HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování

  • Jednotný systém varování a informování
  • Koncové prvky varování na území Libereckého kraje
  • Zásady dalšího rozvoje JSVI
  • Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do JSVV>>
  • Možnosti financování výstavby koncových prvků varování>>
  • Pasporty zařízení JSVV

Jednotný systém varování a informování

Jednotný systém varování a informování je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.

vseobecna.jpg Všeobecná výstrana - UkázkaObyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

pozarnip.jpg  Požární poplach - UkázkaDalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

zkouska.jpg  Akustická zkouška sirén - Ukázka

První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.

V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než 8 800 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % obydleného území ČR varovným signálem.

Existuje několik typů sirén: nejmodernější - elektronické, opatřené hlasovým modulem, elektrické rotační - s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.

Provázanost systému varování a informování s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).

Zdroj: GŘ HZS ČR 

Koncové prvky varování na území Libereckého kraje

Přehled koncových prvků varování

Na území Libereckého kraje jsou jako koncové prvky varování využívány zejména rotační sirény, dále pak elektronické sirény, místní informační systémy a obecní rozhlasy.

Základní specifikace koncových prvků varování

Náhradní způsob varování

Pro náhradní způsob varování se využijí všechny dostupné prostředky nebo technologie v místě obvyklém, zejména:
a) vozy s výstražným rozhlasovým zařízením (vozy HZS LK, Policie ČR, JSDHO a vozy městské nebo obecní policie)
b) hromadné sdělovací prostředky
c) telefony, SMS zprávy
d) megafon
e) osobní kontakt
f) při dostatku času další dostupné prostředky (např. místní periodika, webové stránky, úřední deska, vylepovací plochy, …)

Pokrytí území Libereckého kraje koncovými prvky varování

Pokrytí území Libereckého kraje koncovými prvky varování je na dobré úrovni a v podstatě odpovídá požadavkům současné legislativy. Každá obec na území Libereckého kraje má minimálně 1 koncový prvek varování. S nárůstem počtu obyvatel, hustší zástavbou a v místech výskytu možného rizika se počty koncových prvků varování zvyšují.

Mapa pokrytí území Libereckého kraje včetně dosahů signálu koncových prvků varování

Zásady dalšího rozvoje JSVI

S cílem zkvalitnit organizačně-technické podmínky pro koordinovanou výstavbu jednotného sytému varování a informování obyvatelstva a stanovit zásady pro jeho modernizaci a výstavbu pro zkvalitnění ochrany obyvatelstva na území ČR byly Ministersvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru vydány Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a informování obyvatelstva v České republice po roce 2010.

Zdroj: GŘ HZS ČR

Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do JSVV>>

Další informace jsou k dispozici na stránce HZS ČR.

Možnosti financování výstavby koncových prvků varování>>

Další informace jsou k dispozici na stránce HZS ČR.

Pasporty zařízení JSVV

Další informace jsou k dispozici na stránce HZS ČR

vytisknout  e-mailem