Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost Hasičského záchranného sboru v rámci přípravy obyvatelstva

 • Příprava dětí a mládeže
 • Příprava dospělé populace
 • Příprava specifických skupin obyvatelstva
 • Příprava učitelů
 • Síť koordinátorů PVČ
 • Dokumenty a prezentace

Příprava dětí a mládeže

Výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Cílem HZS ČR v této oblasti je společně s pedagogy připravit novou generaci obyvatelstva, která by si již od nejútlejšího věku dokázala co možná nejlépe poradit v nejrůznějších rizikových situacích. Ochránit sám sebe a své blízké před těmito riziky by měla být základní lidská kompetence. Stejně jako se učíme číst, psát a počítat, musíme se naučit, jak dnes ochránit sami sebe a své blízké před hrozícím nebezpečím. Navzdory všem zažitým omylům je třeba si uvědomit, že lidé mají svou bezpečnost ve vlastních rukou. Pokud vědí, jak se správně zachovat, tak významně sníží riziko hrozícího nebo již vzniklého ohrožení.

HZS ČR se dlouhodobě zaměřuje na podporu výuky tématiky „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ (OČMU) v mateřských, základních a středních školách.

Předškolní vzdělávání

HZS ČR má velmi dobře rozvinutou spolupráci s mateřskými školami a ostatními předškolními zařízeními. Základem přípravy, která probíhá dle platných vzdělávacích dokumentů, je seznámení dětí se základy bezpečného chování a zejména odstranění bariéry mezi dětmi a záchranáři. Této aktivitě se dlouhodobě věnují všechny HZS krajů a je patrno, že o tyto besedy a přednášky projevují mateřské školy stabilně velký zájem.

Grafy znázorňují počty uskutečněných besed a počet jejich účastníků v průběhu uplynulých let 

Základní a střední vzdělávání

V roce 2013 došlo k doplnění a větší specifikaci problematiky OČMU do jednotlivých vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, podle kterého se začalo vyučovat od září 2013. Tato problematika byla začleněna do 7 z 9 vzdělávacích oblastí (Cizí jazyk, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce). Došlo zejména ke specifikaci dílčích výstupů výuky a k rozšíření učiva.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 v oblasti výchovy a vzdělávání obyvatelstva uložila vybraným ústředním správním úřadům pod gesčním vedením ministerstva vnitra- generálního ředitelství HZS ČR v úkolu č. 19 analyzovat stávající systém výchovy a vzdělávání obyvatelstva a navrhnout systémové změny a opatření k odstranění zjištěných nedostatků a tyto legislativně zakotvit. Tento úkol změnila následná Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v ČR, která v úkolu č. 19 a) uložila zmapovat stav výchovy a vzdělávání v ochraně obyvatelstva ve školách a navrhnout optimální řešení pro zkvalitnění tohoto procesu s termínem do roku 2020.

V roce 2015 tak byla zahájena práce meziresortní pracovní skupiny na optimalizaci výuky problematiky bezpečnosti, která v sobě zahrnovala vedle OČMU i bezpečnost silničního provozu, zdravotní přípravu, přípravu občanů k obraně státu a další. Členy této skupiny byly zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy a Policejního prezidia ČR. Dále zástupci pedagogických fakult a České školní inspekce. Cílem práce této skupiny bylo zmapovat stávající situaci vzdělávání ve školách v oblasti bezpečnosti a navrhnout systémové změny a opatření k odstranění stávajících nedostatků a následně inovovaný systém legislativně ukotvit.

Tato skupina po provedení detailní analýzy (takto podrobná analýza dosud nebyla nikdy provedena) zpracovala materiál „Zpráva o výsledcích podrobné analýzy současného stavu výuky všech bezpečnostních témat ve školách s návrhy dalšího postupu“. Jeho cílem bylo podrobně zmapovat stav výchovy a vzdělávání všech bezpečnostních témat ve školách a navrhnout optimální řešení pro zkvalitnění tohoto procesu, a tím zlepšit současnou situaci ve společnosti. Materiál byl posouzen Výborem pro civilní nouzové plánování a cestou Bezpečnostní rady státu byl předložen k projednání na schůzi vlády ČR. Vláda ČR zprávu projednala dne 8. března 2017 a usnesením č. 174 uložila:

a) ministryni školství, mládeže a tělovýchovy vytvořit mezirezortní expertní pracovní skupinu k nalezení optimálního začlenění výuky témat bezpečnosti do rámcových vzdělávacích programů základních a středních škol včetně zajištění pravidelné měřitelnosti výsledků výuky této problematiky;

b) ministru vnitra, dopravy, obrany a zdravotnictví poskytovat potřebnou součinnost při vzniku mezirezortní expertní pracovní skupiny k optimalizaci vzdělávání v bezpečnostních tématech v základním a středním vzdělávání.

Cílem úsilí pracovní skupiny bylo navrhnout vládě zavedení samostatného předmětu s bezpečnostními tématy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se však postavilo proti tomuto návrhu. Z tohoto důvodu byl úkol vlády v usnesení upraven výše uvedeným způsobem.

Na základě úkolů z výše uvedeného usnesení vlády ČR vznikla pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy expertní pracovní skupina. Věcně příslušné rezorty za jednotlivá bezpečnostní témata pokračují ve společné práci, jejímž cílem je splnit úkol stanovený Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Za HZS ČR v této expertní pracovní skupině prosazujeme variantu vzniku samostatného předmětu, který by zahrnoval navzájem vyvážené učivo ze všech bezpečnostních témat. Byl by určen pro žáky 2. stupně základních škol a pro studenty středních škol, kde by učivo bylo rozšířeno vzhledem k věku i o občanská práva a povinnosti v oblasti požární ochrany, při vzniku a řešení mimořádné události nebo za krizové situace.

Současně s tímto byly pod vedením Národního ústavu pro vzdělávání zahájeny práce na revizích Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, na němž participují i zástupci ministerstva vnitra a generálního ředitelství HZS ČR.

Grafy ilustrují, jak HZS ČR v jednotlivých letech aktivně podporoval výuku problematiky OČMU na základních a středních školách svými programy, besedami a přednáškami.

K důležitým aktivitám, kterými se HZS ČR snaží podpořit edukaci žáků v dané oblasti, patří:

 1. tvorba učebnic, příruček a materiálů pro výuku v tištěné i elektronické podobě

  Vše co bylo pro žáky, studenty a učitele vytvořeno jako podpora výuky OČMU lze nalézt na těchto webových stránkách v rubrice UČITELÉ. Jsou zde umístěny volně ke stažení různé podklady, pomůcky, učebnice a také informace o vhodných vzdělávacích programech.

 2. odborná garance portálu www.ocmu.cz

  Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele mateřských, základních a středních škol k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci HZS ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.

 3. pomoc s přípravou praktických cvičení nebo projektových dní ve škole

  Ve spolupráci s odborníky z jednotlivých HZS krajů je možné zorganizovat praktická cvičení nebo projektové dny přímo ve škole, na školním hřišti a podobně.

 4. besedy pro žáky, studenty i samotné pedagogické pracovníky včetně studentů pedagogických fakult

  Tyto přednášky či besedy pořádají profesionální hasiči. Nejedná se o náhradu výkladu učitele, ale jejich smyslem je obohatit či zpestřit výuku, zaujmout posluchače informacemi z praxe, zážitky či problémy samotných hasičů, které zažívají při výkonu svého povolání.

 5. exkurze školních kolektivů na stanicích hasičských záchranných sborů krajů

  Tato aktivita je u žáků a studentů velmi oblíbena. V průběhu exkurze procházejí v doprovodu profesionálních hasičů jednotlivé části hasičské stanice od hasičské techniky až po zázemí, seznámí se s hasičskou výstrojí a výzbrojí, s prací hasiče a dozví se důležité informace o sebeochraně, požární prevenci a ochraně obyvatelstva.

 6. soutěže

  Jednotlivé HZS krajů pořádají každoročně různé typy soutěží, zejména vědomostní, pohybově-vědomostní, výtvarné či literární. Konkrétní informace o nich jsou zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých HZS krajů.

 7. dlouhodobé výukové programy

  Hasiči pro školy (http://www.hasiciproskoly.cz/). Tento program nabízí výukový materiál pro 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Interaktivní prezentace doplněné videi, fotografiemi a grafikou, pracovní listy pro žáky a metodické příručky pro učitele jsou realizovány v rozsahu 20 výukových hodin pro čtyři ročníky. Všechny vytvořené materiály jsou umístěné na webové stránce zdarma ke stažení.

  Hasík CZ (http://www.hasik.cz/). Tento výukový program spočívá v předávání informací dětem základních a středních škol formou besed z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany v souladu se stanoveným obsahovým zaměřením. Tyto informace předává dvojice vyškolených instruktorů z řad příslušníků HZS ČR či dobrovolných hasičů. Besedy probíhají ve druhém a šestém ročníku základní školy a ve druhém ročníku střední školy. Žáci a studenti si tak hravou formou ověří informace, které získali při vyučování.

  Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí (http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci). Na webových stránkách tohoto programu radí příslušnice HZS Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje a pracovnice Diecézní charity Brno, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení osobní bezpečnosti či majetku. Naleznete zde 33 témat z oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občanů. Program je vhodný zejména pro střední školy.

  Asociace Záchranný kruh (www.zachrannykruh.cz). Internetový bezpečnostní portál Záchranný kruh je ucelený zdroj rad, informací a vzdělávacích materiálů. Registraci na tomto portálu má již více než 3000 škol z celé ČR. Cokoliv tým odborníků v Asociaci vytvoří, je uloženo na jejich webových stránkách a je zpřístupněno zdarma všem. Portál je rozdělen do několika sekcí dle cílových skupin - obsahuje sekci pro veřejnost, pro školy, pro města a obce a pro záchranáře. Sekce pro školy pak obsahuje interaktivní multimediální učebnice, pracovní listy, databázi obrázků, výuková videa či testovací systém, vše může usnadnit pedagogům jejich práci při přípravě na vyučování.

  Svět záchranářů Karlovy Vary (http://www.svetzachranaru.cz) je centrum zdraví a bezpečí. V tomto malém městečku se lze naučit, jak se správně zachovat při nehodách, požáru a jiných mimořádných událostech, jak si přivolat pomoc a podobně. Areál tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizik. Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště s železničním přejezdem a další venkovní lokality. Školám tento areál nabízí jedinečné zážitkové vzdělávací programy zdarma. Na webových stránkách jsou jednotlivé programy popsány krátkou anotací včetně doporučené věkové kategorie, pro kterou jsou vhodné. Objednat si je možné prostřednictvím on-line systému.   

V případě zájmu o nabízené aktivity je třeba kontaktovat příslušný HZS kraje koordinátora preventivně výchovné činnosti. Kontakty jsou zveřejněny na těchto webových stránkách v rubrice UČITELÉ (http://www.hzscr.cz/clanek/podpora-vyuky-ze-strany-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx).

K výuce byla vytvořena celá řada pomůcek a učebnic, které jsou volně k dispozici v tomto ODKAZE.

HZS ČR provozuje několik multimediálních učeben , které jsou určeny ke vzdělávání nejen dětí z mateřských, základních a středních škol, ale i jejich pedagogů.
Aktualizováno: 2. 9. 2019

Příprava dospělé populace

Informování občanů celostátními a regionálními tiskovinami, rozhlasovými a televizními stanicemi

Dlouhodobým úkolem HZS ČR je informovat a vzdělávat občany pomocí všech dostupných médií, a to jak na celostátní, tak zejména na regionální úrovni. Jednotlivá témata problematik ochrany obyvatelstva, požární prevence a integrovaného záchranného systému se pravidelně objevují v denících, časopisech, rozhlasovém a televizním vysílání. Účinnými nástroji k předávání informací občanům se v poslední době staly také sociální sítě. HZS krajů na Facebook, Twitter nebo YouTube umisťují zejména různé pozvánky na akce spojené s preventivně výchovnou činností, varovné informace s připomenutím správného chování, krátké články, fotografie a videa.

Akce pro širokou veřejnost

HZS ČR každoročně pořádá pro širokou veřejnost řadu jednorázových akcí, na kterých návštěvníky seznamuje se svou činností, ale i se zásadami správného chování v případě vzniku mimořádné události, s problematikou ochrany obyvatelstva, požární prevence a integrovaného záchranného systému. Mezi tyto tradiční akce patří Den dětí, Den IZS, Den požární prevence, Den tísňové linky 112, Den otevřených dveří hasičské stanice a podobně. HZS ČR se na těchto akcích také podílí jako spolupořadatel, obvykle ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému, s obcemi, krajem či nestátními neziskovými organizacemi. I přes velký počet zúčastněných osob se tyto akce neřadí svým charakterem k typickým vzdělávacím aktivitám, je to spíše doplňková forma preventivně výchovné činnosti HZS ČR.

Také pořádání různých soutěží (pohybově vědomostních, vědomostních, literárních či výtvarných), které jsou pořádány buď celostátně, nebo jednotlivými HZS krajů se těší velké pozornosti občanů. Novým trendem je pak pořádání těchto soutěží i pro jiné věkové kategorie než jsou děti a mládež, například pro seniory.

O praktické procvičení znalostí v oblastech ochrany obyvatelstva, požární prevence a integrovaného záchranného systému je stále zájem, což dokazují počty účastníků soutěží.

Grafy znázorňují počty uskutečněných soutěží a počet jejich účastníků v průběhu uplynulých let 

Výukové filmy z tvorby HZS ČR naleznete v tomto ODKAZE.

Příprava specifických skupin obyvatelstva

Příprava a vzdělávání seniorů

Nejvíce zranitelnou skupinu při požárech v domácnostech představují senioři (tři úmrtí ze čtyř). Také při jiných typech mimořádných událostí bývají senioři, s ohledem na mnohdy sníženou pohyblivost či pomalejší vyhodnocovací schopnosti, velice zranitelní. Na druhou stranu, díky svým životním zkušenostem a ochotě zabývat se svým okolím, mohou být velkým přínosem pro zúčastněné i záchranáře. V souladu s myšlenkou vytvářet tzv. bezpečnou společnost bylo od roku 2010 rozhodnuto této skupině obyvatelstva věnovat více pozornosti než doposud.

HZS ČR se tedy dlouhodobě intenzivně věnuje cílené a systematické přípravě a vzdělávání této specifické skupiny obyvatelstva, našim seniorům. Příprava probíhá zejména formou přednášek a besed, nejčastěji prostřednictvím:

· „senior akademií“

· univerzit třetího věku

· spoluprací s občanskými sdruženími seniorů, kluby seniorů či domovů pro seniory

Grafy znázorňují počty uskutečněných aktivit pro seniory a počet jejich účastníků v průběhu uplynulých let 

Na celostátní úrovni byla v roce 2013 zahájena spolupráce s Nadací Charty 77, v rámci projektu „SENSEN - Senzační senioři“. Spolupráce v první fázi zahrnovala pravidelné publikování preventivně výchovných článků z oblasti „Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ na stránkách www.SENSEN.cz. Současná spolupráce probíhá zejména při organizování Sportovních her seniorů České republiky. HZS ČR se jich aktivně se svým stánkem preventivně výchovné činnosti účastní od roku 2016. Senioři zde vyplňují vědomostní kvízy s otázkami z ochrany obyvatelstva a požární prevence a mohou diskutovat o všem, co se jejich vlastního bezpečí týká. Mají například možnost se poučit o správném použití přenosných hasicích přístrojů, o nově uzákoněném tvoření záchranářské uličky, o správném chování u dopravní nehody nebo o správném nahlášení místa mimořádné události, ocitnou-li se v neznámém prostředí.  

V roce 2017 byla navázána spolupráce mezi HZS ČR a Odborem rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na programu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. V jednotlivých krajích se pravidelně schází platformy tohoto programu s účastí zástupců HZS krajů. Výstupem tohoto programu např. v Jihomoravském kraji v roce 2018 byla tvorba tzv. „seniorské obálky“, karty s nejdůležitějšími údaji o seniorovi, zejména o jeho zdravotním stavu, která bude zavěšena pro případ nouze k využití složkám integrovaného záchranného systému buď na vstupních dveřích, nebo na lednici a na jejíž tvorbě se HZS Jihomoravského kraje podílel. Tento projekt se postupně zavádí také v dalších krajích ČR.

Dalším vhodným příkladem přípravy seniorů k sebeochraně je program „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“, jenž získal v daném roce první místo v soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí. HZS Královéhradeckého kraje ve spolupráci s magistrátem města Hradec Králové v jeho rámci vytiskly a distribuovaly 7 tisíc příruček pro seniory s problematikou ochrany obyvatelstva, požární prevence a první pomoci a dále zakoupily a nainstalovaly hlásiče kouře do bytů seniorů ve vlastnictví města Hradec Králové, čímž došlo významným způsobem ke zvýšení bezpečnosti v uvedených bytech.

Zdařilým dlouhodobým programem, který je realizován HZS Olomouckého kraje pro osoby se specifickými potřebami, jako jsou nevidomí a slabozrací, tělesně postižení a osaměle žijící senioři v domech s pečovatelskou službou, je projekt „Nebezpečí v domácnostech – Hlásiče požáru a detektory nebezpečných plynů“. Ten je zaměřen na poskytnutí informací v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí a na montáž hlásičů požáru, detektorů oxidu uhelnatého a nebezpečných plynů. Tento program má dlouhodobý cíl, a to zajistit včasnou detekci vzniku požáru nebo úniku nebezpečných plynů a tím zvýšit bezpečnost této skupiny obyvatel ve všech obytných domech  s pečovatelskou službou na území města Olomouce. Jen pro ilustraci - v roce 2018 bylo nainstalováno celkem 200 kusů hlásičů požárů a rozdány informační letáky.

Asociace Záchranný kruh vydává od roku 2014 týdenní kalendář pro seniory, který je seznamuje s otázkami bezpečnosti, úzce se vztahujícími k této cílové skupině (správné chování v případě vzniku požáru, v případě mimořádné události, ochrana před podvodníky apod.). Tato vzdělávací pomůcka slaví velký úspěch a zájemci si ji mohou objednat na webu: https://www.zachranny-kruh.cz/kalendar-pro-seniory.html.

Příprava seniorů k ochraně před běžnými riziky a mimořádnými událostmi je pro HZS ČR stálou prioritou a bude pokračovat v letech následujících.

Příprava a vzdělávání handicapovaných osob

Tato cílová skupina je díky velkému počtu různých druhů postižení velmi rozsáhlá. Jak příprava na besedy, tak samotná jejich realizace je pro přednášející složitá a náročná. Přesto se HZS ČR daří, zejména díky vysokému nasazení realizátorů těchto aktivit, zvyšovat počty jejich účastníků.

Grafy znázorňují počty uskutečněných aktivit pro osoby s handicapem a počet jejich účastníků v průběhu uplynulých let 

Příprava učitelů

Příprava učitelů

HZS ČR dlouhodobě usiluje o kvalitní připravenost učitelů k výuce tematiky ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) ve školách, protože je tak zárukou kvalitní výuky této problematiky ve všech typech škol.

Snahou HZS ČR je učitelům a jejich prostřednictvím žákům a studentům podávat srozumitelnou formou ty nejdůležitější a mnohdy život zachraňující informace. Pro pedagogy mateřských, základních a středních škol, kteří chtějí získat základní odborné vzdělání z oblasti výuky OČMU je organizován akreditovaný vzdělávací program (akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT-32514/2016-1-932 ze dne 24. 11. 2016), který probíhá minimálně jednou ročně v každém kraji ČR a je pořádán zdarma. Účastníci programu se zde blíže seznámí s problematikou OČMU, s jejím konkrétním zařazením v rámcových vzdělávacích programech jak pro základní vzdělávání, tak pro gymnázia a střední odborné vzdělávání. Získají podrobný přehled o vhodných publikacích, učebnicích, a dostupných pomůckách k výuce, seznámí se s metodickými příručkami. Program také představí příklady dobré praxe a účastníci se seznámí s důležitými informacemi z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, například jak se zachovat při povodních, nebo jiných mimořádných událostech, které nejvíce ohrožují daný region. Vzdělávací program má formu výkladu a semináře. Je rozvržen do 7 vyučovacích hodin a absolventi kurzu na závěr obdrží osvědčení.

Grafy znázorňují počty uskutečněných akreditovaných vzdělávacích programů pro učitele a počet jejich účastníků v průběhu uplynulých let

K lepší orientaci v problematice OČMU zpracovaly ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro učitele pomůcky „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách“ a „Podklady k výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí – čtyřleté gymnaziální vzdělávání“. Materiály pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti OČMU, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky ve stávajících RVP a návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky (materiál je ke stažení na webových stránkách GŘ HZS ČR http://www.hzscr.cz/clanek/podklady-a-ucebnice.aspx nebo na webových stránkách metodického portálu RVP).

K dalším aktivitám, kterými se HZS ČR snaží podpořit edukaci žáků v dané oblasti, patří tvorba učebnic, příruček a materiálů pro výuku v tištěné i elektronické podobě, pomoc s přípravou praktických cvičení nebo projektových dní ve škole, besedy pro žáky, studenty i samotné pedagogické pracovníky včetně studentů pedagogických fakult, exkurze školních kolektivů na stanicích hasičských záchranných sborů krajů, pohybově-vědomostní soutěže, dlouhodobé výukové programy (Hasík CZ, Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí, Asociace Záchranný kruh, Hasiči pro školy). Dále například publikování odborných článků na Metodickém portálu RVP, v Učitelských novinách nebo v časopise Řízení školy.

Příprava budoucích učitelů

Jednotlivé HZS krajů a ministerstvo vnitra- generální ředitelství HZS ČR dlouhodobě spolupracují s vysokými školami. Zejména podporují výuku svou lektorskou činností v bakalářských a magisterských studijních programech, tvorbou vzdělávacích materiálů, vedením a oponováním bakalářských a diplomových prací či zajišťováním exkurzí a praxí pro studenty.

Síť koordinátorů PVČ

V roce 2011 vznikla síť koordinátorů preventivně výchovné činnosti (příslušníků jednotlivých HZS krajů), kteří mají v daném kraji tuto činnost na starosti. Odkazy na jednotlivé webové stránky a e-mailové adresy koordinátorů preventivně výchovné činnosti  naleznete v této tabulce.

HZS Hlavního města Prahy

Kontaktní osoba:
kpt. PaedDr. Luďka Palzerová
tel: 950 811 589

HZS Středočeského kraje

Kontaktní osoba:
nprap. Miloš Mužík
tel: 950 851 158

HZS Jihočeského kraje

Kontaktní osoba:
kpt. Mgr. Vratislav Malý
tel: 950 230 264

HZS Plzeňského kraje

Kontaktní osoba:
kpt. Mgr. Lenka Basáková
tel: 950 330 179

HZS Karlovarského kraje

Kontaktní osoba:
kpt. Ing. Veronika Krajsová
tel: 950 370 296

HZS Ústeckého kraje

Kontaktní osoba:
por. Ing. Iva Karafiátová
tel: 950 431 231

HZS Libereckého kraje

Kontaktní osoba:
por. Mgr. Iva Michalíčková
tel: 950 470 230

HZS Královéhradeckého kraje

Kontaktní osoba:
por. Ing. Vladislava Šipková
tel: 950 530 237

HZS Pardubického kraje

Kontaktní osoba:
kpt. Ing. Eva Kuthanová
tel: 950 570 458

HZS kraje Vysočina

Kontaktní osoba:
nprap. Bc. Alena Doskočilová
tel: 950 270 190

HZS Jihomoravského kraje

Kontaktní osoba:
kpt. Mgr. Pavla Pražáková
tel: 950 630 118

HZS Olomouckého kraje

Kontaktní osoba:
por. Klára Beranová, Dis.
tel: 950 770 341

HZS Moravskoslezského kraje

Kontaktní osoba:
por. Ing. Jiří Kocich
tel: 950 739 250

HZS Zlínského kraje

Kontaktní osoba:
por. Ing. Adam Fuksa
tel: 950 670 331

Dokumenty a prezentace

Stránka obsahuje prezentace a dokumenty k dané problematice.

 
zpravy.jpg 

Zprávy o činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky na úseku preventivně výchovné činnosti

.

vytisknout  e-mailem