Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kdy a jak uplatnit postup podle vyhlášky?

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  

Dnem 1. července 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (dále jen „vyhláška“). Od tohoto data jsou v účinnosti dva právní předpisy řešící požární bezpečnost staveb. Pokud se bude jednat o „novou“ stavbu, což je blíže specifikováno v odstavci ad 2, bude při umisťování a navrhování stavby postupováno v souladu s vyhláškou. Jedná se o právní úpravu novější a zároveň o prováděcí předpis ke specielnímu zákonu řešícímu problematiku požární ochrany tj. zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení, týkající se požární bezpečnosti staveb ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, nebudou použita. Toto platí obdobně pro vyhlášku hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.
 
 
Kdy a jak uplatnit postup podle vyhlášky?
 
  1. Při umístění stavby (územní řízení)
 
V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 vyhlášky se posoudí při umístění nové stavby splnění technických podmínek uvedených v tomto odstavci tj.:
  • stanoví se odstupové vzdálenosti a vymezí požárně nebezpečný prostor,
  • posoudí se příjezdové komunikace a zdroje požární vody popř. jiné hasební látky,
  • posoudí se zabezpečení stavby popř. území jednotkami požární ochrany a vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením.
 
Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru při umístění nové stavby se provede v souladu s ustanovení § 11 odst. 1 této vyhlášky. Podrobnosti postupu jsou uvedeny v ČSN řady 73 08xx, na které se ustanovení § 11 odkazuje. Protože v čl. 10.2.1 ČSN 73 0802 je stanoveno, že požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství (např. do ulice, parku, prostoru vodních ploch) a dále, že požárně nebezpečný prostor se určuje jak pro objekty nově navrhované, tak pro sousední objekty stávající je nutné aby projektant (zpracovatel požárně bezpečnostního řešení) vždy seznámil investora (stavebníka) s problematikou odstupových vzdáleností a s vymezením požárně nebezpečného prostoru a přesvědčil ho o nutnosti technického řešení stavby tak, aby požadavek článku 10.2.1 ČSN 73 0802, kterým se prokazuje splnění požadavku právního předpisu (vyhlášky č. 23/2008 Sb.) byl splněn.
 
Zhodnocením zabezpečení stavby jednotkami požární ochrany a možnosti provedení požárního zásahu se prokáže, zda lze počítat s lokalizací a likvidací požáru, který garantuje stát v rámci plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany. Pokud se výše uvedené neprokáže, je nutno stanovit technická opatření pro snížení rizika (např. zřízení jednotky požární ochrany, vybavení objektu vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením apod.). Tyto skutečnosti totiž velkou měrnou ovlivní ekonomickou rozvahu.
 
  1. Při navrhování stavby (stavební řízení)
 
Při navrhování stavby v rámci stavebního řízení se u této stavby posoudí podrobněji splnění výše uvedených technických podmínek požární ochrany (viz ad 1) a dále se posoudí evakuace osob a stavební konstrukce z hlediska jejich požární odolnosti (§ 2 odst. 2 až § 14 vyhlášky). Pokud se jedná o stavby uvedené v § 15 – 28vyhlášky, posoudí se technické podmínky požární ochrany pro konkrétní stavbu v souladu s příslušným ustanovením.
 
Postupovat podle této vyhlášky při navrhování tj. zpracování projektové dokumentace „nové“ stavby se bude tehdy, jestliže o jejím umístění nebylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo nebyl vydán územní souhlas podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to před nabytím účinnosti této vyhlášky.
 
Posouzení splnění technických podmínek požární ochrany staveb provede v požárně bezpečnostním řešení (§ 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.) osoba způsobilá pro tuto činnost, která získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 
Pokud u stavby došlo k pravomocnému rozhodnutí pro umístění stavby nebo k vydání územního souhlasu podle stavebního zákona před dnem nabytí účinnosti vyhlášky, posouzení technických podmínek požární ochrany staveb se provede podle dosavadní právní úpravy tj. podle vyhlášky č. 137/1998 Sb. s odkazem na normové hodnoty (kodex ČSN 73 08xx) popř. podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.
 
3.      Při změně stavby
 
Při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo udržovacích pracích se postupuje v souladu s ustanovením § 31 vyhlášky podle ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb-Změny staveb. U změny stavby skupin II a III podle této ČSN se v části stavby dotčené změnou instaluje zařízení autonomní detekce a signalizace, pokud je při navrhování pro příslušnou část stavby vyžadováno.
 
4.      Při provádění
 
V souladu s § 32 odst. 3 vyhlášky při provádění stavby, o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle stavebního zákona přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky, a dále u stavby, u které byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko podle zákona o požární ochraně, se po nabytí účinnosti vyhlášky postupuje podle dosavadní právní úpravy tzn., že stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace a nebudou na ni uplatňovány technické podmínky požární ochrany stanovené vyhláškou.
 
5.      Při užívání
 
U stavby, jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti (tzn. před 1. 7. 2008) vyhlášky, musí být podmínky požární ochrany pro užívání staveb podle § 30 vyhlášky splněny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti (tzn. od. 1. 1. 2009). U stavby uvedené do užívání po 1. 7. 2008 musí být splněny podmínky požární ochrany pro užívání staveb podle § 30 vyhlášky od data uvedení stavby do užívání.
 
 
Pro aplikaci jednotlivých ustanovení vyhlášky lze využít stránku „dotazy a odpovědi“.
 
 

vytisknout  e-mailem