Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dokumentace IZS

Dokumentací IZS podle § 14 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. je: 

 • Typové činnosti
 • Havarijní plán krajů a vnější havarijní plán
 • Dohoda o poskytnutí pomoci
 • Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické přehledy
 • Dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičení složek IZS
 • Poplachový plán IZS

Typové činnosti

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu (dále jen „typová činnost“) jsou zpracovány podle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Typovou činnost vydává MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR odbor IZS a výkonu služby. Typová činnost obsahuje postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události. 

Přehled typových činností složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu:

Havarijní plán krajů a vnější havarijní plán

 

Dohoda o poskytnutí pomoci

Dohoda o poskytnutí pomoci

Postup při uzavírání dohod o poskytnutí pomoci v rámci integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) na základě § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen „zákon o IZS“) a na základě § 15 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS (dále jen „vyhláška o IZS“).

V rámci IZS organizační složky Hasičského záchranného sboru České republiky uzavírají dohody:

 1. o plánované pomoci na vyžádání podle § 21 zákona o IZS,
 2. o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci podle § 15 vyhlášky o IZS,
 3. o součinnosti složek IZS,
 4. o spolupráci.

Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické přehledy

Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické přehledy
 
                (1) Složky zpracovávají vlastní dokumentaci o záchranných a likvidačních pracích, které prováděly v prvním nebo druhém stupni poplachu vyhlášeném pro místo zásahu.
                (2) Velitel zásahu zpracovává zprávu o zásahu v případě vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu pro místo zásahu. Předá ji hasičskému záchrannému sboru kraje do 14 dnů od ukončení zásahu. Pokud je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany, je považována za zprávu o zásahu jím zpracovávaná zpráva o zásahu podle zvláštního právního předpisu.
                (3) Hasičský záchranný sbor kraje zpracovává zprávu o zásahu v případě vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu pro určité území, které je postižené mimořádnou událostí, a je-li na tomto území více jak jedno místo zásahu. Předává ji hejtmanovi nebo starostovi obce s rozšířenou působností, pokud záchranné a likvidační práce koordinovali.
                (4) Zpráva o zásahu obsahuje údaje o vzniku mimořádné události, prováděných záchranných a likvidačních pracích, použitých silách, prostředcích, postupu složek v místě zásahu, následcích mimořádné události, velikosti škod a uchráněných hodnot, počtu usmrcených a zraněných osob, počtu zachráněných nebo evakuovaných osob, údaje o poskytnuté osobní a věcné pomoci a grafické znázornění místa zásahu.
                (5) Hasičský záchranný sbor zpracovává statistiku o mimořádných událostech spojených se společnými záchrannými a likvidačními pracemi složek podle zvláštního právního předpisu tak, aby statistické výstupy byly využitelné pro analýzy mimořádných událostí podle § 25 odst. 2 písm. a) nebo podle zvláštního právního předpisu anebo pro potřeby obnovy území postiženého mimořádnou událostí, popřípadě i jiné analytické potřeby složek nebo právnických a fyzických osob.

Dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičení složek IZS

Společná školení, instruktáže a cvičení složek IZS

Doporučený postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení vychází z vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.

Doporučený postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení jednotek požární ochrany nebo dalších složek integrovaného záchranného systému stanoví:

 1. postup organizátora prověřovacích a taktických cvičení v přípravné, realizační a vyhodnocovací etapě cvičení,
 2. obsah a rozsah dokumentace k prověřovacím a taktickým cvičením a pravidla pro její zpracování,
 3. zásady pro archivaci zpracované dokumentace k prověřovacím a taktickým cvičením.

Poplachový plán IZS

Územně příslušný poplachový plán IZS

 (dále jen „poplachový plán“), kterým je ústřední poplachový plán IZS nebo poplachový plán IZS kraje.

Územně příslušný poplachový plán je uložen na územně příslušném operačním a informačním středisku IZS, kterým je operační a informační středisko HZS kraje a obsahuje:

 1. spojení na základní a ostatní složky IZS;
 2. přehled sil a prostředků ostatních složek IZS;
 3. způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek IZS a dalších funkcí a orgánů.

Ústřední poplachový plán IZS je uložen na operačním a informačním středisku IZS, kterým je operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR.

vytisknout  e-mailem