HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o zpracování osobních údajů o osobách vstupujících do objektů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Zásady zpracování osobních údajů kamerovými systémy u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) tímto v souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, informuje, že na základě § 30 odst. 2 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecně nařízení o ochraně osobních údajů), provádí zpracování osobních údajů osob vstupujících do objektů a areálů, které HZS MSK užívá k zabezpečení svých činností. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro účely splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, případně pro účely oprávněných zájmů HZS MSK. Účelem tohoto zpracování je zejména zájem HZS MSK na bezpečnostní ochraně jím užívaných objektů a areálů (tj. činnosti spojené s ochranou a obranou objektů a areálů, činnosti spojené s ochranou života a zdraví osob a předmětů chráněného zájmu).

Za uvedeným účelem HZS MSK provozuje v níže vyjmenovaných objektech či areálech kamerové systémy zaznamenávající podobu, chování a další vizuální prvky osob, které vstupují do příslušných objektů nebo se pohybují v příslušných areálech. Kamery jsou přitom zaměřeny především na monitorování venkovních prostor (vstupní dveře, parkoviště, výjezdová plocha), popř. garáží v objektech.

HZS MSK provozuje kamerové systémy v těchto objektech a areálech:

 • Integrované výjezdové centrum Ostrava-Zábřeh, ul. Výškovická 40, Ostrava
 • Integrované výjezdové centrum Ostrava-Poruba, ul. Martinovská 36/1622, Ostrava
 • Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, ul. Kaminského 636/12, Nová Bělá
 • Integrované výjezdové centrum Slezská Ostrava, ul. Čs. armády 1892/2, Ostrava
 • Hasičská stanice Ostrava-Fifejdy, ul. Odboje 8, Ostrava
 • Integrované výjezdové centrum Ostrava-Přívoz, ul. Slovenská 1149/5, Ostrava
 • Technická a výcviková základna Hranečník (areál bývalých kasáren Hranečník), Ostrava
 • Hasičská stanice Frýdek-Místek, ul. Pavlíkova 2264, Frýdek-Místek
 • Hasičská stanice Bílovec, 
 • Hasičská stanice Nový Jičín, Zborovská 406/7, Nový Jičín
 • Hasičská stanice Opava, ul. Těšínská 39, Opava
 • Hasičská stanice Vítkov, ul. Hasičská 266, Vítkov
 • Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, ul. Nemocniční 11, Ostrava
 • Hasičská stanice Bruntál, ul. Zeyerova 15, Bruntál
 • Hasičská stanice Karviná, ul. Ostravská 883/8, Karviná
 • Hasičská stanice Orlová, ul. Okružní 902, Orlová
 • Hasičská stanice Bohumín, ul. Čs. Armády 1141, Bohumín

HZS MSK za výše uvedeným účelem provozuje kamerové systémy rovněž na některých výjezdových vozidlech (např. prvosledová technika). Kamery v těchto případech monitorují bezprostřední okolí vozidla po dobu provozu vozidla, a to zejména se zaměřením na dopravní situaci a zásahovou činnost.

Doba uchovávání kamerového záznamu je nejdéle 30 dnů. Po uplynutí této doby jsou záznamy vymazány přepisem ve smyčce. V případě zaznamenání incidentu může být záznam nebo jeho část uchován po dobu delší, je-li to nezbytné k uplatnění práv a projednání daného případu.

Současně je o osobách vstupujících do objektů HZS MSK (s výjimkou příslušníků a občanských zaměstnanců HZS MSK a zaměstnanců dalších oprávněných uživatelů objektů) vedena evidence v Knize návštěv, která obsahuje: jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti, čas příchodu a odchodu a číslo karty přístupového sytému (byla-li poskytnuta). Doba uchovávání osobních údajů uvedených v evidenci v Knize návštěv je nejdéle 6 měsíců.

Pokud dojde k ohrožení nebo porušení oprávněných zájmů HZS MSK, mohou být nezbytné osobní údaje předány orgánu veřejné moci.

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Při výše popsaném zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Správce osobních údajů:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561

Tel.: +420 950 730 300

E-mail: podatelna@hzsmsk.cz

ID datové schránky: spdaive

Kontaktní osoba HZS MSK pro ochranu osobních údajů: plk. Mgr. Ivana Drbohlavová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů u Hasičského záchranného sboru České republiky:

pplk. Mgr. Rudolf Kramář, Ph.D.
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26, 148 01 Praha 14
Tel.: +420 950 819 949
E-mail: gdpr@hzscr.cz

Aktualizace 20.01.2023

vytisknout  e-mailem