Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výbor pro civilní nouzové plánování

Výbor pro civilní nouzové plánování (dále jen ''VCNP'') je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro oblast civilního nouzového plánování a pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu. VCNP představuje ve své oblasti působnosti platformu široké meziresortní spolupráce s důrazem na oblast přípravy a zvládání mimořádných událostí a krizových situací. Pravidla činnosti VCNP jsou usměrňovány vnitřními předpisy, jimiž jsou Statut, Jednací a Organizační řád. Předpisy upravují působnost výboru, jeho složení, pravidla jednání a vymezují vnitřní strukturu a organizaci práce výboru. Organizačně a administrativně zajišťuje činnost VCNP jeho sekretariát, jehož funkci plní odbor civilní nouzové připravenosti a strategií. 

Bezpečnostní rada státu svým usnesením ze dne 23. června 2014 č. 23, k návrhům Statutu a Jednacího řádu Bezpečnostní rady státu a statutů a jednacích řádů stálých pracovních výborů Bezpečnostní rady státu, kromě jiného schválila Jednací řád Výboru pro civilní nouzové plánování


Jednací řád

Výboru pro civilní nouzové plánování
 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 
(1)  Jednací řád Výboru pro civilní nouzové plánování (dále jen "Jednací řád") je vnitřním předpisem Výboru pro civilní nouzové plánování (dále jen "Výbor"), který upravuje jednání Výboru.
(2)  Jednací řád se vydává podle článku 8 Statutu Výboru.
Článek 2
Svolání schůze Výboru
 
Na schůzi Výboru jsou písemnou pozvánkou zváni členové Výboru podle článku 3 odstavce 3 Statutu Výboru a stálý pozorovatel podle článku 3 odstavce 4 Statutu Výboru, případně též přizvaní představitelé ústředních správních úřadů a další odborníci dle projednávané problematiky.
Článek 3
Průběh schůze Výboru
 
(1)  Schůzi Výboru řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí schůzi výkonný místopředseda Výboru nebo  pověřený člen Výboru.
(2)  Výbor je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
(3)  Závěry ze schůze Výboru jsou přijímány formou usnesení, o kterých dává předsedající schůze hlasovat. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru.
(4)  Schůze Výboru jsou neveřejné a řídí se tímto Jednacím řádem.
Článek 4
Tichá procedura
(1) Ve výjimečných a odůvodněných případech v období mezi schůzemi Výboru, kdy materiály nelze předložit standardním způsobem, může Výbor rozhodovat tichou procedurou (tzv. per rollam).
(2)  Předmětný materiál zašle jeho zpracovatel sekretariátu Výboru se žádostí o schválení tichou procedurou. Ihned po jeho obdržení rozesílá sekretariát Výboru materiál k připomínkám všem členům Výboru. Lhůta pro sdělení připomínek činí 7 pracovních dnů. Připomínky zasílají členové Výboru přímo zpracovateli materiálu a v kopii sekretariátu Výboru. Neodpoví-li člen Výboru ve stanovené lhůtě, je toto považováno za vyslovení souhlasu. Po obdržení připomínek má zpracovatel materiálu povinnost provést jejich vypořádání. Materiál s vyznačenými úpravami společně s tabulkou o výsledku vypořádání připomínek zašle zpracovatel sekretariátu Výboru, který následně rozesílá takto upravený materiál členům Výboru. Materiál je tichou procedurou schválen, pokud jeho finální verzi ve lhůtě do 5 pracovních dnů od rozeslání materiálu sekretariátem Výboru nerozporuje žádný člen Výboru.
(3)  V případě přetrvávajícího rozporu nemůže být materiál schválen v rámci tiché procedury a zpracovatel jej předloží na nejbližší schůzi Výboru.
(4)  Na nejbližší schůzi Výboru je povinen její předsedající informovat členy Výboru o všech usneseních přijatých tichou procedurou v období mezi schůzemi Výboru.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1)  Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení Bezpečnostní radou státu.
(2)  Pokud Jednací řád Výboru neupravuje některé záležitosti, může se Výbor přiměřeně řídit též Jednacím řádem Bezpečnostní rady státu.
(3)  Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Jednacího řádu.
(4)  Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Statutu Výboru vládou (tj. dnem 9. července 2014).

vytisknout  e-mailem