Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tísňová volání v České republice

 • Tísňová volání
 • Kdy volat
 • Jak volat
 • Centra tísňového volání
 • Tiskové informace o lince 112
 • Tísňová komunikace prostřednictvím SMS
 • Seznam osob, které používají zvláštní způsob tísňové komunikace nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy

Tísňová volání

Publikace: Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?

Vše o lince 112 naleznete na speciálních webových stránkách  Evropské komise 

Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet. Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen svým uživatelům bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání.

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

 •   150    Hasičský záchranný sbor ČR,
 •   155    Zdravotnická záchranná služba,
 •   158    Policie ČR.
 •   156    Obecní (městská) policie
 •   112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů.

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

V roce 1991 Rada Evropských společenství vydala rozhodnutí č. 91/396/EEC ze dne 29. července 1991 o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání. Stalo se tak především z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými službami v rámci Evropské unie, protože došlo k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest v rámci Evropy. Každý stát používá svá vlastní tísňová čísla, která cizinec mnohdy nezná a při zavolání má většinou jazykové problémy. Na uvedeném čísle musí být zabezpečeno, že zpráva o mimořádné události bude přijata a bude zabezpečena příslušná reakce. Způsob zabezpečení a odbavení má být upraven tak, aby nejlépe odpovídal národní organizaci nouzových systémů.

Povinnost zavést jednotné evropské telefonní číslo tísňového volání byla uložena všem členským státům s tím, že do konce roku 1996 musí být ve všech státech plně funkční. Pro přístup k tomuto tísňovému volání bylo stanoveno telefonní číslo 112.

V souvislosti se snahou České republiky zapojit se do evropského integračního procesu byly také v ČR zaháječny kroky k zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání jako jedné z podmínek členství v Evropské unii. Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu proto bylo uvolněno telefonní číslo 112, na kterém byla do roku 1998 provozována služba informace o přesném čase.

Realizace zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v České republice proběhla na základě usnesení vlády č. 391/2000 ze dne 19. dubna 2000, ve znění usnesení vlády č. 350/2002 ze dne 3. dubna 2002. Vybudováno bylo 14 telefonních center tísňového volání, jejichž testovací provoz byl ukončen v červnu 2004.


 

Kdy volat

Kdy volat

Linky tísňového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému.

Zavolejte na tísňovou linku, pokud:

 • vznikne požár budov, vozidel, lesa nebo jiných objektů; vidíte plameny nebo kouř z oken, z lesa apod. ,
 • je třeba vyprostit uvězněné osoby z havarovaného vozidla, z pod trosek budov nebo spadlých stromů,
 • jste svědkem závažné dopravní nehody se zraněním nebo usmrcením osob,
 • naleznete podezřelé zavazadlo nebo předmět připomínající výbušné nástražné systémy,
 • naleznete osobu ležící na zemi v bezvědomí,
 • nejste schopni zastavit krvácení,
 • se někdo dusí nebo nemůže dýchat,
 • někdo utrpěl poranění elektrickým proudem,
 • při práci se stroji došlo k závažnému poranění nebo amputaci končetiny,
 • jste svědkem pokusu o sebevraždu,
 • jste svědkem rvačky, výtržnosti nebo násilného jednání,
 • došlo ke krádeži peněženky nebo zavazadla, přepadení či loupeži,
 • došlo ke krádeži vozidla, vloupání do vozidla nebo vloupání do nemovitosti,
 • někdo se snaží poškodit nebo zničit váš majetek,
 • chcete policii oznámit nějaké poznatky k trestné činnosti nebo informaci k hledaným nebo pohřešovaným osobám.

POZOR! - výše uvedený výčet není vyčerpávající. Pokud se dostanete do tísňové situace, která není uvedena, neváhejte zavolat na linku tísňového volání!

Nevolejte na tísňovou linku:

 • abyste ohlásili smyšlenou neexistující událost,
 • abyste zjistili, zda tísňové volání funguje,
 • s dotazem na přesný čas,
 • s dotazem na telefonní čísla,
 • s dotazem na jízdní řády,
 • v případě technických problémů s telefonem.

Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí informace o stavu nouze. Nezneužívejte je! Vaší nezodpovědností se může oddálit pomoc lidem, kteří ji v dané chvíli budou opravdu potřebovat!

Zneužití linek tísňového volání je trestné.

Jak volat

Jak volat

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete.

V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Při volání na linku tísňového volání se řiďte následujícími radami:

 • Zachovejte klid.
 • Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat na linku tísňového volání.
 • Vyčkejte přihlášení operátora.
 • Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo - např. 155 místo 150. Buď budete přepojeni na správné dispečerské pracoviště, nebo Váš požadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce.
 • Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:
  • Vaše jméno a příjmení,
  • číslo telefonu, ze kterého voláte,
  • co se stalo,
  • kdy se událost stala, nebo zda se právě děje,
  • kolik osob potřebuje pomoc,

  Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že Vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory.

 • Uveďte, kde je pomoc vyžadována - pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.
 • Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase - neprůjezdna cesta aj.
 • Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky. Spolupracujte s operátorem.
 • Postupujte podle pokynů a rad operátora.
 • Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.
 • Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.
 • Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.

Centra tísňového volání

Centra tísňového volání

Tísňové hovory na jednotné evropské číslo tísňového volání jsou odbavovány na 14 telefonních centrech umístěných v sídlech hasičských záchranných sborů krajů.

Mapka krajů Umístění center tísňového volání

Technologie telefonních center tísňového volání 112 propojuje základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor České republiky, Policii České republiky a zdravotnickou záchrannou službu. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek. Moderní softwarové vybavení přitom umožňuje například identifikovat adresu volajícího z pevné sítě nebo určit polohu mobilního telefonu.

Telefonní centra tísňového volání 112 jsou v rámci České republiky navzájem hlasově a datově propojena a jsou vzájemně plně zastupitelná. V případě přetížení nebo výpadku na v jednom kraji jsou hovory automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112, aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde tak garance, že se občan vždy dovolá.

Operátoři telefonních center tísňového volání 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale rovněž v angličtině nebo němčině. K dispozici mají také softwarovou podporu pro další světové jazyky. Počet hovorů v cizí řeči se pohybuje kolem 5 % z celkového počtu hovorů, tj. asi 250 000 volání za rok. (Poznámka: Hovory ve slovenském jazyce se nepovažují za cizojazyčné.) Z toho asi polovina je v jazyce anglickém, 30 % v jazyce německém a 20 % v ostatních jazycích, z nichž nejvýznamnější jsou ruština a polština.

Vzhledem k těmto výhodám jsou do technologie telefonních center tísňového volání 112 směrovány také tísňové hovory na telefonní číslo 150 ve většině krajů.

Informace o provozování automatických technických systémů

V souladu s ustanovením § 30 odst. 2 zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru, zveřejňuje Hasičský záchranný sbor České repubiky následující informaci o existenci automatického záznamového systému:

Hasičský záchranný sbor České republiky zřizuje stálý automatický systém pro pořizování zvukového záznamu zpráv a záznamu s nimi souvisejících provozních a lokalizačních údajů, které se přenášejí prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací na operačním a informačním středisku.
Záznamové zařízení automaticky pořizuje záznam každého tísňového volání uskutečněného na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 a na národní číslo tísňového volání 150 a přijatého na pracovišti telefonního centra tísňového volání HZS ČR.

Tiskové informace o lince 112

Tísňová komunikace prostřednictvím SMS

Složky IZS tímto plní zákonnou povinnost (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů) s účinností od 1.1.2022, která zahrnuje příjem tísňové komunikace formou volání a zasílání zpráv SMS.

Zasílání SMS zpráv na tísňová čísla je určeno primárně pro osoby se zdravotním postižením a sníženými či narušenými komunikačními schopnostmi.

Tísňová komunikace formou hlasu nebo zasílání SMS zpráv slouží pouze pro oznámení událostí, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.

Pokud tento druh komunikace použijete, je potřeba ve zprávě sdělit minimálně stručný popis toho, co se stalo, kde se to stalo, kdy se událost stala (nebo zda se právě děje) a kolik osob potřebuje pomoc. Ke zprávě doplňte také své jméno.

Složky IZS důrazně upozorňují, že pokud komunikace na tísňová čísla neoznamuje události uvedené výše, je tato komunikace chápána ve smyslu zákona o elektronických komunikacích jako zlomyslná, a to se všemi důsledky, které z tohoto vyplývají.

Důsledky zlomyslné komunikace mohou být:

 • znemožnění přístupu koncového zařízení k síti mobilního operátora,
 • sankce až do výše 200 000,- Kč,
 • naplnění skutkové podstaty trestného činu.


Je nutné také zmínit, že podle technických standardů GSM sítí, není komunikace formou SMS tzv. garantovaná služba.

Složky IZS i nadále, pokud je to jen trochu možné, preferují hlasovou komunikaci, která je rychlejší a efektivnější.


 

Informační leták_Tísňová komunikace prostřednictvím SMS

Seznam osob, které používají zvláštní způsob tísňové komunikace nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy

Níže můžete stáhnout Žádost o zařazení do seznamu osob, které používají zvláštní způsob tísňové komunikace nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy. Tento seznam je veden Hasičským záchranným sborem podle § 38 zákona č. 320/2015 sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). O zařazení do seznamu osob může požádat osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný zástupce.
 

V případě, že budete žádost podávat elektronicky:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • zašlete do datové schránky nejlépe Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná.

V případě, že budete žádost podávat listině poštou:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • na poště souhlas se zpracováním osobních údajů před pracovníkem pošty podepište a podpis nechte ověřit,
 • žádost o zařazení a souhlas se zpracováním osobních údajů zašlete nejlépe na adresu Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná.

V případě, že chcete žádost podat osobně:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • zajděte nejlépe na podatelnu Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná,
 • na podatelně souhlas se zpracováním osobních údajů opatřete podpisem.  

Žádost o zařazení lze podat i prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě doporučujeme žádost podat listině poštou. Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být opatřen ověřeným podpisem žadatele, zákonného zástupce nebo opatrovníka.

2022_03_07-Zadost_EPOS_souhlas_se_zpracovanim_OU.docx

2022_03_07-Zadost_EPOS_souhlas_se_zpracovanim_OU.pdf

vytisknout  e-mailem