HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní činnost - požární kontroly


Při kontrolách se kontroluje plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Za předpisy o požární ochraně se považují zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění, předpisy vydané na jeho základě nebo jiné předpisy upravující povinnosti na úseku požární ochrany.

Požární kontrolou se zjišťuje skutečný stav věci, přičemž kontrola může být komplexní nebo tematická. Způsob provedení kontroly se kromě zákona o požární ochraně řídí i podmínkami, které jsou uvedeny v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Provedení kontroly není orgán státního požární dozoru povinen oznamovat předem.Z požárních kontrol se vyhotovuje protokol, ve kterém je popsán zjištěný stav a uvedeny případné zjištěné nedostatky. Protokol o kontrole se doručí kontrolované osobě. V případě negativních zjištění je kontrolovaná osoba povina podat orgánu státního požárního dozoru písemnou zprávu o odstranění nedostatků uvedených v protokolu o kontrole ve stanoveném termínu. Ke zjištěným nedostatkům mohou být uložena opatření k jejich odstranění formou rozhodnutí a odstranění těchto nedostatků se ověřuje kontrolní dohlídkou

Hrozí-li bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, je orgán vykonávající státní požární dozor dle § 36 zákona o požární ochraně oprávněn:

  • vyloučit věc z užívání,
  • zastavit činnost,
  • zastavit provoz (lze i tehdy, jestliže byla znemožněna záchrana osob nebo majetku v případě požáru).

Užívat věc, obnovit provoz nebo činnost lze až po odstranění nedostatků a jen s písemným souhlasem orgánu státního požárního dozoru, který ve výše uvedených věcech rozhodl.

Vyhledávání osob odborně způsobilých a techniků požární ochrany
dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

vytisknout  e-mailem