Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Severoatlantická aliance (NATO)

V oblasti NATO plní odbor civilní nouzové připravenosti a strategií úkoly při zastupování ČR ve Výboru pro civilní nouzové plánování (CEPC) NATO a ve Skupině pro civilní ochranu (CPG) NATO v rámci plnění cílů bezpečnostní politiky. Koordinuje společný postup příslušných ústředních správních úřadů České republiky ve vztahu k NATO za oblast civilního nouzového plánování. 

Ve své příslušné oblasti přispívá odbor civilní nouzové připravenosti a strategií k zabezpečování koordinovaného naplňování čl. 3 a čl. 5 Washingtonské smlouvy. Podílí se na přípravě cvičení na národní a mezinárodní úrovni v dané oblasti. Spolupracuje se Stálou delegací ČR při NATO a zajišťuje vysílání příslušníka HZS do Stálé delegace ČR při NATO. Monitoruje a eviduje dokumenty NATO v elektronické evidenci dokumentů NATO a monitoruje a eviduje utajované dokumenty NATO dle zákonů ČR a pokynů Národního bezpečnostního úřadu. Zpracovává požadované výstupy, např. odpovědi na dotazníky NATO, podklady pro jednání, stanoviska, pozice ČR, atd. Podílí se na plnění úkolů kontaktního místa pro Euroatlantické koordinační středisko pro řešení mimořádných událostí (EADRCC).

ČLÁNEK 3
„Aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílů této smlouvy, budou smluvní strany jednotlivě i společně stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.“

ČLÁNEK 5
„Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že [...] pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. […] Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.“

Zejména se jedná o úkoly v rámci plnění cílů bezpečnostní politiky:

Systém koordinace CNP NATO v podmínkách ČRCNP schéma (ČR+NATO) v12 CZ (bez podpisu).png

GT - Generální tajemník
NGT - Náměstek generálního tajemníka
ZNGT - Zástupce náměstka generálního tajemníka
BRS - Bezpečnostní rada státu
VCNP - Výbor pro civilní nouzové plánování

Zpět

vytisknout  e-mailem