Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelová neinvestiční dotace

z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Informace ze dne 19. 12. 2022

K dosažení účelu dotace obržené na základě přílohy č. 4 výzvy "JSDH_DOT_V2_2022 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí", kdy žadatel žádal o dotaci na oblast podpory „Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce u požáru v Národním parku České Švýcarsko probíhajícího ve dnech 24. července 2022 až 31. srpna 2022 na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje“, je možné pro vyplacení finančních prostředků členům jednotek SDH obcí, kteří zasahovali u uvedeného požáru, využít institut:

a) dohody o provedení práce mezi zřizovatelem jednotky SDH obce a jejím členem,

b) jednorázové finanční odměny udělené ze strany zřizovatele jednotky SDH obce jejímu členovi. 

Informace ze dne 22. 9. 2022

V souvislosti s informací MV-GŘ HZS ČR ze dne 15. 9. 2022, kde je zveřejněna „Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy obcí“ uvádíme postup pro HZS krajů, krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy při administraci žádostí - Zásady zde

Příloha k zásadám - Formulář souhrnu žádostí obcí - platná pro krajské úřady a Magistrát hl. města prahy zde, v editovatelné podobě zde.


Informace ze dne 15.9. 2022

MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášena neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-generálního ředitelství HZS ČR“

 • „Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy obcí“ zde
 • Přílohy výzvy:

·        Příloha č. 1 zde,  v editovatelné podobě zde

·        Příloha č. 2 zde, v editovatelné podobě zde

·        Příloha č. 3 zde

·        Příloha č. 4 zde v editovatelné podobě zde

 • Dotace se poskytuje na základě řádně a včas podané žádosti, která obsahuje veškeré předepsané údaje a přílohy.
 • Žádost o dotaci, tj. výstup z Jednotného dotačního portálu (dále jen „žádost“ a „portál“), včetně příloh uvedených v čl. 5 odst. 9 výše uvedené výzvy se podává do datové schránky HZS kraje nejpozději do 19. října 2022.
 • Žádost se povinně eviduje v portálu na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf a její evidence bude zahájena dne 19. září 2022 ve 12:00:01 hodin

Upozorňujeme, že formulář žádosti na https://isprofin.mfcr.cz/rispf je plně kompatibilní pouze s operačním systémem Windows. Na jiných operačních systémech formulář nebude plně funkční např. nepůjdou přikládat přílohy. Toto se týká hlavně vyplňování na Macbooku – prohlížeč Safari. Dále i některých starších prohlížečů, které nepodporují nejnovější webové standardy HTML5 např. Internet Explorer11 a nižší.

Ÿ    Činnost portálu  bude ukončena dne 19. října 2022 ve 23:59:59 hodin.

Název výzvy v portálu: JSDH_DOT_V2_2022 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí

Ÿ    Žádost evidovaná na portále neobsahuje veškeré informace, které jsou uvedeny v této výzvě.

Spolu se žádostí (výstup z portálu) podané do datové schránky HZS kraje i k žádosti evidované v portálu je žadatel povinen:

 • přiložit vyplněnou přílohu č. 1 této výzvy v  případě, že žadatel nestanoví paušální výši dotace za uskutečněný zásah jednotky SDH obce a žádá o dotaci dle čl. 3 odst. 2 písm. d),
 • přiložit vyplněnou přílohu č. 2 této výzvy v případě, že žadatel žádá o dotaci na oblast podpory „vybavení a opravy neinvestiční povahy“,
 • přiložit vyplněnou přílohu č. 4 této výzvy v případě, že žadatel žádá o dotaci na oblast podpory „Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce u požáru v Národním parku České Švýcarsko probíhajícího ve dnech 24. července 2022 až 31. srpna 2022 na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje“,
 • přiložit konverzi nebo kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u ČNB (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o vedení účtu atd.), na který má být dotace odeslána v případě postupu podle ustanovení čl. 5 odst. 7 této výzvy, 
 • přiložit konverzi nebo kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u jiné banky, (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o vedení účtu atd.), na který má být dotace odeslána v případě postupu podle ustanovení čl. 5 odst. 8 této výzvy.

K případným dotazům upřesňujeme znění výzvy.

1.  Dotaci na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje čl. 1 odst. 2 výzvy lze do žádosti uvádět:

a)   jako výdaje stanovené paušálem čl. 3 odst. 2 písm. a), písm. b), písm. c) výzvy,

b)   nebo stanovené výpočtem čl. 3 odst. 2 písm. d) výzvy,

c)   možná je tedy kombinace obou výše uvedených možností.

2.  Upřesnění znění čl. 1 odst. 3 výzvy Vybavení a opravy neinvestiční povahy - „Dotace je určena obci, zřizovateli jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II, JPO III a také kategorie JPO V, která provedla v průběhu rozhodného období (čl. 3 odst. 3 výzvy) zásah mimo územní obvod svého zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje ( § 29 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.), nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje ( § 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.) “. Tzn:

            a)  dotace je určena obci, zřizovateli jednotky SDH vybrané obce jednotky PO s územní působností kategorie JPO II, JPO III,

            b)  dotace je určena obci, zřizovateli jednotky kategorie JPO V, která provedla v průběhu rozhodného období (čl. 3 odst. 3 výzvy)
            zásah mimo územní obvod svého zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje (§ 29 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985
            Sb.), nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje (§ 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.).

Informace ze dne 8. 4. 2022 

MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky“.

Upozorňujeme, že došlo ke změnám ve výzvě, oproti minulým rokům zejména v oblasti podpory uvedené v čl. 1 písm. b) výzvy na mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru k 1. lednu 2022 a v oblasti podávání příloh k žádosti. 

 • „Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022“ zde

Příloha výzvy:

 • příloha výzvy zde
 • v editovatelné podobě  zde

Dotace se poskytuje na základě řádně a včas podané žádosti, která obsahuje veškeré předepsané údaje a přílohy.

Žádost o dotaci, tj. výstup z Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen „portál RISPF“ a „žádost“), včetně příloh uvedených v čl. 5 odst. 10 výše uvedené výzvy se podává do datové schránky HZS kraje nejpozději do 10. května 2022. 

Žádosti se povinně evidují v portálu RISPF na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispfa jejich evidence bude zahájena dne 10. dubna 2022 v 18:00:01 hodin.

Upozorňujeme, že formulář žádosti na portálu RISPF na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf je plně kompatibilní pouze s operačním systémem Windows. Na jiných operačních systémech formulář nebude plně funkční např. nepůjdou přikládat přílohy. Toto se týká hlavně vyplňování na Macbooku – prohlížeč Safari.  Dále i některých starších prohlížečů, které nepodporují nejnovější webové standardy HTML5 např. Internet Explorer 11 a nižší. 

 • Činnost portálu RISPF bude ukončena dne 10. května 2022 v 23:59:59 hodin.
 • Název výzvy v portálu RISPF: JSDH_DOT_V1_2022 - Zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí.
 • Žádost evidovaná na portále RISPF neobsahuje veškeré informace, které jsou uvedeny v této výzvě. 

K žádosti evidované v portálu RISPF je žadatel povinen:
a)    přiložit prostou kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u ČNB (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o vedení  
       účtu atd.), na který má být dotace odeslána, viz ustanovení čl. 5 odst. 7 výzvy, nebo 
b)    přiložit prostou kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u jiné banky, (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o
       vedení účtu atd.), na který má být dotace odeslána viz ustanovení čl. 5 odst. 8 výzvy,
c)    přiložit k vybrané oblasti podpory dle čl. 1 písm. b) přílohu výzvy.

Spolu se žádostí (výstup z portálu RISPF) podané do datové schránky HZS kraje je žadatel povinen:
a)    přiložit prostou kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u ČNB (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o vedení
       účtu atd.), na který má být dotace odeslána, viz ustanovení čl. 5 odst. 7 výzvy nebo, 
b)    přiložit prostou kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u jiné banky, (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o
       vedení účtu atd.), na který má být dotace odeslána viz ustanovení čl. 5 odst. 8 výzvy,
c)    přiložit k vybrané oblasti podpory dle čl. 1 písm. b) přílohu  výzvy,
d)    přiložit k vybrané oblasti podpory dle čl. 1 písm. b) prostou kopii pracovní smlouvy každého člena - zaměstnance, který bude  
       vykonávat službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru k 1. lednu 2022   
       podle části druhé „Pracovní poměr“ § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb., a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně.

Upozorňujeme, že k vybrané oblasti podpory uvedené v čl. 1 písm. b) výzvy mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru k 1. lednu 2022 podle části druhé „Pracovní poměr“ § 36 nebo § 317a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.,) a v souladu s § 68 odst. 3 zákona o požární ochraně se přikládají povinně k žádosti přílohy viz uvedeno výše a ve výzvě. 

Dále člen – zaměstnanec  musí k 1. lednu 2022: 

a)    splňovat odpovídající odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona o požární ochraně a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 247/2001 Sb.“), získanou dle Pokynu generálního ředitele č. 53/2013 zde, k odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách SDH podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách SDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 57/2019 zde, tzn. být držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce v jednotceSDH obce nebo,

b)    být přihlášen do kurzu k získání odborné způsobilosti u vzdělávacího zařízení HZS ČR k výkonu funkce.
Splnění výše uvedeného požadavku na odbornou způsobilost člena - zaměstnance doloží žadatel o dotaci ve formuláři uvedeném v příloze této výzvy. 

Zveřejňujeme informace s uvedením postupu vyplnění žádosti v Jednotném dotačním portálu zde.

Postup pro HZS krajů a Krajských úřadů při administraci žádostí je zveřejněn v Zásadách pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím k výzvě „Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022“ (dále jen „zásady“) zde.

Příloha zásad: 
Příloha - formulář souhrnu žádostí obcí - platná pro krajské úřady zde, v editovatelné podobě zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VYROZUMĚNÍ ŽADATELŮ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jihočeský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Jihočeského kraje: Město České Velenice, Město Mirovice, Město Suchdol nad Lužnicí a Město Velešín, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑100616-4/PO-IZS-2022 ze dne 12. července 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moravskoslezský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Moravskoslezského kraje: Město Bílovec, Město Bruntál, Město Břidličná, Město Budišov nad Budišovkou, Město Frenštát pod Radhoštěm, Město Frýdlant nad Ostravicí, Město Fulnek, Město Hlučín, Město Horní Benešov, Město Hradec nad Moravicí, Město Jablunkov, Město Kopřivnice, Město Kravaře, Město Krnov, Město Město Albrechtice, Město Odry, Město Paskov, Město Příbor, Město Rýmařov, Město Studénka, Město Štramberk, Město Vítkov, Město Vratimov, Město Vrbno pod Pradědem, Městys Litultovice, Obec Bolatice, Obec Dolní Moravice, Obec Dvorce, Obec Horní Město, Obec Hrabyně, Obec Jindřichov, Obec Karlova Studánka, Obec Lomnice, Obec Malá Morávka, Obec Melč, Obec Mosty u Jablunkova, Obec Staré Hamry, Obec Starý Jičín, Obec Světlá Hora, Statutární město Frýdek-Místek, Statutární město Opava, Statutární město Ostrava a Statutární město Třinec, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑113296-4/PO-IZS-2022 ze dne 13. července 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraj Vysočina
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku –  Kraje Vysočina: Město Golčův Jeníkov, Město Jaroměřice Nad Rokytnou, Město Moravské Budějovice, Město Nové Město na Moravě, Město Počátky, Město Přibyslav, Město Světlá nad Sázavou, Město Žďár nad Sázavou, Město Ždírec nad Doubravou, Městys Želetava, Obec Košetice a Obec Rouchovany, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑106252-4/PO-IZS-2022 ze dne 27. června 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústecký kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Ústeckého kraje: Město Jirkov, Město Jiříkov, Město Kadaň, Město Klášterec nad Ohří, Město Krupka, Město Lom, Město Postoloprty, Město Rumburk, Město Vejprty, Město Velký Šenov, Městys Kovářská, Obec Líšťany, Obec Lubenec, Obec Radonice, Obec Tuchořice, Obec Velké Březno, Statutární město Chomutov, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑114795-3/PO-IZS-2022 ze dne 1. července 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olomoucký kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Olomouckého kraje: Město Hanušovice, Město Hranice, Město Javorník, Město Kostelec na Hané, Město Loštice, Město Mohelnice, Město Moravský Beroun, Město Němčice nad Hanou, Město Staré Město, Město Štíty, Město Šumperk, Město Tovačov, Město Velká Bystřice, Město Vidnava, Město Zábřeh, Město Zlaté Hory, Město Žulová, Městys Brodek u Prostějova, Městys Dub nad Moravou, Městys Náměšť na Hané, Městys Protivanov, Obec Bohuňovice, Obec Bouzov, Obec Hlubočky, Obec Jindřichov (okres Přerov), Obec Jindřichov (okres Šumperk), Obec Libina, Obec Mikulovice, Obec Olšany u Prostějova, Obec Opatovice, Obec Senice na Hané, Obec Velké Losiny, Statutární město Olomouc, Statutární město Prostějov, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑106603-4/PO-IZS-2022 ze dne 27. června 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Královéhradecký kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Královéhradeckého kraje: MĚSTO BOROHRÁDEK, Město Červený Kostelec, Město Hořice, Město Hostinné, Město Chlumec nad Cidlinou, Město Kopidlno, Město Kostelec nad Orlicí, Město Libáň, Město Nechanice, Město Nová Paka, Město Nové Město nad Metují, Město Nový Bydžov, Město Opočno, Město Pec pod Sněžkou, Město Police nad Metují, Město Rokytnice v Orlických horách, Město Sobotka, MĚSTO SOLNICE, Město Špindlerův Mlýn, Město Třebechovice pod Orebem, Město Týniště nad Orlicí, MĚSTO ÚPICE, Město Žacléř, OBEC ČERNILOV, Obec Deštné v Orlických horách, OBEC HAJNICE, Obec Olešnice v Orlických horách, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑112687-2/PO-IZS-2022 ze dne 24. června 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karlovarský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Karlovarského kraje: Město Březová, Město Horní Slavkov, Město Chodov, Město Kraslice, Město Kynšperk nad Ohří, Město Nejdek, Město Ostrov, Město Rotava, Město Teplá, Město Žlutice a Obec Potůčky, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑103518-4/PO-IZS-2022 ze dne 1. července 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pardubický kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Pardubického kraje: Město Březová nad Svitavou, Město Bystré, Město Česká Třebová, Město Heřmanův Městec, Město Hlinsko, Město Choceň, Město Chrast, Město Jablonné nad Orlicí, Město Jevíčko, Město Králíky, Město Lanškroun, Město Letohrad, Město Litomyšl, Město Luže, Město Nasavrky, Město Seč, Město Skuteč, Město Slatiňany, Město Svitavy, Město Třemošnice, Město Vysoké Mýto, Město Žamberk, Obec Červená Voda, Obec Chornice, Obec Prachovice, Obec Staré Město, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑101479-2/PO-IZS-2022 ze dne 7. června 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liberecký kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Libereckého kraje: Město Cvikov, Město Česká Lípa, Město Dubá, Město Frýdlant, Město Harrachov, Město Hrádek nad Nisou, Město Jilemnice, MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU, Město Mimoň, Město Nový Bor, Město Rokytnice nad Jizerou, Město Turnov, Město Velké Hamry, Město Železný Brod, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑103560-3/PO-IZS-2022 ze dne 13. června 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jihomoravský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Jihomoravského kraje: Město Kyjov, Město Strážnice, Město Velké Opatovice, Město Velké Pavlovice, Město Ždánice, Městys Drnholec, Městys Jedovnice, Městys Višňové , Obec Lednice, Obec Slup, Obec Velká nad Veličkou, Obec Zastávka, Obec Žarošice, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑108281-2/PO-IZS-2022 ze dne 22. června 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Zlínského kraje: Město Bojkovice, Město Holešov, Město Karolinka, Město Kelč, Město Koryčany, Město Kunovice, Město Luhačovice, Město Rožnov pod Radhoštěm, město Slavičín, Město Slušovice, Město Vizovice, Městys Buchlovice, Obec Babice, Obec Bílovice, Obec Halenkov, Obec Jablůnka, Obec Nedakonice, Obec Nivnice, Obec Starý Hrozenkov, Obec Strání, Obec Vlčnov, Statutární město Zlín, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑106762-3/PO-IZS-2022 ze dne 15. června 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plzeňský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Plzeňského kraje: Město Bělá nad Radbuzou, Město Horní Bříza, Město Horšovský Týn, Město Hostouň, Město Kralovice, Město Nýřany, Město Planá, Město Poběžovice, Město Radnice, Město Zbiroh, Město Železná Ruda, Městys Klenčí pod Čerchovem, Městys Zvíkovec, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑95054-2/PO-IZS-2022 ze dne 25. května 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středočeský kraj
Podle § 76 odst. 3 správního řádu se žadatelům v rámci jednoho vyššího územního samosprávného celku – Středočeského kraje: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Město Jesenice, Město Lysá nad Labem, Město Městec Králové, Město Neratovice, Město Neveklov, Město Pečky, Město Rožmitál pod Třemšínem, Město Sedlec-Prčice, Město Trhový Štěpánov, Město Votice, Městys Čechtice, Obec Chyňava, Obec Roztoky, Obec Senohraby, kteří podali žádosti o dotaci na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce pro rok 2022, dává na vědomí, že bylo vydáno usnesení podle § 140 odst. 1 správního řádu, pod č.j. MV‑80997-2/PO-IZS-2022 ze dne 25. května 2022 a předmětná řízení byla spojena do společného řízení.

vytisknout  e-mailem