HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence - dokumentace a užívání staveb

Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků je stanovisko, které je podkladem k řízení podle stavebního zákona. Stanovisko může být souhlasné, souhlasné s podmínkami nebo nesouhlasné, v závislosti na tom, zda dokumentace nebo stavba vykazují nedostatky nebo ne. Při posuzování dokumentace se např. zjišťuje možnost bezpečné evakuace osob, zvířat a majetku, zachování stability a nosnosti stavebních konstrukcí, rozdělení stavby do požárních úseků, vymezení zásahových cest. Orgán státního požárního dozoru zde vystupuje jako dotčený orgán chránící veřejné zájmy na úseku požární ochrany.

Věcnou působnost k výkonu státního požárního dozoru na úseku stavební prevence popisuje § 31 odst. 1 písm. b) a c) a § 31 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o požární ochraně se v uvedených ustanoveních odkazuje na prováděcí předpis. 

SEZNAM STAVEB PRO VÝKON SPD FORMOU STAVEBNÍ PREVENCE
(§ 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985, o požární ochraně, v platném znění)

1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby,

2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby,

3. projektové dokumentace stavby nebo dokumentace pro ohlášení stavby, v těch případech, kdy se podle stavebního zákona nevyžaduje pro ohlášení stavby projektová dokumentace, nebo

4. dokumentace nebo jiného podkladu ke změně v účelu užívání stavby,

5. dokumentace ke změně dokončené stavby,

posouzení se provede v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor,

..a dále ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek (§ 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985, o požární ochraně, v platném znění)

Pro výkon státního požárního dozoru v těchto dvou formách je stanovena věcná působnost prováděcí vyhláškou č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Vyhláška definuje rozdělení staveb na stavby kategorie 0, I, II a III. HZS LBK ve své působnosti vydává závazná stanoviska pouze ke stavbám kategorie II a III (§ 39 a 40 zákona o požární ochraně).

Požárně bezpečnostní řešení stavby se ke schválení předkládá na HZS LBK v listinné podobě a ve dvou vyhotoveních (§ 31 odst. 4 zákona o požární ochraně a § 40 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci). HZS LBK si jedno vyhotovení ponechává ve své evidenci a druhé vrací jako ověřené zpět podateli jako přílohu vydaného závazné stanoviska.

Požárně bezpečnostní řešení stavby kategorie II smí zpracovávat:
- autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
- autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb
- autorizovaný inženýr pro oblast specifického oboru (stavby pozemní, vodohospodářské, dopravní..), který autorizuje celou složku projektové dokumentace takové stavby a autorizuje tak i dílčí části = požárně bezpečnostní řešení stavby
- autorizovaný architekt, který autorizuje celou složku projektové dokumentace stavby a autorizuje tak i dílčí části = požárně bezpečnostní řešení stavby

Podrobnosti viz zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Toto znění je zatím účinné do konce roku 2025 (viz odložená účinnost změnovým zákonem č. 284/2021 Sb.)

Požárně bezpečnostní řešení stavby kategorie III smí zpracovávat:
- autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb
- autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb

Toto znění je zatím účinné do konce roku 2028 (viz odložená účinnost změnovým zákonem č. 284/2021 Sb.)

Pomocný program ke stanovení kategorie stavby, důvodová zpráva k vyhlášce č. 460/2021 Sb. a další metodické materiály viz zde

Vyhledávání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Vyhledávání autorizovaných architektů

DIGITALIZACE: Stavební postupy po 1. červenci 2024

VZORY ŽÁDOSTÍ O STANOVISKA

vytisknout  e-mailem