Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Popis fungování procesu státního požárního dozoru – zjišťování příčin vzniku požárů

vyšetřovatel požárů při práci.jpgZjišťování příčin vzniku požárů (dále také "ZPP") je činností vykonávanou v rámci státního požárního dozoru (dále také "SPD"). HZS kraje je jediným věcně příslušným orgánem k danému úkonu. Informace o vzniku požáru předává místně příslušné operační a informační středisko HZS kraje určenému příslušníkovi pro ZPP (dále jen „vyšetřovatel požárů“), který zpravidla vyjíždí na místo události - požáru. Na místě události vyšetřovatel požárů provádí vyšetřování za účelem zjištění příčiny vzniku požáru a šíření požáru, případně zjištění porušení předpisů, zajišťuje listinnou dokumentaci, pořizuje fotodokumentaci a dokumentaci audiovizuální. Vyšetřovatel požárů může v odůvodněných případech žádat o spolupráci Technický ústav požární ochrany, chemické laboratoře a orgány Policie ČR.  Spolupráce probíhá na základě Dohody o součinnosti mezi Hasičským záchranným sborem ČR a Policí ČR. Ke spolupráci  může být přizván další orgán státní správy nebo jiné osoby s potřebnou odborností (znalecký ústav, soudní znalec, apod.). Při dalším vyšetřování, které již nemusí probíhat na místě události, zjišťuje informace týkající se požáru, stanoví verze příčiny vzniku požáru a provádí jejich prověřování, popíše šíření požáru. Veškeré získané informace zapracovává do dokumentace o požáru, včetně zjištění porušení předpisů z oblasti požární ochrany. Do dokumentace o požáru patří zejména spis o požáru, jehož součástí je odborné vyjádření expertizního pracoviště nebo znalecký posudek soudního znalce. Vyšetřovatel požárů dále zadává informace o požáru do programu Statistické sledování událostí a provádí rozbory příčin vzniku požárů. Při zjištění porušení předpisů ukládá pokuty v přestupkovém řízení nebo ve správním řízení – proces správní a přestupkové řízení. Výsledků ZPP se využívá při likvidaci pojistných událostí (viz také dohoda o spolupráci s Českou asociací pojišťoven). Informace jsou předávány místně příslušným HZS kraje na základě Žádosti o poskytnutí informací z oblasti ZPP pro účely likvidace pojistné události, předané pojišťovnou.

Mapa procecu_ZPP.jpg

Mapa procesu výkonu SPD - zjišťování příčin vzniku požárů

ZPP má nezastupitelnou roli v požární prevenci. S ohledem k datům a informacím, která jsou zjišťována při vyšetřování požárů a následně analyzována, je možné eliminovat negativní trendy související se vznikem požárů a jeho šířením. Výsledky se využívají jako podklady pro návrhy regulatorních opatření, např. formou právních předpisů, dále se využívají pro stanovení problematických oblastí pro výkon kontrolní činnosti a v neposlední řadě pro preventivně výchovnou činnost. Některé negativní jevy při vyšetřování požárů se projevují ve spolupráci s Policií ČR, neboť oba správní úřady plní v danou dobu své povinnosti na jednom místě, přičemž mají rozdílné kompetence. Součinnost obou složek je ošetřena rámcovou dohodou. Vyšetřování požárů je činností vysoce erudovanou, každý vyšetřovatel musí znát velké množství předpisů a současně musí být schopen určit příčinu vzniku požárů, což je práce s kvalifikací kriminalisty. Proto je nutné vytvářet podmínky pro odpovídající vzdělávání těchto příslušníků, zejména vytvořit podmínky pro praktický výcvik.

Zajímavost: vyšetřování požárů má také svou stálou expozici v areálu HZS ČR ve Zbiroze.

 
Ve čtvrtek 14. července 2011 byla veřejnosti poprvé představena expozice požární ochrany věnovaná zjišťování příčin vzniku požárů.
Doporučujeme také shlédnout propagační video, představující práci vyšetřovatelů požárů HZS ČR, které bylo vyvořeno pro expozici vyšetřování požárů ve Zbiroze.
Vydané neperiodické publikace ke stažení:
 
V roce 2015 byla vydána praktická publikace "Požárně technické charakteristiky a technické informace pro potřeby ZPP".
V roce 2015 byla vydána publikace "Vybrané požry automobilů a technických zařízení"
V roce 2016 byla vydána publikace "Vybrané požáry 1."
V roce 2017 byla vydána publikace"Vybrané požáry 2. - závažné požáry"
V roce 2017 byla vydána publikace "Czech Fire Investigators On Fire"
Zdroj: Koncepce požární prevence v České republice na období let 2012 až 2016
Ilustrace a foto: archiv HZS ČR

vytisknout  e-mailem