HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby.

Základním úkolem hasičského záchranného sboru je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.

Hasičský záchranný sbor kraje je správním úřadem s působností v územním obvodu příslušného vyššího územního samosprávného celku pro výkon státní správy ve věcech

1. požární ochrany,

2. ochrany obyvatelstva,

3. civilního nouzového plánování,

4. integrovaného záchranného systému a

5. krizového řízení, s výjimkou oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, a

plní úkoly vyplývající z jiných právních předpisů.

Hasičský záchranný sbor kraje zřizuje operační a informační středisko, které je pracovištěm pro příjem volání na jednotné evropské číslo tísňového volání (112) a národní číslo tísňového volání.

Hasičský záchranný sbor kraje

a) zpracovává koncepci požární ochrany kraje,

b) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,

c) kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany,

d) odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek hasičského záchranného sboru kraje,

e) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby hasičského záchranného sboru,

f) řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany,

g) koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány,

h) soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí,

i) zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,

j) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací,

k) zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany na území kraje,

l) v rozsahu stanoveném ministerstvem řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků,

m) projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany,

n) zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji krajskému úřadu,

o) zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem.

Jednotka hasičského záchranného sboru kraje je součástí hasičského záchranného sboru kraje.

Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly

a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,

b) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky.

Hasičský záchranný sbor kraje pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále zabezpečuje varování a vyrozumění, koordinuje záchranné a likvidační práce, organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření, organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, organizuje a koordinuje humanitární pomoc.

Hasičský záchranný sbor kraje organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi, vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení, zpracovává krizový plán kraje, zpracovává krizový plán obcí s rozšířenou působností.

vytisknout  e-mailem