Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 9/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA přináší získané poznatky z měření hloubky kalcinace a praktického provedení. Letiště Praha, a.s., v letošním roce zakoupilo dva nové letištní speciály –Rosenbauer Panther. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o spuštění systému eCall – celoevropského systému automatického tísňového volání z vozidla. Dále o Koncepci psychologické služby HZS ČR pro období 2017-2025. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o cvičení orgánů krizového řízení pod názvem „EVI – EVA 2017“ v Temelíně. Záměrem cvičení bylo ověřit odstranění nedostatků uvedených ve vyhodnocení cvičení „ZÓNA 2015“. V této rubrice naleznete mimo jiné článek o vzniku tzv. Bílé knihy o bezpečnosti veřejnosti, která se věnuje civilní připravenosti a ochraně obyvatelstva. V informacích máme další příběh Nadace policistů a hasičů. Prostor v tomto čísle byl věnován Františku Sofkovi, bývalému příslušníkovi HZS Kraje Vysočina, který utrpěl vážná zranění při výjezdu k zásahu. 

V souladu s „Plánem cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje“ a „Zaměřením činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji v oblasti krizového řízení na rok 2017“ se uskutečnilo cvičení orgánů krizového řízení pod názvem „EVI – EVA 2017“. Záměrem cvičení bylo ověřit odstranění nedostatků uvedených ve vyhodnocení cvičení „ZÓNA 2015“ (v souvislosti s vedením evidence evakuovaného obyvatelstva), které proběhlo v zóně havarijního plánování pro Jadernou elektrárnu Temelín. Současně bylo cílem ověřit realizaci krizových opatření hejtmana kraje spojených s provedením evakuace obyvatelstva s využitím zpracované dokumentace na úrovni kraje a obcí s rozšířenou působností (ORP) k řešení krizových situací.

Jako námět cvičení byla zvolena v Jihočeském kraji nejčastější mimořádná událost, vedoucí zpravidla ke vzniku krizové situace a k nutnosti vyhlásit krizový stav podle krizového zákona, a to přirozená povodeň. Po vzoru cvičení Pardubického kraje „ŠTÁB 2015“ (autorka příspěvku tímto děkuje kolegovi Ing. Alešovi Boňatovskému, MBA za inspiraci) si rozsah povodně v rámci cvičení pro jednotlivé správní obvody ORP stanovily obecní úřady ORP samy. Vlastní hrozba, tedy povodeň a její následky, musely být takového rozsahu, aby cvičící na úrovni ORP dospěli k závěru požádat hejtmana kraje o vyhlášení stavu nebezpečí, včetně nařízení krizových opatření podle ustanovení § 14 odst. 4 krizového zákona.

Cílem cvičení EVI­ EVA 2017 bylo prověřit provedení krizových opatření hejtmana kraje „evakuace obyvatelstva“ a „hlášení přechodné změny pobytu osob“ včetně ověření funkčnosti informačního systému „Registr přechodných pobytů“, který je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra­ generálního ředitelství HZS ČR. Dalším cílem bylo ověřit postupy a údaje uvedené v krizovém plánu kraje, havarijním plánu kraje, povodňovém plánu kraje, krizových plánech ORP, povodňových plánech ORP a povodňových plánech dotčených obcí, případně v dalších zpracovaných dokumentech a mapových podkladech pro práci krizových štábů.

Příprava, provedení a vyhodnocení cvičení byly v gesci pracovníků oddělení krizového řízení krajského úřadu, kteří v průběhu cvičení plnili úkoly krizového štábu kraje (hejtmana, členů bezpečnostní rady kraje i stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje) na pracovišti určeném pro činnost stálé pracovní skupiny. Příprava cvičení probíhala ve třech fázích (krocích). Prvním krokem bylo provedení metodického zaměstnání krajského úřadu (oddělení krizového řízení) s tajemníky bezpečnostních rad ORP a zástupci složek integrovaného záchranného systému (IZS), na kterém byly předány základní informace o cvičení. Druhým krokem bylo rozeslání zadání cvičení všem 17 cvičícím obecním úřadům ORP a posledním krokem byla videokonference mezi krajským úřadem a obecními úřady ORP, při které byl upřesněn průběh a požadavky na provedení cvičení.

Do přípravy a provedení cvičení byla dále zapojena příslušnice krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen „HZS kraje“) kpt. Mgr. Kamila Mráčková, která se mimo jiné věnuje problematice vedení evidence přechodného pobytu osob, pracuje s výše uvedeným informačním systémem a patří jí tedy velké poděkování za aktivní přínos do cvičení.

Pokud jde o účast cvičících obecních úřadů ORP Jihočeského kraje, bylo na jejich uvážení, v jakém personálním složení budou plnit úkoly cvičení (zda pouze pracovníci krizového řízení doplnění o vybrané zaměstnance obecního úřadu ORP, nebo stálá pracovní skupina krizového štábu ORP). Doba provedení cvičení vycházela z běžné pracovní doby, tedy od 08:00 do 16:00 hodin. Z důvodu potřeby zapojení matrik se na základě zkušeností doporučuje pro tento typ cvičení zvolit neúřední den.

V souladu s cíli cvičení byla prověřena realizace výše uvedených krizových opatření hejtmana kraje s důrazem na zpracování žádosti starosty o vyhlášení stavu nebezpečí (cvičně všechny ORP), zpracování nařízení starosty obce k provedení evakuace obyvatelstva pro území obce a vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob s využitím „Registru přechodných pobytů“. S ohledem na personální změny na operačním a informačním středisku HZS kraje bylo procvičeno předání pokynu pro zpracování analýzy situace obecním úřadům ORP a s využitím informačního systému „Kontakty“ provedeno fiktivní svolání stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje (bez reálného příchodu na pracoviště), vyrozumění tajemníků bezpečnostních rad ORP (oznámení o zahájení a ukončení cvičení). Dále byly procvičeny nastavené komunikační standardy pro řešení krizových situací mezi krizovým štábem kraje a krizovými štáby ORP, včetně zpracované dokumentace pro činnost těchto krizových štábů. Časový harmonogram průběhu cvičení a plněné úkoly jsou uvedeny v tabulce.

Vyhodnocení cvičení
Celkově bylo cvičení a forma jeho provedení hodnocena cvičícími kladně – z pohledu přínosu cvičení k odborné přípravě pracovníků krizového řízení obecních úřadů ORP jako jedno z nejlepších cvičení. Přesto je potřebné, pro zlepšení úrovně krizového řízení v kraji, poukázat na některé poznatky:

  • zastupitelnost pracovníků krizového řízení obecních úřadů ORP (tento problém je zcela zásadní, na většině ORP chybí odborně připravená osoba pro zastupování v době, kdy není přítomen pracovník krizového řízení);
  • nízká aktivita pracovníků obecních úřadů ORP k provádění vlastních činností nad rámec zadání cvičení;
  • nedodržování zásad uvedených v komunikačních standardech při e­ mailové komunikaci mezi krizovými štáby;
  • rozdílná úroveň zpracování žádosti starosty ORP o vyhlášení stavu nebezpečí (např. absence nezbytných krizových opatření);
  • úroveň zpracování nařízení starosty obce k provedení evakuace obyvatelstva (v některých případech byly uváděny chybné odkazy na ustanovení příslušných právních předpisů).

Praktické prověření funkčnosti informačního systému „Registr přechodných pobytů“ bylo realizováno formou zadání fiktivních dat o evakuovaném obyvatelstvu do oficiální (ostré) verze systému. V průběhu cvičení byla identifikována řada nedostatků tohoto nástroje, stejně jako tomu bylo při cvičení ZÓNA 2015. Z pohledu cvičících byl pro potřeby evidence evakuovaného obyvatelstva hodnocen jako nevyhovující a svými vlastnostmi neodpovídající současnému technologickému standardu.

Na základě projednání zpracovaného vyhodnocení cvičení „EVI­ EVA 2017“ v bezpečnostní radě kraje byly zjištěné skutečnosti z ověření funkčnosti informačního systému „Registr přechodných pobytů“ předány MV­ generálnímu ředitelství HZS ČR jako podnět k provedení jeho aktualizace. Závěry cvičení budou východiskem k přípravě navazujícího cvičení na úrovni kraje s názvem „KRIZE 2018“, jehož cílem bude ověřit reálnost provádění dalších krizových opatření v působnosti hejtmana kraje. V současné době se pracovníci krizového řízení krajského úřadu a obecních úřadů ORP věnují přípravě a provedení dalšího náročného cvičení k ověření činnosti v případě rozsáhlého výpadku elektrické energie s názvem „Blackout 2017“, které proběhne na podzim tohoto roku.


Ing. Marta SPÁLENKOVÁ, Krajský úřad Jihočeského kraje


Čas                  Činnost                                                                                                                                               Kdo plní
8:00                 Oznámení o zahájení cvičení tajemníkům bezpečnostních rad ORP
                        - předání pokynu pro zpracování analýzy situace                                                                              OPIS HZS kraje

8:00–10:00      Sestavení rozehry cvičení
                       - zpracování analýzy situace postiženého území ve správním obvodu ORP
                       - zpracování žádosti starosty ORP o vyhlášení stavu nebezpečí a odeslání na KŠ kraje                OÚ ORP

10:15                Zaslání rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí                                                              KÚ

10:15–12:00     Realizace nařízení hejtmana k provedení evakuace
                        - zpracování nařízení starosty obce k provedení evakuace obyvatelstva 
                          a odeslání na KŠ kraje                                                                                                                    OÚ ORP

12:00                Zaslání nařízení hejtmana k povinnému hlášení přechodných změn pobytu osob                          KÚ

12:15–14:30     Realizace nařízení hejtmana k povinnému hlášení přechodných změn pobytu osob
                         sestavení fiktivních údajů o osobách, které budou evakuovány
                         (nejméně 30 osob z nejméně 3 obcí ve správním obvodu ORP)
                         - vyplnění údajů v „Registru přechodných pobytů“
                         - řešení požadavků (rozeher) cvičícími ORP s využitím „Registru přechodných pobytů“                 OÚ ORP

14:30–15:45     Zpracování podkladů pro vyhodnocení cvičení včetně funkčnosti
                        „Registru přechodných pobytů“ a odeslání na KŠ kraje                                                                     OÚ ORP

16:00                Oznámení o ukončení cvičení                                                                                                           OPIS HZS kraje

vytisknout  e-mailem