Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Čištění, kontrola a revize spalinových cest

1) 
Bydlím několik let v pronajatém bytě a zdá se mi, že plynový kotel a komín nejsou v pořádku. Komín je popraskaný. Majitel tvrdí, že v pořádku je, ale není mi ochoten ukázat zprávu o kontrole spalinové cesty ani zprávu o poslední kontrole plynového kotle. Podle jakých předpisů mohu donutit majitele dát spotřebič a spalinovou cestu do pořádku?

Odpověď:
V souladu s ustanovením § 2205 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zavazuje nájemní smlouva pronajímatele:
a) přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,
b) udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata,
c) zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu.

Vyřešení této záležitosti však není v kompetenci Hasičského záchranného sboru České republiky. Tato problematika spadá do oblasti občanskoprávní.
Podle ustanovení § 46 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí oprávněná osoba takový nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze na místě odstranit, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámit tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.
V souladu s ustanovením § 133 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů je v pravomoci příslušného stavebního úřadu provést kontrolní prohlídku stavby. Lze očekávat, že stavební úřad nařídí vlastníku stavby nezbytné úpravy, které povedou k bezpečnému provozu komína a celé spalinové cesty.

2) 
Vlastím dům okál, komín je původní, nevyvložkovaný, popraskaný, nadstřešní část se rozpadá. Od kominíka mám zprávu, že je komín nevyhovující. V domě žije cizí žena s dětmi a používá k topení kotel na tuhá paliva. Upozornil jsem ji ústně i písemně, že nesmí komín používat do doby, než se to vyřeší. Varování nerespektuje. Do domu mne odmítá pustit. Odmítá komunikovat. Mám strach, že dojde k tragédii a velké škodě na majetku. Volal jsem linku 150 s prosbou o radu, řekli, ať zavolám 158. Tam mi řekli, že neví, jak to řešit. Prosím o radu, jak tuto situaci vyřešit.

Odpověď
V souladu s ustanovením § 2219 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je nájemník povinen umožnit v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.
Vyřešení této záležitosti však není v kompetenci Hasičského záchranného sboru České republiky. Tato problematika spadá do oblasti občanskoprávní.
Jak ve Vašem dopise uvádíte, máte od kominíka zprávu o nevyhovujícím stavu komína (tj. „popraskaný a nadstřešní část se rozpadá“). Tyto závady lze považovat za nedostatek stavebně technického charakteru, vlivem kterého dochází k bezprostřednímu ohrožení zdraví, života a majetku osob a který nelze na místě odstranit.
Podle ustanovení § 46 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí tento nedostatek ohlásit oprávněná osoba (kominík) písemně příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku. V souladu s ustanovením § 133 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů je v pravomoci příslušného stavebního úřadu provést kontrolní prohlídku stavby. Lze očekávat, že stavební úřad nařídí vlastníku stavby nezbytné úpravy, které povedou k bezpečnému provozu komína a celé spalinové cesty. Vstup na pozemky a do staveb řeší § 172 odst. 3 stavebního zákona.

Zpracovala: kpt. Ing. Blanka Menclová Špundová
Datum: 3. 2. 2016

vytisknout  e-mailem