Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitřní oznamovací systém

Kdo může podat oznámení? Čeho se oznámení musí týkat? Komu se oznámení podává? Spojení? Jak lze oznámení učinit? Je možné podání učinit anonymně, a pokud ho učiním osobně nebo písemně, bude moje soukromí chráněno? Jak bude s mým podáním naloženo? Kde mohu získat další informace o oznámení? 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR

V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie (dále jen „směrnice“) vzniká každému zaměstnavateli povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby, který je určen k oznamování jednání, v nichž oznamovatel spatřuje dále specifikované porušení povinností zaměstnavatele. Systém je anonymní a zaručuje výraznou ochranu zaměstnance před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele. Směrnice je účinná od 17. prosince 2021.

Kdo může podat oznámení?

Oznámení může podat každý zaměstnanec Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „zaměstnanec GŘ“) ve služebním i pracovním poměru. Oznámení může podat též i zaměstnanec jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro zaměstnavatele koná práci nebo veřejnou zakázku na jiném než pracovněprávním základu.

Čeho se oznámení musí týkat?

Oznámení se musí týkat případů popsaných ve směrnici, kterými jsou případy porušení práv a povinností v následujících oblastech:

 1. zadávání veřejných zakázek,
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 4. bezpečnost dopravy,
 5. ochrana životního prostředí,
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 8. veřejné zdraví,
 9. ochrana spotřebitele,
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
 11. porušení ohrožující finanční zájmy EU podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních EU,
 12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Komu se oznámení podává?

Oznámení se podává zaměstnavatelem  určené příslušné osobě. Příslušnou osobou u Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR pro všechny zaměstnance GŘ je pan Vlastimil Studený.

Spojení:

Pověřená osoba: pan Vlastimil Studený.

Sídlo:
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ĆR
Kloknerova 26
poštovní přihrádka 69
148 01 Praha 414
Telefonní číslo: +420 724 178 001
Email: oznameni@grh.izscr.cz

Jak lze oznámení učinit?

Oznámení lze učinit osobně, písemně nebo elektronicky. K elektronicky činěnému podání je určena emailová adresa oznameni@grh.izscr.cz .

Písemně činěné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou příslušné osoby. V takovém případě jej smí otevřít pouze příslušná osoba.

Ústně činěné oznámení je podáváno příslušné osobě do protokolu. Z takto činěného oznámení může být se souhlasem osoby, která oznámení podává, činěn zvukový nebo obrazový záznam.

Je možné podání učinit anonymně, a pokud ho učiním osobně nebo písemně, bude moje soukromí chráněno?

Ano, podání je možné učinit anonymně. K tomu slouží i uvedená emailová adresa. Podání, které není činěno anonymně, se zpracovává v režimu, který zajišťuje úplné skrytí totožnosti podatele. Příslušná osoba není oprávněna sdělit totožnost osoby nikomu, ani zaměstnavateli. Veškeré informace o učiněných podáních vede příslušná osoba samostatně a nikomu je nepředkládá.

Jak bude s mým podáním naloženo?

Přijetí Vašeho podání Vám bude potvrzeno do sedmi dnů od doručení. Do tří měsíců musí příslušná osoba provést šetření a o jeho výsledku Vás vyrozumět. Za tímto účelem poskytne zaměstnavatel pověřené osobě veškerou součinnost.

Může se mi zaměstnavatel mstít za to, že jsem na něj učinil oznámení?

Směrnice zakazuje zaměstnavateli činit jakákoliv odvetná opatření.

Kde mohu získat další informace o oznámení?

Informace lze získat ve směrnici a v Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 37/2022, k zajištění ochrany oznamovatelů porušení práva Unie a zřízení vnitřního oznamovacího systému. Zákonná úprava v rámci právního řádu České republiky nebyla dosud přijata.

vytisknout  e-mailem