Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Čištění, kontrola a revize spalinových cest

  • Úvod
  • Odpovědi na dotazy ke spalinovým cestám
  • Užitečné odkazy a kontakty
  • Seznam kominíků - revizních techniků spalinových cest (kvalifikace 36-024-H)

Úvod

Z důvodu změny legislativy se stránka týkající se čištění, kontroly a revize splinových cest aktualizuje. V nejbližší době budou informace doplněny.

Dne 29.1.2016 nabyla účinosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty a dáváme ji níže k dispozici.

Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Uveřejňujeme vzory oznámení o nedostatcích spalinové cesty pro kominíky a revizní techniky spalinových cest. Oznámení by mělo splňovat náležitosti podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Hlášení o oznámení nedostatků se týká pouze takových nedostatků, které nelze odstranit na místě a nelze se dohodnout s majitelem (provozovatelem) spalinové cesty na jejich odstranění do stanoveného termínu.
Vzory oznámení o nedostatku spalinové cesty při kontrole a čištění
Vzory oznámení o nedostatku spalinové cesty při revizi

Odpovědi na dotazy ke spalinovým cestám

1) 
Bydlím několik let v pronajatém bytě a zdá se mi, že plynový kotel a komín nejsou v pořádku. Komín je popraskaný. Majitel tvrdí, že v pořádku je, ale není mi ochoten ukázat zprávu o kontrole spalinové cesty ani zprávu o poslední kontrole plynového kotle. Podle jakých předpisů mohu donutit majitele dát spotřebič a spalinovou cestu do pořádku?

Odpověď:
V souladu s ustanovením § 2205 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zavazuje nájemní smlouva pronajímatele:
a) přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,
b) udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata,
c) zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu.

Vyřešení této záležitosti však není v kompetenci Hasičského záchranného sboru České republiky. Tato problematika spadá do oblasti občanskoprávní.
Podle ustanovení § 46 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí oprávněná osoba takový nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze na místě odstranit, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámit tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.
V souladu s ustanovením § 133 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů je v pravomoci příslušného stavebního úřadu provést kontrolní prohlídku stavby. Lze očekávat, že stavební úřad nařídí vlastníku stavby nezbytné úpravy, které povedou k bezpečnému provozu komína a celé spalinové cesty.

2) 
Vlastím dům okál, komín je původní, nevyvložkovaný, popraskaný, nadstřešní část se rozpadá. Od kominíka mám zprávu, že je komín nevyhovující. V domě žije cizí žena s dětmi a používá k topení kotel na tuhá paliva. Upozornil jsem ji ústně i písemně, že nesmí komín používat do doby, než se to vyřeší. Varování nerespektuje. Do domu mne odmítá pustit. Odmítá komunikovat. Mám strach, že dojde k tragédii a velké škodě na majetku. Volal jsem linku 150 s prosbou o radu, řekli, ať zavolám 158. Tam mi řekli, že neví, jak to řešit. Prosím o radu, jak tuto situaci vyřešit.

Odpověď
V souladu s ustanovením § 2219 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je nájemník povinen umožnit v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.
Vyřešení této záležitosti však není v kompetenci Hasičského záchranného sboru České republiky. Tato problematika spadá do oblasti občanskoprávní.
Jak ve Vašem dopise uvádíte, máte od kominíka zprávu o nevyhovujícím stavu komína (tj. „popraskaný a nadstřešní část se rozpadá“). Tyto závady lze považovat za nedostatek stavebně technického charakteru, vlivem kterého dochází k bezprostřednímu ohrožení zdraví, života a majetku osob a který nelze na místě odstranit.
Podle ustanovení § 46 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí tento nedostatek ohlásit oprávněná osoba (kominík) písemně příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku. V souladu s ustanovením § 133 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů je v pravomoci příslušného stavebního úřadu provést kontrolní prohlídku stavby. Lze očekávat, že stavební úřad nařídí vlastníku stavby nezbytné úpravy, které povedou k bezpečnému provozu komína a celé spalinové cesty. Vstup na pozemky a do staveb řeší § 172 odst. 3 stavebního zákona.

Zpracovala: kpt. Ing. Blanka Menclová Špundová
Datum: 3. 2. 2016

Užitečné odkazy a kontakty

Požár roubenkyPožár roubenky

Odkazy (související s danou problematikou)
http://www.skcr.cz/ - Společenstvo kominíků ČR
 
http://www.komora.cz/ - Hospodářská komora České republiky
http://www.kks-sr.sk/ - Komora kominikárov Slovenska
http://www.mpo.cz/ - Ministerstvo průmyslu a obchodu
http://www.mmr.cz/ - Ministerstvo pro místní rozvoj
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad - Ministerstvo pro místní rozvoj - územní plánování a stavební řád
http://www.mzp.cz/ - Ministerstvo životního prostředí
 
http://www.mzp.cz/cz/ovzdusi - Ministerstvo životního prostředí - ochrana ovzduší

Seznam kominíků - revizních techniků spalinových cest (kvalifikace 36-024-H)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, upravuje mimo jiné i problematiku spalinových cest. Zde je v § 45 stanoveno, že revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tím se rozumí držitel profesní kvalifikace 36-024-H Kominík – revizní technik spalinových cest.

Na začátku roku 2016 došlo ke změně autorizujícího orgánu a s ním spojenému převodu agendy kominických profesí z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. To z hlediska této funkce disponuje všemi osvědčeními vydanými v oblasti kominických profesí.

V návaznosti na výše uvedené a po konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů zveřejňujeme vyhledávač (seznam) Kominíků – revizních techniků spalinových cest. K datu zveřejnění vyhledávače se jednalo o 516 osob (aktuálně 558), u kterých je ve zdrojové  databázi uvedeno jméno, příjmení a jedinečný identifikátor v podobě čísla osvědčení. Čísla osvědčení se liší s tím, která autorizovaná osoba toto osvědčení uchazeči vydala.

Osoby jsou do seznamu zapisovány ve chvíli, kdy MV - GŘ HZS ČR obdrží od autorizované osoby stejnopis vydaného osvědčení. Doba mezi absolvováním zkoušky a zapsáním do seznamu revizních techniků spalinových cest se zpravidla pohybuje mezi 2-3 týdny.

       Odkaz na vyhledávač (Seznam) kominíků – revizních techniků spalinových cest Seznam revizních techniků spalinových cest


Seznam kominíků – revizních techniků spalinových cest slouží pouze ke kontrole, zda je revizní technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty.
 

V případě zájmu o ověření, zda je daný subjekt držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví doporučujeme internetové stránky ministerstva průmyslu a obchodu – www.rzp.cz.
 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky není místem, které by jednotlivé kominíky - revizní techniky spotřebitelům doporučovalo, či v nějaké jiné podobě upřednostňovalo některé z těchto osob.

Daná problematika spadá pod dikci oddělení zjišťování příčin vzniku požáru na odboru prevence. Proto v případě, že potřebujete znát další informace nebo podrobnosti v oblasti revizních techniků spalinových cest, obraťte se prosím na následující kontakt:

kpt. Ing. David Schön
email – david.schon@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem