Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro žadatele - právo na přístup k osobním údajům

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR), které je účinné od 25. 5. 2018, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) jsou se zpracováním osobních údajů spojeny následující práva:

1) Právo podat žádost a získat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovány – (čl. 12 Nařízení GDPR)

V případě podání žádosti je nutné, aby byla z Vaší strany prokázána totožnost. Spravující orgán vyřídí žádost podle § 28 nebo §29 zákona o zpracování osobních údajů bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne jejího podání.

Za správce je pro potřeby materiálu považováno Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Žádost lze podat následujícím způsobem:

 1. Na e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů u Hasičského záchranného sboru České republiky: gdpr@grh.izscr.cz
 2. Lze doručit prostředky poštovních a doručovacích služeb na adresu:

Ministerstvo vnitra- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 26, 148 00 Praha 414

2) Právo na přístup k následujícím informacím (čl. 15 Nařízení GDPR), pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány:

 • účely zpracování a kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, příp. kritéria pro její stanovení,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování anebo vznesení námitky proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a související smysluplné informace týkající se použitého postupu.

3) Právo na opravu či doplnění - (čl. 16 Nařízení GDPR)

V případě, že zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu případně, pokud jsou neúplné, žádat o jejich doplnění.

4) Právo na výmaz (právo být „zapomenut“) - (čl. 17 Nařízení GDPR)

Za následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány, a současně neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Vaše právo být „zapomenut“ nelze využít, pokud je zpracování dále nezbytné!

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5) Právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení GDPR)

Jedná se pouze o dočasné právo a lze jej využít v následujících případech:

 • nezbytně nutná doba, než bude správcem ověřeno, zda jsou údaje, které shromažďuje přesné,
 • zpracování údajů je protiprávní a z Vaší strany je požadavek, aby údaje nebyly vymazány, ale pouze jejich použití omezeno,
 • z naší strany údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • z Vaší strany byla vznesena námitka proti zpracování, ale dosud není ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

6) Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení GDPR)

Osobní údaje, které jste poskytli správci, a které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň možnost, aby tyto údaje byly předány jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně. V případě, že nejsou splněny podmínky uvedené v předchozí větě, tohoto práva nelze využít.

7) Právo vznést námitku (čl. 21 Nařízení GDPR)

Právo uplatnit pouze v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo se jedná o zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany. V tomto případě nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány, pokud nebudou z naší strany prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování.

vytisknout  e-mailem