Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

PRO UČITELE

pomucky_2.jpg 

PODKLADY A UČEBNICE

Pro podporu výuky problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí HZS ČR připravil řadu pomůcek a materiálů, které naleznete v této rubrice (z velké části jsou volně ke stažení).

 osvedceni.jpg

KURZY PRO UČITELE

Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivá témata problematiky Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí rozložena do několika vzdělávacích oblastí, může být koncepční příprava výuky pro učitele náročnější. HZS ČR jako garant této problematiky, si situaci velice dobře uvědomuje a v maximální možné míře podporuje výuku na všech stupních našeho školského vzdělávacího systému. Jednou z těchto aktivit je pořádání akreditovaných kurzů, které jsou zařazeny do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dalším akreditovaným kurzem je kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události, který je určen pro ředitele škol, management a další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí nebo se budou podílet na zvládání mimořádných událostí či krizových situací ve školské praxi. Více informací o nabízených kurzech naleznete v této rubrice.

 projekty.jpg

PROJEKTY K PODPOŘE VÝUKY NA ŠKOLÁCH

V uvedené rubrice je uveden přehled programů a projektů v oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které se konají za účasti či podpory Hasičského záchranného sboru ČR. 

 laptop copy.png

PODPORA VÝUKY ZE STRANY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

HZS ČR dlouhodobě podporuje výuku ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na základních a středních školách. Více informací o těchto činnostech naleznete v této rubrice.

 Waterdrop1.png

ODKAZY

V této části naleznete výběr odkazů na související webové portály, které se také věnují problematice bezpečnosti.

Česká školní inspekce - vzdělávání v bezpečnostních tematech 

V současné době bylo ukončeno pod vedením České školní inspekce pro školní rok 2015/2016 zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat. Realizace tohoto specifického úkolu se skládala z inspekčního elektronického zjišťování prováděného plošně ve všech mateřských, základních a středních školách v České republice a z prezenční inspekční činnosti realizované na vzorku uvedených druhů škol. Výsledky poslouží jako podklad pro návrh opatření směřující k optimalizaci výuky bezpečnostních témat (ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchova, příprava občanů k obraně státu, ochrana zdraví).

V rámci této inspekční činnosti Česká školní inspekce zjišťovala, v jakých bezpečnostních tématech školy žáky vzdělávají, jakým způsobem je vzdělávání v jednotlivých tématech v rámci jednotlivých školních vzdělávacích programů organizováno, do kterých předmětů nebo vzdělávacích oblastí a jakým způsobem jsou daná bezpečnostní témata zařazována, jaké jsou aprobace pedagogů, kteří se ve větší míře podílejí na vzdělávání v příslušných tématech, jaké tematicky zaměřené vzdělávací programy a kurzy pedagogové absolvovali, jaké pomůcky a materiály zpracované externími dodavateli, jako je např. Hasičský záchranný sbor ČR, učitelé při výuce používají, jestli si pro výuku připravují nebo zajišťují nějaké odborné materiály sami, s jakými subjekty na vzdělávání spolupracují, jaké metody a formy jsou při výuce užívány, jaké druhy akcí a praktických cvičení školy při vzdělávání v příslušných tématech organizují, jakým způsobem jsou ověřovány znalosti dětí a žáků v daných oblastech nebo do jaké míry si děti a žáci znalosti a dovednosti v jednotlivých bezpečnostních tématech osvojují.

zpravy.jpg 

ZPRÁVA Z VÝZKUMNÉ SONDY
zaměřené na stávající pojetí výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva ve školních vzdělávacích programech vybraných základních škol v ČR

Zpráva navazuje na dokument Tematická zpráva České školní inspekce: Vzdělávání v bezpečnostních tématech zveřejněný v roce 2016 Českou školní inspekcí, a volněji také na předchozí tematickou zprávu České školní inspekce ke sledovaným tématům (Tematická zpráva: Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014). Klade si za cíl doplnit poznatky v těchto zprávách o informace týkající se zpracování sledovaných témat ve školních vzdělávacích programech jako kurikulárních dokumentech školní úrovně.

vytisknout  e-mailem