Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVI ČÍSLO 9/2017

Rubrika POŽÁRNÍ OCHRANA přináší získané poznatky z měření hloubky kalcinace a praktického provedení. Letiště Praha, a.s., v letošním roce zakoupilo dva nové letištní speciály –Rosenbauer Panther. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM informujeme o spuštění systému eCall – celoevropského systému automatického tísňového volání z vozidla. Dále o Koncepci psychologické služby HZS ČR pro období 2017-2025. V Rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se dočtete o cvičení orgánů krizového řízení pod názvem „EVI – EVA 2017“ v Temelíně. Záměrem cvičení bylo ověřit odstranění nedostatků uvedených ve vyhodnocení cvičení „ZÓNA 2015“. V této rubrice naleznete mimo jiné článek o vzniku tzv. Bílé knihy o bezpečnosti veřejnosti, která se věnuje civilní připravenosti a ochraně obyvatelstva. V informacích máme další příběh Nadace policistů a hasičů. Prostor v tomto čísle byl věnován Františku Sofkovi, bývalému příslušníkovi HZS Kraje Vysočina, který utrpěl vážná zranění při výjezdu k zásahu. 

Preventivně výchovná činnost (PVČ) už dávno není jen o rozdávání hasičských omalovánek a pastelek. Moderní doba vyžaduje přiblížit se mladé generaci cestou didaktických pomůcek, které děti osloví a baví.

Aplikace moderních technologií v preventivně výchovné činnosti
si, co je pro dnešní mládež zajímavější než cokoli spojené s počítači, telefony a herními aplikacemi? Tento soudobý trend nezastavíme, a proto je potřeba jej vhodně využít tak, aby dítě bylo zábavnou formou i vzděláváno.
Tato myšlenka byla jedním ze základních podnětů k vybudování interaktivní učebny pro PVČ u HZS Kraje Vysočina. Financování takového projektu však není levná záležitost. To byl důvod k hledání zdrojů i mimo rámec našeho rozpočtu.

Finanční podíl Jaderné elektrárny Dukovany
Na území kraje se nachází Jaderná elektrárna Dukovany, významný energetický subjekt, který se nezříká společenské odpovědnosti na úseku osvěty populace v oblasti jaderné problematiky, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Výrazem této odpovědnosti bylo i uzavření Dohody o strategické součinnosti mezi ČEZ, a.s., MV­ generálním ředitelstvím HZS ČR a HZS Kraje Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského kraje za účelem vzájemné spolupráce ve vymezených oblastech. Spolupráce byla dojednána v oblasti pořizování, udržování a provozování koncových prvků varování v zóně havarijního plánování jaderných elektráren a dále v oblasti vzdělávání a preventivně výchovné činnosti. Dohoda byla uzavřena v roce 2015 a nebyla nijak časově omezena. A právě projekt interaktivní učebny se jevil jako jeden z vhodných nástrojů praktické aplikace programu dohody.
Na jaře roku 2016 zpracovalo oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení záměr vybudování interaktivní učebny, na základě kterého byla požádána Nadace ČEZ o finanční příspěvek na tento projekt ve výši 250 000 Kč. Žádost obsahovala konkrétní technický popis projektu, podrobné zhodnocení očekávaných přínosů a celkový prospěch. Součástí byl i rámcový rozpočet požadovaných finančních prostředků. Žádost byla správní radou Nadace ČEZ odsouhlasena. V červnu 2016 byla uzavřena s HZS Kraje Vysočina smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku.

Projekt interaktivní učebny

Následoval již standardní postup spojený s realizací investic. V součinnosti s ekonomickým úsekem byl zpracován investiční záměr a po registraci mohla být vypsána veřejná zakázka formou oslovení tří dodavatelů. Technické zadání veřejné zakázky bylo konzultováno s oddělením komunikačních a informačních systémů, aby dodaná technika byla kompatibilní s již využívanou technologií. Bylo rozhodnuto, že umístění interaktivní učebny bude na územním odboru Třebíč.
Vítězem výběrového řízení se stala brněnská firma Engel, s.r.o., jež nabídla instalaci těchto komponent:

  • interaktivní tabule o rozměrech 206 × 124 cm včetně ozvučení a přídavných křídel s možností popisu křídou,
  • vertikálně posuvný stojan,
  • ultrakrátký projektor s rozlišením Full HD,
  • notebook o patřičném výkonu včetně potřebného softwaru a dokovací stanice,
  • pět dotykových tabletů,
  • wifi zařízení,
  • hlasovací zařízení s 25 radiově řízenými hlasovátky,
  • školení uživatelů.

Mimo uvedenou dodávku byl zakoupen z Asociace Záchranný kruh výukový software v ceně téměř 26 000 Kč, pořízeny další pomůcky PVČ za zhruba 3 000 Kč a v místnosti bylo zrekonstruováno zatemnění za přibližně 31 000 Kč. Celkem byla vyčerpána celá částka 250 000 Kč.
Pro Nadaci ČEZ byla zpracována závěrečná hodnotící zpráva, obsahující informace o průběhu realizace projektu a zejména tabulka evidence čerpání nadačního příspěvku, členěná podle požadovaných rozpočtových položek včetně kopií dokladů od dodavatelů, dále zpráva nezávislého auditora, fotodokumentace a materiály z propagace projektu. Poté Nadace ČEZ definitivně schválila správné čerpání finančních prostředků na tento projekt.

Praktické využití
Učebnu je možné účelně využívat v různých oblastech. Především při exkurzích školní mládeže se předpokládá část programu věnovat edukační činnosti v oblasti požární prevence, bezpečnosti a chování osob při mimořádných událostech. Využívat se budou již zpracované programy z Asociace Záchranný kruh. Je možné vytvářet i vlastní interaktivní aplikace, připravené pro potřebu konkrétních místních ohrožení, např. jaderné havárie. To vše zábavnou formou s aktivním zapojením dětí. Umožňuje to nejen interaktivní tabule, ale zejména využití hlasovátek. Do powerpointových prezentací se zapracují kontrolní otázky s několika možnostmi odpovědí (forma testů) a účastníci volí správnou odpověď. Takováto forma prezentací významně zvyšuje udržení pozornosti dětí, a tím efektivitu přednášek.
Výsledky lze různě statisticky zpracovávat. Stejná technika může být využita např. při školení profesionálních i dobrovolných jednotek hasičů, neboť výstupy z hlasování lze vyhodnotit adresně na jednotlivé účastníky školení. Obdobně je možné připravit zajímavé interaktivní školicí programy pro krizové orgány a další osoby, podílející se na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Závěr
Realizace projektu interaktivní učebny je příkladem dobré spolupráce mezi ČEZ, a.s., a HZS Kraje Vysočina v oblasti zajištění bezpečného provozu a havarijní připravenosti na mimořádné události a krizové situace, a to nad rámec stávajících požadavků vyplývajících z právního řádu České republiky.


plk. Ing. Miroslava SVOBODOVÁ, HZS Kraje Vysočina, foto autorka

vytisknout  e-mailem