Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečné chemické látky

Zásady chování obyvatelstva při vzniku havárie s únikem nebezpečné látky

O vzniku havárie se občan může dozvědět:
 • prostřednictvím varovného signálu všeobecná výstraha z akustické sirény.
 • tím, že je svědkem havárie,
 • od sousedů, náhodných chodců přímo nebo zprostředkovaně (z druhé ruky),
 • z hlášení místních rozhlasů, nebo z informací rádií nebo televize,
 • z internetu na stránkách , které se aktuálními informacemi zabývají.
Jakékoliv informace o možnosti vzniku havárie se nesmí podceňovat. I pokud jsou informace neověřené, v prvopočátku je považovat za věrohodné.
A. Je-li občanům známo místo vzniku havárie, směr šíření nebezpečného oblaku, přizpůsobí své chování těmto zásadám:
 1. Nachází-li se ve směru šíření nebezpečného oblaku do vzdálenosti 2 km, postupuje podle zásad v odstavci B.
 2. Nachází-li se mimo směr šíření nebezpečného oblaku, nebo je-li od místa velmi vzdálen, samostatně nebo na pokyn orgánů řízení mimořádné situace provede urychleně evakuaci z ohroženého prostoru do bezpečného prostoru. Ten se zpravidla nachází 500 m ve směru proti proudění větru a 1000 až 2000 m stranou od osy směru proudění větru z místa havárie.
 3. Má-li občan bezprostředně k dispozici dopravní prostředek, využije jej k evakuaci, přičemž musí uzavřít všechna okna a vypnout větrání a klimatizaci ve vozidle.
 4. Při vlastní evakuaci zároveň uvědomí náhodné chodce a dává signály řidičům směřující do nebezpečného prostoru o vzniklém nebezpečí, aby v cestě nepokračovali.
 5. V bezpečném prostoru vyhledá místo, kde může sledovat vysílání místního rozhlasu, nebo vysílání regionálních rádií, které o situaci budou průběžně informovat.
 6. Dále se řídí pokyny hasičů, Policie ČR, orgánů krizového řízení, správních orgánů a orgánů obce.
 7. Návrat do místa, které bylo zasaženo výronem nebezpečné látka lze provést až po svolení správních orgánů nebo orgánů obce.

B. Není-li občanům známo přesné místo havárie a přesný směr šíření nebezpečného oblaku své chování přizpůsobí těmto zásadám:

 1. Osoba pohybující se na volném prostranství okamžitě vyhledá improvizovaný úkryt. Tím je nejbližší funkční budova.
 2. Lidé nevycházejí z budov a setrvávají v nich do té doby, než budou vyzváni k provedení případné evakuace
 3. V budově se přesunout, je-li to možné, do vyšších pater a vyhledat místnost, která je odvrácená od místa havárie.
 4. V budově se podílet na úpravách improvizovaného ukrytí. To spočívá v uzavření všech oken a dveří, vypnutí veškeré klimatizace a větrání. Provádí se další utěsňování oken a dveří, větracích otvorů pomocí samolepicích pásek, hadrů a ručníků apod.
 5. Zapnout a naladit rádio na vysílání regionálního a místního rozhlasu. Sledovat vysílání kanálu místní kabelové televize.
 6. Na případnou evakuaci si připravit pomůcky pro improvizovanou ochranu.
 7. Dále se řídit pokyny, o nichž se občan dozví z informací rádia a televize.
 8. Je nutné omezit telefonování, jak z pevných tak, mobilních telefonů na nezbytnou potřebu.
 9. Opuštění místa improvizovaného ukrytí lze provést až po svolení správních orgánů nebo orgánů obce.

Obecné zásady poskytování pomoci zasaženým osobám

Základní zásadou první pomoci při zasažení nebezpečnou chemickou látkou je okamžité zamezení dalšího kontaktu zasažené osoby s touto látkou.
Další postup závisí na tom, zda je zasažená osoba při vědomí či nikoli.
A. Zasažená osoba při vědomí – poleptání chemickou látkou
 1. Okamžitě odstraňte zdroj chemického působení, opatrně svlékněte nebo rozstřihněte potřísněný oděv. V žádném případě nesvlékejte potřísněný oděv přes hlavu. Dávejte pozor na další možné zasažení ostatních částí těla postiženého i zachránce.
 2. Ránu začněte co nejdříve oplachovat proudem studené vody minimálně po dobu 10 - 20 minut. Tím zředíte a částečně i odplavíte chemikálii, studená voda působí i proti bolesti. Proud vody by neměl stékat po zdravé tkáni, aby na ni nebyla splavena i chemikálie. Takže například předloktí oplachujete kolmo tekoucí vodou, která nestéká ani k lokti ani k zápěstí.
 3. Nikdy neprovádějte neutralizaci chemické látky, protože při této reakci hrozí vznik další chemické reakce, která by postiženou tkáň ještě více zatížila.
 4. Ránu sterilně přikryjte a postiženou část těla znehybněte.
 5. Vždy je nutné odborné ošetření v nemocnici.
 6. Při zasažení oka vyplachujte alespoň 10 minut čistou chladnou vodou, její proud by měl směřovat vždy od vnitřního koutku k vnějšímu, aby nebylo zasaženo i zdravé oko. Proud nesmí být příliš prudký. Při zasažení nehašeným vápnem výplach nestačí, je nutno také odstranit částečky vápna ze spojivkového vaku, neboť tam tvoří příškvarky. Postižené oko po vypláchnutí vždy sterilně přikryjte a zajistěte odborné ošetření u očního lékaře.
 7. Po požití chemikálie zasažená ústa vyplachujte čistou vodou, můžete dát napít trochu studené vody. Nikdy nevyvolávejte zvracení kvůli dalšímu poleptání trávicí trubice, současně také hrozí vdechnutí zvratků nebo prasknutí trávicí trubice, která je již naleptaná chemikálií. Aktivní (živočišné) uhlí podávejte pouze na radu lékaře.
 B. Zasažená osoba v bezvědomí
 1. S ohledem na vlastní bezpečnost vyneste co nejrychleji postiženého z prostoru, kde došlo k otravě, zajistěte přívod čerstvého vzduchu, uvolněte tísnící oděv.
 2. Pokud má postižený poruchu vědomí a zachované základní životní funkce, uložte jej do stabilizované polohy. Došlo-li již k poruše dýchání a krevního oběhu, zkontrolujte průchodnost dýchacích cest a zahajte kardiopulmonární resuscitaci (KPR):
 • zkontrolujte ústní dutinu a případně vyčistěte,
 • proveďte záklon hlavy postiženého,
 • zjistěte, zda postižený dýchá,
 • nedýchá-li, volejte ihned zdravotnickou záchrannou službu (protože pomocí KPR pouze zvyšujeme pravděpodobnost, že přivolaná zdravotnická záchranná služba provede úspěšnou defibrilaci, samotná KPR k obnově životních funkcí většinou nestačí!),
 • začněte masáž srdce,
 • pokračujte prováděním umělého dýchání + nepřímá srdeční masáž,
 • průběžně kontrolujte stav – dech, tep, vědomí,
 • neustávejte až do příjezdu zdravotnické záchranné služby.
3. Vždy neprodleně volejte zdravotnickou záchrannou službu a zajistěte odborné ošetření.

V Praze dne 17. 1. 2012

MV-generální ředitelství HZS ČR
oddělení ochrany obyvatelstva

vytisknout  e-mailem