HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jihočeský Hasičský sportovní klub, z. s.

 • Základní informace o Jihočeském HSK, z. s.
 • Legislativa Jihočeského HSK, z. s.
 • Stanovy Jihočeského HSK, z. s.
 • Přijetí nového člena Jihočeského HSK, z. s.
 • Členský příspěvek Jihočeského HSK, z. s.
 • Plán sportovních akcí v roce 2022
 • Sportovní aktivity
 • Kontakty
 • Odkazy

Základní informace o Jihočeském HSK, z. s.

Jihočeský Hasičský sportovní klub, z. s., (dále jen "Jihočeský HSK") byl založen v roce 2017 jako nástupce Hasičského sportovního klubu Strakonice a působí při Hasičském záchranném sboru Jihočeského kraje. Jedná se o zapsaný spolek složený zejména z příslušníků a občanských zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen "HZS JčK"), popř. jejich rodinných příslušníků. 

Cílem Jihočeského HSK je především rozvíjet sportovní činnosti u hasičů, organizovat sportovní soutěže v různých odvětvích sportu, podporovat sportovní reprezentaci a podílet se na jejím zabezpečení. Zakladatelem Jihočeského HSK byli v roce 2017 příslušníci územního odboru Strakonice. Původní HSK Strakonice působil od roku 2000. 

Jihočeský HSK každoročně organizuje sportovní soutěže v rámci HZS Jihočeského kraje i v rámci celé České republiky. Každoročně sportovci z řad jihočeského profesionálního sboru reprezentují Českou republiku na různých, i mezinárodních sportovních akcích s velmi dobrými výsledky.

Nemalou zásluhou a participací přispěl Jihočeský HSK k vyzdvižení České hasičské sportovní federace. Tento svaz má za cíl podporovat sport hasičů a jejich rodinných příslušníků, přispívat k vytváření podmínek pro udržování a zvyšování fyzické zdatnosti hasičů, rozvíjet jejich mezinárodní sportovní kontakty, podílet se a podporovat organizování mezinárodních sportovních akcí a v neposlední řadě podporovat členské sportovní kluby.

Je nutno podotknout, že Jihočeský HSK působící v oblasti sportu přispívá k organizování sportovních soutěží především finančně, čímž snižuje náklady HZS ČR. Zvyšování fyzické kondice je jednou z mnoha podmínek pro profesionální přístup hasičů k záchraně lidských životů, zvířat a majetku.

Legislativa Jihočeského HSK, z. s.

Činnost Jihočeského Hasičského sportovního klubu, z. s. se řídí těmito předpisy:

Složení výkonného výboru Jihočeského HSK, z. s.

prezident Mgr. Václav Svach
jednatel Ing. František Hrach
hospodář Bc. Jana Krabcová
člen Karel Trantina
člen Libor Vondráček

Složení revizní komise Jihočeského HSK, z. s.

předseda Mgr. Milan Hořava
člen Ing. Jana Neškodná
člen Roman Švec, DiS.

Stanovy Jihočeského HSK, z. s.

Stanovy Jihočeského Hasičského sportovního klubu, zapsaného spolku, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že stanovy některou z oblastí neupravují, použijí se příslušná ustanovení zákona.

I. Název a sídlo

 1. oficiální název spolku: Jihočeský Hasičský sportovní klub, z. s.,
 2. zkratka: Jihočeský HSK, z.s. (dále jen „HSK“),
 3. sídlo spolku: Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice.

II. Statut spolku

 1. HSK je samosprávný, dobrovolný a nezávislý zájmový spolek, který vznikl na základě iniciativy příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a je nepřetržitým pokračovatelem spolku Hasičský sportovní klub Strakonice, z. s., zapsaného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L3050.
 2. HSK je právnickou osobou.

III. Činnost spolku
Cílem HSK je:

 1. rozvíjet sportovní činnosti u HZS Jihočeského kraje,
 2. organizovat sportovní soutěže v různých druzích sportu,
 3. podporovat sportovní reprezentaci HZS Jihočeského kraje a podílet se na jejím zabezpečení,
 4. přispívat ke zvyšování fyzické kondice příslušníků HZS Jihočeského kraje,
 5. vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro členy HSK, kteří se připravují a účastní sportovních soutěží,
 6. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,
 7. vést členy HSK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury,
 8. hájit zájmy HSK a za tímto účelem spolupracovat s vedením HZS Jihočeského kraje, včetně územních odborů, Odborovým svazem hasičů, Českou hasičskou sportovní federací a jinými organizacemi a jednotlivci.

IV. Členství

 1. Členem HSK se může stát zejména každý příslušník nebo občanský zaměstnanec HZS Jihočeského kraje, který souhlasí se stanovami a cíli HSK. Členem sportovního klubu se může stát i rodinný příslušník člena klubu (tj. manžel, manželka, druh, družka, děti, registrovaný partner).
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné/elektronické přihlášky výkonný výbor.
 3. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, pro který představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši členského příspěvku schvaluje valná hromada.
 4. Hospodář HSK vede seznam členů spolku v elektronické podobě. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí při vzniku a zániku členství a při jakékoliv změně podstatných údajů. Seznam členů je neveřejný. Po zániku je člen včetně údajů o něm ze seznamu členů vymazán.
 5. Výkonný výbor může zrušit členství každému členovi, který neplní povinnosti vyplývající ze stanov.
 6. Členství zaniká:
 • vystoupením člena písemným/elektronickým oznámením doručeným výkonnému výboru
 • úmrtím člena
 • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
 • zánikem HSK

V. Práva a povinnosti členů HSK

Člen má právo:

 • účastnit se činnosti spolku,
 • volit a být volen do orgánů spolku,
 • podávat Výkonnému výboru HSK návrhy a obracet se na Výkonný výbor HSK s oznámením, žádostmi, připomínkami či dotazy týkajících se činnosti HSK.

Člen má povinnost zejména:

 • dodržovat stanovy HSK,
 • aktivně se podílet na plnění cílů HSK,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech HSK,
 • platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou HSK,
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno HSK,
 • řídit se usnesením Valné hromady.

VI. Orgány HSK

Orgány HSK jsou:

 • valná hromada,
 • výkonný výbor,
 • prezident,
 • revizní komise.

Valná hromada HSK:

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem HSK.
 2. Valnou hromadu HSK tvoří delegáti jednotlivých územních odborů HZS Jihočeského kraje, členové výkonného výboru, prezident a předseda revizní komise.
 3. Valnou hromadu svolává výkonný výbor podle potřeby, neméně 1x ročně.
 4. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Výkonný výbor.
 5. Výkonný výbor svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně 1/3 delegátů. V takovém případě se koná nejpozději do jednoho měsíce od doručení podnětu.
 6. Valná hromada na svém zasedání.
 • rozhoduje o změnách stanov,
 • rozhoduje o názvu, sídle a symbolice sportovního klubu,
 • schvaluje volební a jednací řád,
 • schvaluje počet delegátů za ÚO,
 • volí Výkonný výbor,
 • volí členy orgánů sportovního klubu,
 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření včetně účetní uzávěrky a zprávu revizní komise,
 • schvaluje rozpočet a výši členských příspěvků,
 • schvaluje plán činnosti na další období,
 • rozhoduje o rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem a schvaluje majetkové vypořádání.

Valná hromada je usnášení schopná v případě, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení Valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

Výkonný výbor

Výkonný výbor za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Výkonný výbor řídí činnost v období mezi zasedáním Valné hromady. Jeho členové jsou voleni na Valné hromadě přímou volbou na dobu pěti let.

Výkonný výbor tvoří:

 • prezident – řídí činnost Výkonného výboru a zastupuje HSK navenek a podepisuje za něj,
 • jednatel – v době nepřítomnosti prezidenta zastupuje prezidenta, včetně podepisování,
 • pokladní – hospodář – vede zejména administrativu, zodpovídá za hospodaření,
 • člen,
 • člen.

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů a členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

VII. Volby a hlasování

Členové HSK z jednotlivé územních odborů HZS Jihočeského kraje se Valné hromady účastní prostřednictvím delegátů. Své delegáty z jednotlivých územních odborů si určí před Valnou hromadou. Počet delegátů je vázán na počet členů sportovního klubu na jednotlivých územních odborech.

 • 1 delegát, pokud je počet členů 1- 10
 • 2 delegáti, pokud je počet členů 11 – 20
 • 3 delegáti, pokud je počet členů 21 – 30
 • 4 delegáti, pokud je počet členů 31 – 40
 • 5 delegátů, pokud je počet členů 41 – 50
 • atd.

VIII. Zásady hospodaření

Zdrojem majetku jsou zejména:

 • členské příspěvky,
 • dary, příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných organizací, právnických a fyzických osob.

IX. Revizní komise

Revizní komise je tříčlenná. Ze svého středu volí předsedu. Člen revizní komise nesmí být členem výkonného výboru. Revizní komise upozorňuje výkonný výbor na zjištěné nedostatky a navrhuje opatření k jejich odstranění. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření a účetnictví spolku nejméně jednou ročně. Revizní komise má 3 členy a ze svého středu volí předsedu. Její členové jsou voleni na Valné hromadě přímou volbou na dobu pěti let.

X. Zásady hospodaření

 1. Sportovní klub hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví sportovního klubu jako celku. S tímto majetkem hospodaří v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
 3. O nabývání s pozbývání majetku a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Valná hromada.
 4. Kromě majetku, ke kterému má sportovní klub vlastnické právo, může hospodařit i s jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právním předpisy.
 5. Zdrojem majetku jsou zejména:
 • členské příspěvky,
 • granty,
 • dary, příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných organizací, právnických a fyzických osob
 • majetek převedený do vlastnictví sportovního klubu

XI. Zánik HSK

HSK zanikne:

 1. dobrovolným rozpuštěním za základě rozhodnutí Valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem,
 2. pravomocným rozhodnutím rejstříkového soudu o zrušení spolku.

Stanovy klubu byly Valnou hromadou schváleny dne 9. prosince 2016

Stanovy Jihočeského Hasičského sportovního klub, z. s., si můžete stáhnout zde.

Přijetí nového člena Jihočeského HSK, z. s.

Právnoplatným členem Jihočeského Hasičského spotovního klubu, z. s., se stane každý, kdo splní následující podmínky:

 • vyplnění žádosti o přijetí nového člena Jihočeského HSK, z. s. (žádost o přijetí - zde),
 • doručení podepsané žádosti Výkonnému výboru Jihočeského HSK, z. s. (osobně, poštou, elektronicky),
 • zaplacení členského příspěvku (více info o platbě - zde)

Členství vzniká po splnění výše uvedených podmínek a schválení žádosti Výkonným výborem Jihočeského HSK, z. s.

Členský příspěvek Jihočeského HSK, z. s.

Na základě projednání výše členského příspěvku a způsobu uhrazení příspěvků za rok 2020 na Valné hromadě Jihočeského HSK, z. s., bylo rozhodnuto o výši členského příspěveku na rok 2022  100,- Kč.

Příspěvek členi klubu uhradí jednorázově bankovním převodem na účet Fio banky č. 5515055150/2010.

Variabilním symbolem při úhradě členského příspěvku je u příslušníků a občanských zaměstnanců OEČ, u ostatních členů pak příjmení a jméno člena uvedené do poznámky pro příjemce.

Příspěvek členů pro rok 2021 je nutno uhradit do 31. března 2022!

Plán sportovních akcí v roce 2022

Sportovní aktivity

Sportovní aktivity, kterých se členové Jihočeského Hasičského sportovního klubu, z. s., v Jihočeském kraji zúčastnili v roce 2021:

 • krajská soutěž HZS Jihočeského kraje v lezení na umělé stěně
 • přebor HZS Jihočeského kraje v tenise
 • první kolo Velké ceny HZS Jihočeského kraje v požárním útoku
 • Memoriál JUDr. Josefa Blažka
 • krajská soutěž HZS Jihočeského kraje v discplínách požárního sportu
 • turnaj HZS Jihočeského kraje ve volejbalu
 • sportovní den IZS
 • turnaj HZS Jihočeského kraje + složek IZS v nohejbalu trojic
 • přebor HZS Jihočeského kraje v nohejbale dvojic
 • soustředění Jihočeského HSK, z. s. - Trhovky
 • turnaj Jihočeského HSK, z. s., ve stolním tenisu

Sportovní aktivity, kterých se členové Jihočeského Hasičského sportovního klubu, z. s., v Jihočeském kraji zúčastnili v roce 2020:

Sportovní aktivity, kterých se členové Jihočeského Hasičského sportovního klubu, z. s., v Jihočeském kraji zúčastnili v roce 2019:

Sportovní aktivity, kterých se členové Jihočeského Hasičského sportovního klubu, z. s., v Jihočeském kraji zúčastnili v roce 2018:

Sportovní aktivity, kterých se členové Jihočeského Hasičského sportovního klubu, z. s., v Jihočeském kraji zúčastnili v roce 2017:

Kontakty

prezident

                 Mgr. Václav Svach

tel: 725 035 417      e-mail: vaclav.svachhzscr.cz

jednatel

                 Ing. František Hrach

tel.: 724 178 971     e-mail: frantisek.hrachhzscr.cz

hospodářka

                 Bc. Jana Krabcová 

tel.: 770 128 878   e-mail: jana.krabcovahzscr.cz

adresa: Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice

IČ:  708 50 739

bankovní spojení: FIO Banka – č. účtu 5515055150/2010

Odkazy

vytisknout  e-mailem