Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 9/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA přináší získané poznatky z měření hloubky kalcinace a praktického provedení. Letiště Praha, a.s., v letošním roce zakoupilo dva nové letištní speciály –Rosenbauer Panther. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o spuštění systému eCall – celoevropského systému automatického tísňového volání z vozidla. Dále o Koncepci psychologické služby HZS ČR pro období 2017-2025. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o cvičení orgánů krizového řízení pod názvem „EVI – EVA 2017“ v Temelíně. Záměrem cvičení bylo ověřit odstranění nedostatků uvedených ve vyhodnocení cvičení „ZÓNA 2015“. V této rubrice naleznete mimo jiné článek o vzniku tzv. Bílé knihy o bezpečnosti veřejnosti, která se věnuje civilní připravenosti a ochraně obyvatelstva. V informacích máme další příběh Nadace policistů a hasičů. Prostor v tomto čísle byl věnován Františku Sofkovi, bývalému příslušníkovi HZS Kraje Vysočina, který utrpěl vážná zranění při výjezdu k zásahu. 

V rámci aktualizace byly vydány nové verze dvou metodických listů Bojového řádu jednotek požární ochrany – Nebezpečí ionizujícího záření (4 N) a Dekontaminace radioaktivních látek (9 L). Podnětem pro aktualizaci metodických listů se stal zejména nový atomový zákon (č. 263/2016 Sb.), který byl přijat 14. července 2016 s účinností od 1. ledna 2017. Nový atomový zákon nahradil dosavadní zákon (č. 18/1997 Sb.), který byl ponechán ve zbytkové podobě a upravuje jen odpovědnost za jaderné škody.

Nový atomový zákon transponuje zejména evropskou legislativu, upřesňuje technické požadavky a pravidla pro provoz stávajících jaderných elektráren a uvádění nových bloků jaderných elektráren do provozu. Zákon rovněž definuje, co jsou citlivé činnosti v souvislosti s jadernou energetikou. Lidé, kteří vykonávají tyto činnosti, musí mít bezpečnostní prověrku. V katastru obcí, u kterých bylo stanoveno chráněné území pro ukládání jaderného odpadu do podzemí, zákon určuje jednorázový příspěvek (až 50 mil. Kč). Zákon rovněž stanovuje sazby pravidelného poplatku za použité palivo z jaderných elektráren.

Nebezpečí ionizujícího záření
Metodický list Nebezpečí ionizujícího záření (dále jen „IZ“) je rozdělen do tří oddílů – Charakteristika, Předpokládaný výskyt, Ochrana. V oddílu Charakteristika je uvedena definice, popis, rozdělení, biologické účinky, možná nebezpečí a zdroje IZ. V oddílu Předpokládaný výskyt jsou obecně popsány objekty, místa a přepravní prostředky s možným výskytem IZ.

Pozornost bude věnována oddílu Ochrana, kde je v úvodu uvedena tabulka, která určuje referenční úrovně dávky IZ pro zásah (tolerovatelné hodnoty, které je nežádoucí překročit) v závislosti na typu radiačního zásahu:

  • Typ I – Událost nevede k ohrožení života, zdraví osob a majetku (nálezy, případně záchyty radioaktivních látek a jaderných materiálů); referenční úroveň 1 mSv/zásah
  • Typ II – Událost vede k ohrožení života, zdraví osob a majetku (dopravní nehody, požáry, technické zásahy); 20 mSv/zásah
  • Typ III – Událost vede k ohrožení života většího počtu osob a vzniku rozsáhlých majetkových škod (radiační havárie, teroristický útok); 100 mSv/zásah, výjimečně ve zdůvodněných případech 500 mSv/zásah.

Zásah musí být veden tak, aby nebyly překročeny prahové dávky z hlediska deterministických účinků IZ, které se vyskytují vždy po překročení prahové dávky, např. pro nemoc z ozáření je jednorázová prahová dávka 1 Sv. Zároveň je snahou, aby celková dávka byla co nejmenší z hlediska stochastických účinků IZ, které se nevyskytují po překročení prahové dávky, ale každá obdržená dávka zvyšuje pravděpodobnost jejich výskytu. V důsledku stochastických účinků IZ může vznikat např. rakovina. Referenční úrovně lze tolerovat, pokud je zasahující osoba prokazatelně poučena o rizicích spojených s touto dávkou a je seznámena velitelem zásahu s radiační situací v místě zásahu a ochrannými prostředky, které je nutno použít (bezpečnostní pohovor). Předpokládá­ li se překročení roční dávky 100 mSv, zasahující osoba může být do zásahu nasazena pouze s dobrovolným souhlasem. Roční dávka 500 mSv by neměla být překročena.

Podle vyhlášky (č. 422/2016 Sb., § 109 odst. 1) o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje je souhlas zasahující osoby, která je příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR nebo Armády ČR, považován za udělený složením služebního slibu nebo přísahy.

V oddílu Ochrana jsou dále popsány zásady taktiky jednotek požární ochrany pro ochranu životů a zdraví při zásahu. Na obrázku je znázorněn příklad organizace pro radiační zásah typu I a II s dekontaminačním stanovištěm a vytyčenými ochrannými zónami (vnější, bezpečnostní, nebezpečná) s hraničními hodnotami dávkového příkonu a plošné aktivity. Vnější zóna se vytyčuje minimálně 50 m od zdroje IZ. Ve vnější zóně se nachází stanoviště pro dekontaminaci. V bezpečnostní zóně je potřeba využít osobní ochranné prostředky a řídit se zásadami radiační ochrany. Nebezpečná zóna je vymezena pouze při ohrožení nasazených sil účinky IZ. Platí z hlediska ochrany životů a zdraví režimová opatření spojená s omezením doby pobytu zasahujících osob, při kterém nejsou překročeny referenční úrovně. Radiační zásah typu III se řídí typovou činností složek IZS STČ-1/IZS Špinavá bomba nebo vnějšími havarijními plány.

Z hlediska taktiky jednotek požární ochrany při zásahu se ochrana životů a zdraví před nebezpečím IZ a kontaminací radioaktivních látek řídí zejména těmito zásadami:
a) neodkládat záchranné práce vedoucí k záchraně životů kvůli kontaminaci nebo neprovedené dekontaminaci,
b) poskytnutí přednemocniční neodkladné péče osobám v přímém ohrožení života nebo se závažným postižením zdraví a jejich transport do nemocnic je preferováno před dekontaminací.
Oddíl Ochrana informuje rovněž o činnostech spojených s radiačním zásahem, které zahrnují:
a) rozpoznání a určení typu radiačního zásahu,
b) určení doby pobytu zasahujících podle referenční úrovně dávky IZ,
c) radiační průzkum (minimalizace obdržené dávky zasahujících a zjišťování změn radiační situace),
d) režimová opatření (zamezení vstupu nepovolaným osobám, evidence zúčastněných osob, měření a sledování obdržených dávek, omezení doby pobytu zasahujících),
e) informování SÚJB prostřednictvím KOPIS,
f) evidence osobních a skupinových dávek,
g) kontrola kontaminace a případná dekontaminace. Kontrolované hodnoty kontaminace vyjádřené plošnou aktivitou v Bq/cm2 jsou uvedeny na obrázku. Při naměření vyšších hodnot se provádí dekontaminace. V případě identifikace kontaminantu mohou být kontrolované hodnoty kontaminace po dohodě se SÚJB měněny. Věcné a technické prostředky, které se nepodařilo dekontaminovat, se spolu s odpadní vodou považují za radioaktivní odpad.

Závěr metodického listu 4 N je věnován ochranným prostředkům, obsahu bezpečnostního pohovoru, zvláštnostem radiačního zásahu a používaným měřicím přístrojům, zejména nutnosti používání zásahového dozimetru jako indikátoru přítomnosti zdroje záření gama u zásahu.

Dekontaminace radioaktivních látek
Metodický list Dekontaminace radioaktivních látek (dále jen „RaL“) je rozdělen do tří oddílů – Charakteristika, Úkoly a postup činnosti a Očekávané zvláštnosti. V oddílu Charakteristika je definován pojem dekontaminace RaL. Cílem dekontaminace je odstranit RaL z povrchu materiálu, přičemž při odstranění nedochází k deaktivaci RaL, ale pouze k jejich přemístění. Dekontaminace snižuje riziko ozáření osob z povrchové kontaminace, omezuje šíření RaL a zabraňuje druhotné a vnitřní kontaminaci. Pokud však dojde k vnitřní kontaminaci osoby, dekontaminace již nesníží ozáření osoby způsobené vnitřní kontaminací. Jednotky požární ochrany provádějí dekontaminaci zasahujících, osob, techniky, věcných prostředků a transportních obalů. Neprovádějí dekontaminaci objektů a terénu ve smyslu asanace, celkové nebo konečné dekontaminace, dekontaminaci hospodářských zvířat, cenností, dokladů nebo zbraní. V těchto případech rozhoduje o dalších postupech SÚJB, přičemž HZS ČR může asistovat při dekontaminaci objektů a terénu. Metodický list se zabývá dekontaminací při radiačním zásahu typu I a II. V případě dekontaminačního zásahu typu III se postupuje podle typové činnosti složek IZS STČ-1/IZS Špinavá bomba nebo podle vnějších havarijních plánů.

V oddílu Úkoly a postup činnosti jsou uvedeny požadavky na dekontaminační stanoviště a dekontaminaci. Dekontaminace osob, věcných prostředků a techniky se provádí v případě, že jsou změřeny vyšší hodnoty plošných aktivit, než je uvedeno na obrázku. Dekontaminaci lze provádět suchým způsobem (prosté svlečení svrchní části oděvu) nebo mokrým způsobem (mechanická aplikace dekontaminační směsi s následným oplachem vodou). Pokud při opětovné dekontaminaci mokrým způsobem nedojde k poklesu plošných aktivit pod stanovenou mez (3 Bq/cm2, resp. 10 Bg/cm2), další dekontaminace se již neprovádí. U osob pak vzniká podezření na vnitřní kontaminaci nebo penetraci RaL přes pokožku. U techniky může dojít ke kontaminaci vnitřních prostor nebo penetraci RaL přes ochranný povrch.

Zasahující vybavení plynotěsnými protichemickými ochrannými oděvy typu 1a se dekontaminují mokrým způsobem. Zasahující vybavení jednorázovými protichemickými ochrannými oděvy typu 3 a 4 se dekontaminují zpravidla suchým způsobem. Dekontaminace osob se provádí zprvu rovněž suchým způsobem. Odkryté části těla se otírají dekontaminačním roztokem. Ústa, nos a oči se vyplachují pitnou vodou nebo speciálním roztokem. V metodickém listu je přesně popsána procedura svlékání oděvů u zasahujících a osob tak, aby bylo minimalizováno riziko kontaminace. Pokud po dekontaminaci zasahujících a osob výše uvedenými způsoby je stále přítomna kontaminace, provede se dekontaminace holého těla mokrým způsobem. V případě, že nedošlo ani poté k poklesu aktivity pod kontrolovanou mez, je osoba po dohodě se SÚJB odeslána do specializovaného zdravotnického zařízení. V oddílu je dále uvedena dekontaminace techniky a věcných prostředků spolu s návrhy dekontaminačních směsí pro dekontaminaci povrchu těla, protichemických ochranných oděvů a techniky. V oddílu Očekávané zvláštnosti je upozorněno na možné komplikace spojené s radiačními zásahy a dekontaminací - způsob nanášení dekontaminační směsi, kontrola dekontaminačního stanoviště atd.

Závěr
Aktuální verze jednotlivých metodických listů Bojového řádu jednotek požární ochrany lze stáhnout na webu hzscr.cz (záložka: Jednotky požární ochrany, podzáložka: Výkon služby). V současnosti probíhá ve spolupráci s HZS krajů revize dalších metodických listů. Návrhy na změny, které budou schváleny komisí bojového řádu, přinesou aktualizaci dalších metodických listů.


pplk. Ing. Jiří MATĚJKA, MV­-generální ředitelství HZS ČR, pplk. Ing. René MAREK, foto kpt. Ing. Michal SETNIČKA, Ph.D., Institut ochrany obyvatelstva

vytisknout  e-mailem