HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

  1. Preventivně výchovná činnost
  2. Informace, materiály
  3. Další vzdělávací projekty

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zabezpečuje podle § 26, odst. 2, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem vnitra a dále dle § 10 odst. 5 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. o IZS organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného systému zaměření na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje školící střediska.

Pravidelně pořádá preventivně výchovné akce pro veřejnost, spolupracuje na akcích pořádaných dalšími organizacemi a poskytuje veřejnosti důležité preventivní informace z požární ochrany, ochrany obyvatelstva i krizového řízení.

Podmínky účasti HZS LBK na preventivně výchovných akcích a akcích pro veřejnost

HZS LBK se účastní veřejných akcí, které především souvisejí s činností HZS nebo složek integrovaného záchranného systému.

HZS LBK se neúčastní akcí pořádaných politickými stranami a uskupeními a akcí, při kterých je vybíráno vstupné. Dále se neúčastní akcí s předpokládanou malou účastí veřejnosti, které by byly pro HZS LBK z hlediska ekonomického i personálního obsazení neefektivní a současně bez jakéhokoli přínosu v oblasti preventivně výchovné činnosti (PVČ).

U žádostí základních škol o spolupráci při podpoře výuky tematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na projektovém vyučování HZS LBK upřednostňuje školy, jejichž zástupci se účastní vzdělávacích programů pro pedagogy.

Příslušníci HZS LBK se stánkem PVČ se účastní akcí na venkovních prostranstvích v období od 15. dubna do 30. září. V ostatním období probíhá PVČ ve vnitřních prostorách hasičských stanic, případně jiných subjektů.

Subjekt, který si vyžádal účast HZS LBK při své akci, zajišťuje pro příslušníky:
• sociální zařízení v místě konání akce,
• při akci v délce trvání do 5 hodin pitný režim,
• při akci v délce trvání nad 5 hodin pitný režim a stravu.
V případě, že pořadatel nemůže zajistit stravu, má HZS LBK právo přerušit akci na dobu nezbytnou pro její zajištění.

HZS LBK si vyhrazuje právo odmítnout účast na akci i při splnění všech podmínek ze strany pořadatele, jestliže se v daném termínu koná více akcí najednou nebo nemůže akci dostatečně personálně zajistit.

K žádosti o účast HZS LBK na pořádané akci, za výše uvedených podmínek, vyplňte prosím přiložený DOTAZNÍK a zašlete ho na adresu alena.sladkova@hzscr.cz

Pořizování fotodokumentace a videozáznamů z akcí pro veřejnost

Vstupem na akci, která se koná v prostorách HZS LBK, udělují účastníci souhlas s tím, že mohou být pořizovány videozáznamy a fotografie jejich osoby. V rámci propagace činnosti HZS LBK mohou být záznamy využity na webových stránkách či sociálních sítích. Fotografie budou zveřejněny vždy anonymně, bez přiřazení příslušných jmen.

Pro informace o dalším nakládání s pořízenými obrázkovými záznamy a s případnými žádostmi o jejich výmaz se můžete obracet na e-mail: lbk.personalni@hzscr.cz

Spolupráce se školami

HZS LBK  nabízí vzdělávací kurzy k problematice Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které jsou určeny učitelům základních a středních škol. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jsou začleněny do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníkům v nich představí problematiku Ochrany člověka z běžných rizik a mimořádných událostí, její konkrétní zařazení v RVP ZV, RVP pro gymnázia a RVP pro střední vzdělávání. Dále doporučí vhodné publikace a učebnice , Podklad k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách, dostupné pomůcky k výuce a přiblíží práci s nimi, užitečné odkazy včetně metodických příruček k výuce dané problematiky, kde je podrobně popsáno učivo, výstupy i testové otázky po jednotlivých ročnících. Představí také příklady dobré praxe a účastníci budou seznámeni s informacemi, jak se zachovat při povodních, nebo jiných mimořádných událostech (např. chemické havárii), které nejvíce ohrožují daný region. Absolventi tohoto sedmihodinového kurzu na závěr obdrží osvědčení. Tyto kurzy jsou obvykle organizovány jednou za dva roky a jsou pro účastníky zdarma.

V případě zájmu kontaktujte koordinátora PVČ: alena.sladkova@hzscr.cz

Přednášky pro seniory

HZS LBK pořádá také pro skupiny seniorů (kluby seniorů, domy s pečovatelskou službou atd.) přednášky "Bezpečná domácnost seniora", které jsou zaměřeny především na oblast požární ochrany a základní pravidla chování při vzniku mimořádné události. Senioři se mohou například dozvědět informace o správném použití přenosných hasicích přístrojů, lhůtách kontrol a čištění komínů, co dělat při požáru, jak správně volat na tísňovou linku, co dělat po zaznění Všeobecné výstrahy aj.

Příslušníci preventivně výchovné činnosti

Vedoucí skupiny
Jméno a příjmení Pozice Organizační součást telefon
Alena Sládková Krajský koordinátor PVČ oddělení OOB a KŘ 950470237
Členové skupiny
Jméno a příjmení Pozice Organizační součást telefon
Michaela Stará člen pracovní skupiny, krajský garant oddělení OOB a KŘ 950470057 
Jan Hrdlička člen pracovní skupiny, krajský garant oddělení IZS a služeb 950470062
Kateřina Štajncová člen pracovní skupiny, krajský garant oddělení stavební prevence, kontrolní činnost a ZPP 950471219
Monika Dostálová člen pracovní skupiny, garant ÚO Jablonec nad Nisou 950481058
Otakar Rezler člen pracovní skupiny, garant ÚO Semily 950485240
Iva Michalíčková člen pracovní skupiny, garant ÚO Liberec 950471058
Aleš Pospíšil člen pracovní skupiny, garant ÚO Česká Lípa 950475055
Jaroslava Benešová člen pracovní skupiny, tiskový mluvčí HZS LBK pracoviště organizační a právní 950470122

e-mailové adresy pracovníků jsou tvořeny jednotně dle šablony:  jmeno.prijmeni@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem