Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Praze vrcholilo setkání generálních ředitelů civilní ochrany

V pátek 24.4. druhým dnem pokračovalo setkání generálních ředitelů civilní ochrany států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských států. 

Představitelé Evropské komise přítomné informovali o pokrocích v oblasti Mechanismu civilní ochrany, který umožňuje poskytnout koordinovanou pomoc občanům jednotlivých zemí EU, kteří se ocitnou v nouzi při mimořádných událostech velkého rozsahu ve třetích zemích. V roce 2008 byl Mechanismus aktivován ve 20 případech, v jeho rámci bylo vysláno celkem 11 misí s celkem 34 experty. Nejvýraznější misí loňského roku v rámci Mechanismu byla bezesporu úspěšná evakuace šesti evropských občanů postižených teroristickým útokem v indické Bombaji.
 
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán při jednání upozornil na důležitost energetické bezpečnosti a potřebu ochrany kritické infrastruktury, která umožňuje základní fungování státu a společnosti. Ze zpracovaných studií plyne, že případné výpadky plynu nebo elektřiny by měly vážný dopad do prakticky všech sfér života a je proto nezbytné udělat vše pro to, aby evropské státy minimalizovali tato rizika a byly připraveny.
 
Zástupci generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na dnešním jednání rovněž evropským kolegům prezentovali aktivity v oblasti informování obyvatelstva a zvyšování jeho připravenosti na mimořádné události. Představeny byly dlouhodobé informační kampaně Hasičského záchranného sboru ČR – Bezpečné cestování, série preventivních klipů Štěstí přeje připraveným a také výuka ochrany člověka za mimořádných událostí, která již několik let probíhá na všech základních a středních školách v ČR.
 
Experti Evropské komise rovněž přítomné seznámili s pokroky v oblasti modulů civilní ochrany, kterých je v současnosti zaregistrováno 83 (např. týmy pro vyhledávání a záchrana zavalených osob, týmy pro vysokokapacitní čerpání vody, detekce nebezpečných látek atd.). Do budoucna se počítá s přibýváním dalších těchto specializovaných jednotek, které mohou státy v rámci evropského systému civilní ochrany vysílat na pomoc regionům zasaženým mimořádnou událostí.
 
Obsah prvního dne jednání je dostupný na www.hzscr.cz/clanek/generalni-reditele-civilni-ochrany-zemi-evropske-unie-jednaji-v-praze.aspx
 
Představitelé Evropské komise i členové jednotlivých národních delegací na závěr poděkovali českému předsednictví za skvělé organizační zvládnutí celého setkání. 
 
Setkání generálních ředitelů civilní ochrany států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských států se účastnilo na 90 zahraničních delegátů z 30 evropských států.
Toto setkání se koná pravidelně dvakrát ročně a tentokrát ho vůbec poprvé díky českému předsednictví v EU hostila Praha, kam své kolegy pozval generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, který v ČR za oblast civilní ochrany, resp. ochrany obyvatelstva, zodpovídá.
 
 
Více informací o akci nawww.hzscr.cz/clanek/setkani-generalnich-reditelu.aspx
 
 
Prioritami českého předsednictví v oblasti civilní ochrany jsou:
 
1)     Zvýšení informovanosti obyvatel EU o problematice civilní ochrany s cílem zvýšit jejich povědomí o možnostech prevence, varování před mimořádnými událostmi a vhodném chování během mimořádných událostí
2)     Zlepšení práce „Monitorovacího a informačního střediska“ a jeho spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi  
3)     Prevence katastrof na úrovni EU
4)     Rozvoj evropské schopnosti boje proti hrozbám CBRN(chemickým, biologickým, radiačním a nukleárním látkám).
5)     Schválení a operační nasazení modulů civilní ochrany. Jsou to prostředky pro záchranné práce při závažných mimořádných událostech, které jsou tvořeny z   vnitrostátních zdrojů členského státu na principu dobrovolnosti. V současnosti je zaregistrováno 79 modulů ze 17 členských států (např. Modul pro letecké hašení lesních požárů s pomocí letadel, Modul pro vysokokapacitní odčerpávání vody). ČR prosazuje zvýšení počtu modulů a vytváření jejich nových typů.Již v letošním roce 2009 by měl být nap,. registrován nový modul  “Nouzové dočasné přístřeší,“ na kterém se bude podílet Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně.
 
Více informací nawww.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=21170515&doctype=ART&
 
Podrobnější informace k problematice českého předsednictví EU včetně týmu předsednictví naleznete nawww.hzscr.cz/presidency    
 
 
 
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142

                         E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem