HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Digitalizace: Stavební postupy po 1. červenci 2024

Informace o příjmu elektronického podání u HZS ČR jako dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru informuje v souvislosti se změnou zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů o povinnosti stavebníka nebo stavebního úřadu předkládat s účinností od 1. 7. 2024 podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci uvedenou v § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů od 1. 7. 2024 výhradně elektronicky v souladu s § 31 odst. 4 tohoto zákona.

1. Formy příjmu podání
V souvislosti s výkonem státního požárního dozoru budou možné následující formy elektronického příjmu podání:

 • prostřednictvím webového portál Elektronická podání (dále jen „EPO“).
 • prostřednictvím datové schránky;
 • prostřednictvím e-mailové komunikace;
 • prostřednictvím přenosného technického nosiče dat;

Přehled přijímaných datových formátů pro všechny uvedené formy elektronického příjmu podání je uvedený v příloze této informace.

1.1. Podání prostřednictvím webového portálu Elektronická podání
Podání lze učinit také prostřednictvím nového webového portálu Elektronická podání (EPO), a to na adrese: http://epo.hzscr.cz.

Na této webové adrese je uvedený:
1.
stručný manuál s postupem;
2. vzor žádosti závazného stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k dokumentaci provádění stavby;

přehled přijímaných datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě. velikost velkoobjemové datové zprávy: 100 MB;
počet příloh ve zprávě: 50;
limit pro celkovou velikost rozbalených příloh typu ZIP: 3 GB.

1.2. Podání prostřednictvím datové schránky
Datová zpráva musí být čitelná a odpovídat následujícím technickým parametrům:
Musí být připojen uznávaný elektronický podpis, elektronická značka nebo kvalifikované časové razítko, pokud zvláštní právní předpis stanoví povinnost připojit jej k datové zprávě, jejich platnost či zneplatnění, včetně uvedení akreditovaného poskytovatele

e-mailová zpráva musí být zaslána na adresu podatelny místně příslušného HZS kraje (podle umístění stavby), MV – GŘ HZS ČR (stavby na území dvou a více krajů);
e-mailová zpráva musí odpovídat technickým podmínkám elektronického podání;
maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB;
z důvodu kontroly antivirovým programem nesmí zpráva obsahovat archiv (např. *.zip, *.rar).
fyzicky lze předat přenosný technický nosič dat na podatelně;
maximální velikost jednoho souboru je 3 GB;
podporovaným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk;

Certifikačních služeb, který certifikát vydal a zda obsahuje údaje, na jejichž základě je možné osobu, která podepsala datovou zprávu, jednoznačně identifikovat.

Identifikátor datové schránky je uveden na stránkách každého HZS kraje v povinných informacích zveřejňovaných podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Podání prostřednictvím e-mailové komunikace
Podání prostřednictvím e-mailové komunikace musí odpovídat následujícím zásadám:
a) e-mailová zpráva musí být zaslána na adresu podatelny místně příslušného HZS kraje (dle umístění stavby), MV-GŘ HZS ČR (stavby na území dvou a více krajů)
b) e-mailová zpráva musí odpovídat technickým podmínkám elektronického podání
c) maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB
d) z důvodu kontroly antivirovým programem nesmí zpráva obsahovat archiv (např. *.zip, *.rar)

Adresa pro doručování dokumentů prostřednictvím e-mailové komunikace je uvedena na stránkách každého HZS kraje/MV – GŘ HZS ČR v povinných informacích zveřejňovaných podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Podání prostřednictvím přenosného technického nosiče dat
Podání prostřednictvím přenosného technického nosiče musí odpovídat následujícím zásadám:
Nosič se vždy po příjmu dat vrací přímo na podatelně.
Adresa pro doručování dokumentů prostřednictvím na technických nosičích dat v elektronické podobě je uvedena na stránkách každého HZS kraje/MV – GŘ HZS ČR v povinných informacích zveřejňovaných podle vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podání
Podáním se rozumí v souladu s § 37 odst. 1 správního řádu úkon směřující vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.

Náležitosti podání jsou dále podrobněji obecně upraveny § 37 správního řádu.
Nemá-li podání zákonem předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu, viz § 37 odst. 3 správního řádu.

Podání učiněné za využití služeb pro sdílení datových souborů (Úschovna, WeTransfer atd.), mimo úložiště poskytnuté MV – GŘ HZS ČR, není možné.
Pokud bude zjištěno, že datová zpráva nesplňuje podmínky přijímání dokumentů, včetně podporovaných formátů, nebo obsahuje-li škodlivý kód, bude podatel, pokud je znám, vyzván k odstranění vad, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta – 10 dnů.

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, k podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se činí úkon vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti.

Podle zákona č. 12/2020 Sb. a zásady digitální formy úředně ověřeného podpisu platí, že:

pokud právní předpis stanoví požadavek úředního ověření podpisu, lze jej nahradit elektronickým způsobem podpisu v rámci digitální služby a vyhotovit tak elektronický dokument s úředně ověřeným podpisem jako originál bez nutnosti následné autorizované konverze.

dokument v listinné podobě (plná moc, náležitost žádosti) je převeden do dokumentu v podobě elektronické (listina je naskenována), a to subjektem oprávněným provádět konverzi.

součástí konverze je ověření shody obsahu těchto dokumentů, o čemž svědčí na dokumentu připojená ověřovací doložka subjektu, který konverzi provedl.

Přehled přijímaných datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě

 1. Přijímanými přípustnými formáty jsou za splnění podmínky uvedené v bodu IV formáty:
 2. pdf (Portable Document Format),
 3. PDF/A-3 (Portable Document Format for the Long-term Archiving ISO 19005),
 4. xml (Extensible Markup Language Document),
 5. fo/zfo (602XML Filler dokument),
 6. html/htm (Hypertext Markup Language Document),
 7. odt (Open Document Text),
 8. ods (Open Document Spreadsheet),
 9. odp (Open Document Presentation),
 10. txt/csv (prostý text),
 11. rtf (Rich Text Format),
 12. doc/docx (MS Word Document),
 13. xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),
 14. ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 15. jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format ISO/IEC 10918),
 16. png (Portable Network Graphics ISO/IEC 15948),
 17. tif/tiff (Tagged Image File Format revize 6 – nekomprimovaný),
 18. gif (Graphics Interchange Format),
 19. mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (MPEG Phase 1 - ISO-IEC 11172/Phase 2 - ISO//ISO/IEC 13818),
 20. wav (Waveform Audio Format),
 21. mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
 22. isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,
 23. edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI),
 24. dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší,
 25. shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile),
 26. dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8 a
 27. gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document).

Přijímanými přípustnými formáty jsou dále za splnění podmínky uvedené v bodu IV formáty:

 1. json (JavaScript Object Notation),
 2. mp4/m4a (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496),
 3. mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496) a
 4. heic/heif (High Efficiency Image File).

Přijímanými přípustnými formáty jsou za splnění podmínek uvedených v bodech IV až VI formáty:

- zip (ZIP File Format, specifikovaný v Info-ZIP Application Note 19970311) a
- asics/scs/asice/sce (Associated Signature Containers Simple / Extended).

Formáty uvedené v bodech jedna až tři jsou přijímanými přípustnými formáty přijímanými do informačních systémů veřejné správy, obsahuje-li název souboru tvořící jim odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru. Tato přípona musí v každém okamžiku odpovídat datovému typu souboru a lze ji ověřit také kontrolou souboru na MIME Content-Type.

Formáty uvedené v bodu 3 jsou přijímanými přípustnými formáty, pokud:
- obsah není zašifrovaný
- obsah tvoří alespoň jeden soubor ve formátu uvedeném v bodu 1 nebo 2
- obsah netvoří soubor v jiném formátu než ve formátu uvedeném v bodu 1 nebo 2
- obsah tvoří nejvýše 1000 souborů a adresářů,
- maximální úroveň vnoření adresářů do sebe činí 4 a
- maximální velikost dekomprimovaného obsahu činí 3 GB.

Formát uvedený v bodu 3 písm. a) je přijímaným přípustným formátem, pokud netvoří soubor obsahující část komprimovaného obsahu. 11

Formáty uvedené v bodech 1 až 3 jsou přijímanými přípustnými formáty, pokud neobsahují:
- makra
- skripty
- jiné spustitelné kódy

vytisknout  e-mailem