Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výbor pro civilní nouzové plánování

Výbor pro civilní nouzové plánování (dále jen ''VCNP'') je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro oblast civilního nouzového plánování a pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu. VCNP představuje ve své oblasti působnosti platformu široké meziresortní spolupráce s důrazem na oblast přípravy a zvládání mimořádných událostí a krizových situací. Pravidla činnosti VCNP jsou usměrňovány vnitřními předpisy, jimiž jsou Statut, Jednací a Organizační řád. Předpisy upravují působnost výboru, jeho složení, pravidla jednání a vymezují vnitřní strukturu a organizaci práce výboru. Organizačně a administrativně zajišťuje činnost VCNP jeho sekretariát, jehož funkci plní odbor civilní nouzové připravenosti a strategií. 

Vláda svým usnesením ze dne 9. července 2014 č. 544, o Statutu Bezpečnostní rady státu a o statutech stálých pracovních výborů Bezpečnostní rady státu, ve znění usnesení vlády ze dne 18. dubna 2018 č. 247 kromě jiného schválila změnu Statutu Výboru pro civilní nouzové plánování.

S t a t u t

Výboru pro civilní nouzové plánování 

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Výbor pro civilní nouzové plánování (dále jen “Výbor”) je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro oblast civilního nouzového plánování a pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu.
(2) Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 10. června 1998 č. 391, o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti České republiky.
Článek 2
Působnost Výboru
(1) Výbor koordinuje problematiku uvedenou v článku 1 odstavci 1 se zaměřením na plánování opatření k zajištění ochrany obyvatelstva a ekonomiky, ochrany kritické infrastruktury včetně zabezpečování opatření pro případ radiační havárie [1], preventivních opatření proti použití ZHN včetně řešení odstraňování následků jejich použití a sladění požadavků na věcné zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky. Výbor se dále zabývá oblastí bezpečnostního výzkumu.
(2) Výbor v rámci své působnosti uvedené v odstavci 1
a) posuzuje a projednává záměry přípravných, plánovacích a koncepčních opatření a  aktivit,
b) zabezpečuje operativní meziresortní koordinaci přípravných, plánovacích a koncepčních opatření a aktivit,
c) vyhodnocuje realizaci přípravných, plánovacích a koncepčních opatření a aktivit a navrhuje provedení nezbytných preventivních opatření,
d) posuzuje, projednává a koordinuje aktivity zástupců České republiky v orgánech Evropské unie, Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a v ostatních mezinárodních subjektech,
e) projednává Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky,
f) koordinuje realizaci bezpečnostního výzkumu České republiky.
Článek 3
Složení Výboru

(1) Výbor má 24 členů.
(2) Předsedou Výboru je ministr vnitra. Výkonným místopředsedou Výboru je první náměstek ministra vnitra.
(3) Dalšími členy Výboru jsou:
a) náměstek ministra zahraničních věcí,
b) náměstek ministra zemědělství,
c) náměstek ministra obrany,
d) náměstek ministra financí,
e) náměstek ministra průmyslu a obchodu,
f) náměstek ministra dopravy,
g) náměstek ministra práce a sociálních věcí,
h) náměstek ministra kultury,
i) náměstek ministra životního prostředí,
j) náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
k) náměstek ministra zdravotnictví,
l) náměstek ministra spravedlnosti,
m) předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu,
n) předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,
o) člen bankovní rady České národní banky,
p) předseda Správy státních hmotných rezerv,
q) ředitel Národního bezpečnostního úřadu,
r) ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,
s) ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu,
t) generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR,
u) policejní prezident,
v) zástupce Kanceláře prezidenta republiky.
(4) Schůzí Výboru se dále zúčastňuje zástupce Bezpečnostní informační služby (dále jen „stálý pozorovatel“).
(5) Členy Výboru jmenují a odvolávají věcně příslušní ministři, vedoucí ústředních správních úřadů a guvernér České národní banky, pokud již nejsou určeni odstavcem 3.
(6) Členové Výboru se účastní všech schůzí. Pouze v případě nepřítomnosti mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu nejméně na úrovni ředitele odboru. Ten má v takovém případě stejná práva a povinnosti jako řádný člen Výboru.
(7) Změny členů Výboru oznamují ministři, vedoucí ústředních správních úřadů a guvernér České národní banky písemně předsedovi Výboru. Změny registruje, aktualizuje a archivuje sekretariát Výboru.

Článek 4
Schůze Výboru
(1) Schůze Výboru jsou neveřejné a řídí se Jednacím řádem Výboru.
(2) Schůzi Výboru svolává předseda Výboru a v jeho nepřítomnosti výkonný místopředseda Výboru nebo pověřený člen Výboru. Výbor se schází
a) pravidelně v řádném termínu nejméně jednou za 3 měsíce,
b) dále podle potřeby včetně mimořádného svolání na základě žádosti některého člena Výboru.
Článek 5
Pracovní orgány Výboru
(1) K projednávání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, stálého pozorovatele, zástupců věcně příslušných ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných odborníků, podvýbory a odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.
(2) Vedoucí podvýborů a odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají podvýborem nebo odbornou pracovní skupinou zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.
Článek 6
Sekretariát Výboru
(1) Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, plní pověřený útvar Ministerstva vnitra, v jehož působnosti je oblast civilního nouzového plánování.
(2) Vedoucího sekretariátu Výboru jmenuje a odvolává ministr vnitra.
Článek 7
Externí spolupráce
Výbor může na své schůze podle potřeby přizvat představitele ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru na základě návrhu členů Výboru.
Článek 8
Jednací řád Výboru a Organizační řád Výboru

(1) Jednací řád Výboru a jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.
(2) Vnitřní strukturu a organizaci práce Výboru stanoví Organizační řád Výboru, který schvaluje Výbor.
(3) Schůze podvýborů a odborných pracovních skupin se řídí jednacími řády těchto orgánů.
Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplnění tohoto statutu schvaluje vláda.
(2) Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády.
(3) Tento statut nabývá účinnosti dne 18. dubna 2018.

vytisknout  e-mailem