Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Technika pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí-archiv

Integrovaný operační program přispívá ke zvýšení akceschopnosti a kvality řešení mimořádných událostí v České republice V rámci oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Integrovaného operačního programu je v letech 2012 a 2013 realizováno celkem 28 projektů spočívajících v pořízení techniky a technologií pro Hasičský záchranný sbor České republiky, s cílem zvýšit akceschopnost, mobilitu a efektivitu jeho působení. Hlavním dopadem realizace projektů je zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany. 

Integrovaný operační program přispívá ke zvýšení akceschopnosti a kvality řešení mimořádných událostí v České republice
V rámci oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Integrovaného operačního programu je v letech 2012 a 2013 realizováno celkem 28 projektů spočívajících v pořízení techniky a technologií pro Hasičský záchranný sbor České republiky, s cílem zvýšit akceschopnost, mobilitu a efektivitu jeho působení. Hlavním dopadem realizace projektů je zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany.
Jedná se o projekty operace Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách (ve zkratce „Živelní pohroma“) a o projekty operace Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (ve zkratce „Zvýšení kvality“).
Živelní pohroma
Hlavním cílem projektů operace Živelní pohroma je zvýšení mobility a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, v případě mimořádných událostí, konkrétně živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní), a zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného záchranného systému na různé mimořádné události, zejm. živelní pohromy. Více o projektech
Zvýšení kvality
Hlavním cílem projektů operace Zvýšení kvality je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segment systému ochrany obyvatelstva, a zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity řešení různých typů mimořádných událostí. Nově pořízená technika umožní Hasičskému záchrannému sboru České republiky účinně reagovat na nové typy mimořádných událostí a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby), vytvoří pro zásahovou činnost nové technické, technologické a provozní podmínky a rozšíří spektrum použití pro různé typy mimořádných událostí. Více o projektech
Dotační titul
V Integrovaném operačním programu je na projekty operace Živelní pohroma a Zvýšení kvality určena celkem 1 mld. Kč, přičemž 85 % způsobilých výdajů bude spolufinancováno prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Příjemci dotace jsou hasičské záchranné sbory všech krajů mimo Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, dále Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky a také Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava.
Projekty byly schváleny a byla jim přidělena dotace z Integrovaného operačního programu v období červen až srpen 2012.
Realizací obdobných projektů ve všech krajích České republiky (mimo hl. m. Praha) dojde k synergickému nadregionálnímu efektu obou operací.
Aktuální stav projektů
V současné době probíhá realizační fáze projektů – výroba a nákup techniky. V roce 2012 byla nakoupena a předána do užívání první část techniky v rámci operace Živelní pohroma. Konkrétně se jednalo o autobusy pro evakuaci osob, nakladače a technické kontejnery.
Pořízené autobusy budou hasičským záchranným sborům krajů sloužit především pro evakuaci osob z míst postižených živelní pohromou, průmyslovou havárií nebo jiným ohrožením do míst nouzového přežití. Dále jsou určeny pro přepravu jednotek při střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti či pro přeskupování sil Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci nejen celé České republiky.
Pořízené nakladače budou hasičským záchranným sborům krajů v kompletu s další technikou (požární kontejnerové nosiče a požární kontejnery nákladní) sloužit pro přepravu speciálních prostředků, odvoz (dovoz) materiálu na místě zásahu a provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních, při vyprošťování osob ze zřízených budov, dále pro odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob, provádění zemních prací jako např. zpevňování hrází místních vodních děl, budování protipovodňových hrází a zábran, hloubení odvodňovacích rýh.
Pořízené technické kontejnery budou sloužit pro vyprošťovací práce z prostor sesuvů a závalů, z prostor mimo komunikace, z vodních toků a dále pro technologické a technické práce při zásazích.

vytisknout  e-mailem