti jednotek požární ochrany, za organizaci a výkon služby v jednotkách Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a odbornou přípravu v této oblasti.

Oddělení plní zejména následující úkoly:

 • zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO v kraji, zpracovává návrhy na organizaci a početní stavy HZS kraje, zpracovává a vede přehled o organizaci jednotek PO a jejich vybavení,
 • podílí se na přípravě podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje,
 • v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotek hasičských záchranných sborů podniků, připravuje prověřovací a taktická cvičení jednotek PO,
 • řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje,
 • organizuje a zabezpečuje připravenost a akceschopnost jednotek PO, organizuje a kontroluje výkon služby jednotek PO, sleduje a vyhodnocuje zásahy jednotek PO a navrhuje příslušná opatření,
 • vede v rámci své působnosti přehled jednotek PO, jejich činností, početních stavů a jejich vybavení a vede přehledy o ostatních složkách IZS na základě dohod o součinnosti, vede a využívá stanovenou dokumentaci požární ochrany a IZS,
 • zpracovává podklady pro požární poplachový plán kraje, poplachový plán IZS kraje a podklady pro zpracování havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a krizového plánu kraje,
 • připravuje podklady pro prověřovací a taktická cvičení jednotek PO a složek IZS,
 • podílí se na realizaci činnosti složek IZS v kraji a usměrňuje spolupráci těchto složek, vyjadřuje se k dokumentům, které se svým obsahem dotýkají složek IZS, vyhodnocuje společnou činnost složek IZS,
 • vyjadřuje se ke zřízení jednotky HZS podniku, jednotky SDH podniku a jednotky PO obce, vydává souhlas s jejím zrušením a navrhuje zřízení společných jednotek,
 • vykonává státní požární dozor v oblasti akceschopnosti jednotek PO v kraji,
 • podílí se na organizaci a koordinaci humanitární pomoci.
 • zabezpečuje akceschopnost požární techniky a dalších věcných prostředků požární ochrany,
 • zabezpečuje spolehlivou funkci a udržuje v pohotovosti požární techniku,
 • sleduje a vyhodnocuje nehodovost vozidel HZS kraje a jednotek PO v kraji,
 • podílí se na odborné přípravě hasičů,
 • plní další úkoly na úseku strojní služby.

Dále oddělení IZS a služeb dále zajišťuje a podílí se na speciálních činnostech skupin:

Lezecká skupina HZS JmK

Lezecká skupina Hasičského záchranného sboru v Brně vznikla v roce 1991 při počátečním početním stavu 12 příslušníků. V dnešní době tvoří skupinu celkem 30 příslušníků, kteří jsou rozděleni do tří 24 hodinových směn.

Členové lezecké skupiny se specializují na záchranářské práce prováděné ve výškách, v podzemí, ve vodě a v obtížně přístupných terénech. V rámci skupiny působí rovněž družstvo leteckých záchranářů, speciálně školených pro záchranné práce za pomoci vrtulníku.

Tyto činnosti jsou pravidelně nacvičovány v rámci stanoveného výcvikového programu, minimálně jedenkrát za měsíc v různých lokalitách a za různých klimatických podmínek. Práce v podzemí se nacvičují v jeskyních Moravského krasu, v kolektorech pod Brnem a v bývalých těžebních šachtách. Záchrana z výšek se cvičí na budovách, komínech a různých skalních útvarech.

Lezecká skupina je předurčena k zásahům na území celého Jihomoravského kraje a to především :

 • vyprošťování osob z výkopů studní a šachet,
 • vyprošťování ze zřícených budov a objektů,
 • evakuace osob pomocí výškové a lezecké techniky,
 • záchrana osob z konstrukcí, jeřábů, skal, stromů, sloupů VN, komínů a pod./ paraglaidisti,horolezci, dělníci a pod. /,
 • lanové přemostění strží, řek a úvozů,
 • jištění pomocí lanové techniky jiných specialistů / kynolog se psem, střelmistr, lékař a pod. /

Součástí lezecké skupiny jsou i paramedici - hasiči se zdravotnickým vzděláním k poskytování první pomoci všude tam, kde se nedostane lékař.

K činnosti lezecké skupiny patří také výcvik s vrtulníkem PČR, kdy se zkouší různé způsoby záchrany lidí při živelných pohromách. Všechny uvedené činnosti jsou dále prověřovány v rámci plánovaných cvičení a ukázek pro veřejnost.


Náročnost výcviku této skupiny byla zúročena při několika ostrých nasazeních především při povodních, odstřelu lavin, dopravních nehodách a podobně.


Na významu nabývá nasazení při vyprošťování osob z havarovaných vozidel, všude tam kde je obtížný nebo nemožný příjezd pozemní cestou jako jsou různé úvozy, soutěsky, poškozené mosty nebo i ucpané dálnice a ostatní komunikace.


Záchranáři spolu s vyprošťovací technikou jsou pomocí palubního jeřábu vysazeni přímo na místě zásahu kde jsou schopni vyprostit osoby pomocí hydraulické a akumulátorové techniky, poskytnout první pomoc nebo v případě potřeby asistovat zdravotní službě, fixovat zraněné do nosítek a zajistit jeho transport.

Skupina zaměřená na trhací práce

Trhací práce s použitím výbušnin se mohou provádět za účelem odvrácení, či zmírnění hrozícího nebezpečí jako je :

 • odstřel lavinových převisů,
 • ledových bariér,
 • uvolňování vodních toků,
 • průrazy hrází,
 • provádění lesních průseků,
 • hloubení studní a šachet,
 • stržení objektů nebo jejich částí a pod.,
 • provádění výcviku střelmistrů,
 • vyprošťování osob pomocí mikronáloží.

Letečtí záchranáři

Materiální a technické vybavení LZ je v souladu s platnými předpisy a na vysoké technické úrovni, zejména díky podpoře HZS JmK. Koncem roku 2019 byly zakoupeny celkem 4 kompletní lavinové výbavy, kdy za kompletní lavinovou výbavu se myslí ABS batoh, sonda, lavinový vyhledávač a lopata. Tímto nákupem došlo k výraznému zvýšení úrovně poskytované pomoci a bezpečnosti zasahujících leteckých záchranářů na lavinovém svahu.

            Z důvodu dopravního omezení mezi 190. a 194. kilometrem dálnice D1 byl začátkem roku 2019 cvičen postup transportu zraněných osob společně s lékařem ZZS Jihomoravského kraje z nepřístupného terénu pomocí palubního jeřábu vrtulníku BELL 412. Tento postup byl zopakován při několika zásazích při transportu osob z nepřístupného terénu, především však transportu zraněných lesních dělníků z nepřístupného lesního porost.

            Dále se Letečtí záchranáři HZS JmK podíleli na zaškolení a praktickém výcviku velkého počtu jednotek SDH v Jihomoravském kraji, v plnění BAMBI-vaku.

vrtulník.jpg

V roce 2019 bylo provedeno celkem 22 záchranných vzletů na základě výzvy  KOPIS HZS JmK nebo OPIS MV – GŘ HZS ČR.  Z celkem 22 záchranných vzletů je 20 vzletů po území Jihomoravského kraje a pouze 2 vzlety mimo území Jihomoravského kraje. Velmi nízký počet záchranných vzletů mimo Jihomoravský dokazuje, že je nutná vyšší informovanost o možnosti a výhodách nasazení vrtulníku v jiných krajích ČR.

graf.png

V průběhu roku 2019 došlo k celkem 5 událostem, kdy byl vrtulník vyžadován na místo zásahu, ale nebyl k dispozici (prováděl jiné úkoly ve prospěch PČR, nebo byl dislokován na základně Ostrava-Zábřeh, čímž by byl vzhledem k době příletu a povaze mimořádné události již na místě nepotřebný).

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

U HZS Jihomoravského kraje slouží ve výkonu služby každý den jedno družstvo hasičů specialistů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v Brně (minimálně 4 hasiči) a další tři lezecké skupiny na požárních stanicích Blansko, Hodonín a Znojmo (minimálně po 2 hasičích na stanici).

Lezecké družstvo a lezecké skupiny HZS Jihomoravského kraje v loňském roce prošly náročnými výcviky zaměřenými na záchrany osob z nepřístupného terénu, jeskynních systémů, starých důlních děl, skal a mnoho dalších.

            Hasiči lezci – instruktoři pro práci a ve výšce a nad volnou hloubkou pravidelně lektorují na učilišti požární ochrany ve Velkém Poříčí. Nabyté zkušenosti z lektorování předávají hasičům lezcům HZS Jihomoravského kraje.

Lezecká družstva a lezecké skupiny HZS Jihomoravského kraje zasahovaly v roce 2019 u 97 zásahů.

Záchrana osob z jeskynních kompexů

Vybraná skupina výše uvedených hasičů - lezců se jako jediná v ČR specializuje na záchranu osob z jeskynních systémů a podzemních prostor a je určena pro zásahy na území celé České republiky i v zahraničí. Ve výbavě hasičů je od roku 2016 unikátní komunikační systém Nicola, který umožňuje radiové spojení do několika set metrové hloubky. Příslušníci opěrného bodu se v rámci odborné přípravy a připravenosti na zásahy v podzemních prostorách zúčastnili v roce 2019, společně se Speleologickou záchrannou službou - České speleologické společnosti, výcviku v důlních dílech v oblasti Zlatých Hor.

           Koncem roku 2019 byli vyslání příslušníci por. Ing. Tomáš Filip a nprap. Bc. Milan Kalčík na zahraniční služební cestu do Chorvatské Istrie, kde se konala 13. konference European Cave Rescue Association.

Skupina se zaměřením na stabilizaci staticky narušených objektů

Jedná se o speciální tým, který se zaměřuje na specifické činnosti spojené se záchranou zavalených a zasypaných osob, stabilizaci staticky narušených oblastí a zvedání těžkých břemen bez použití jeřábu. V oblasti odborné přípravy a tvorby metodických postupů spolupracuje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje s ostatními HZS krajů, MV GŘ HZS ČR a zahraničními týmy ze Spojeného království a Walesu. V oblasti technické záchrany a stabilizace budov se v průběhu minulých let osvědčilo zařazení minimálních stabilizačních sad na ÚO Blansko, ÚO Hodonín a ÚO Znojmo, kdy se v praxi ukázalo, že zasahující jednotky jsou schopny provést základní opatření a zahájit zásah, do příjezdu opěrného bodu. V roce 2019 se podařilo dovybavit zbylé hasičské stanice typu C1 minimální stabilizační sadou a doplnit seznam instruktorů pro všechny územní odbory HZS JmK. Pomoc pro občany Jmk je tak dostupnější a efektivnější.

Systém praktických výcviků a odborné přípravy je rozprostřen mezi další specialisty - instruktory ÚO, kteří získané zkušenosti předávají ostatním kolegům. Tito instruktoři jsou během roku připravováni prostřednictvím vícedenních výcviků. 

 V roce 2019 zasahovali příslušníci HZS JmK u 16 událostí s využitím prostředků pro stabilizaci. Jednalo se například o stabilizaci rodinného domu Sebranice, lokalita Vaculky (stabilizace staticky narušeného objektu rodinného domu po nárazu osobního vozidla) nebo záchrana zavalené osoby ve studni, Velké Pavlovice (vyproštění zavalené osoby ve studni na pískovém podloží z hloubky 11m).

vytisknout  e-mailem