HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Školili jsme pedagogy

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LBK) oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení navázalo opětovně spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky, krajským pracovištěm v Liberci v oblasti školení pedagogických pracovníků. 

Na podzim roku 2023 proběhla na základě požadavku plk. Mgr. M. Staré první schůzka ohledně součinnosti NPI při vypsání vzdělávacího programu Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, včetně zpracování obsahové náplně a zabezpečení lektorské činnosti ze strany HZS LBK. Seminář byl zaměřen na možnosti spolupráce hasičského záchranného sboru a školských zařízení v oblasti začlenění tematiky ochrany člověka při mimořádných událostech do školních vzdělávacích programů nebo projektového vyučování.

Seminář se uskutečnil v pondělí 25. března 2024 za účasti dvanácti pedagogických pracovníků z deseti základních škol z celého Libereckého kraje. V první části semináře byli pedagogové seznámeni s úlohou Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR) v oblasti preventivně-výchovné činnosti (PVČ), právním ukotvením, koncepčními materiály (např. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030), systémem koordinace PVČ v rámci MV-GŘ HZS ČR. Představeny byly výchovně-vzdělávací aktivity HZS LBK. Pro mateřské školy program Dráček Záchranáček jede za dětmi pro 1. a 2. stupeň základních škol program Já už vím, jak se ochráním a pro středoškolskou a učňovskou mládež program Co dělat, když. Tato část byla zakončena diskuzí, v níž se jednotliví účastníci semináře podělili o zkušenosti s tím, jak se na jejich školách daří začleňovat do výuky danou tematiku a jaké mají podmínky pro její implementaci.

Foto

V druhé části semináře byly představeny učební pomůcky vydané MV-GŘ HZS ČR nebo ve spolupráci s jinými subjekty a podporované projekty, např. Záchranný kruh, Hasiči pro školy. Učební pomůcky poskytují relevantní detailní informace o rizicích, klasifikují mimořádné událostí, popisují bezpečnostní systém a úlohu jednotlivých subjektů, představují jednotlivá opatření ochrany obyvatelstva (např. varování, evakuaci) a jejich realizaci. Poskytují pedagogům praktické návody a postupy, jak vést výuku a jak připravit své žáky na mimořádné události.

Seminář byl ze strany zúčastněných pedagogů hodnocen velmi kladně. Bohužel, podobně jako v minulých letech, ačkoliv nabídka byla rozeslána ředitelům školských zařízení ze strany NPI opakovaně, účast byla velmi nízká. Vzhledem k nutnosti zintenzivnit PVČ u prioritních skupin (pedagogové, školní mládež) zajistí HZS LBK v průběhu měsíce dubna distribuci zpracovaných podkladů na jednotlivá školská zařízení.

Autor: kpt. Ing. Alena Sládková

vytisknout  e-mailem