Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost Hasičského záchranného sboru v rámci přípravy obyvatelstva

Příprava a vzdělávání seniorů

Nejvíce zranitelnou skupinu při požárech v domácnostech představují senioři (tři úmrtí ze čtyř). Také při jiných typech mimořádných událostí bývají senioři, s ohledem na mnohdy sníženou pohyblivost či pomalejší vyhodnocovací schopnosti, velice zranitelní. Na druhou stranu, díky svým životním zkušenostem a ochotě zabývat se svým okolím, mohou být velkým přínosem pro zúčastněné i záchranáře. V souladu s myšlenkou vytvářet tzv. bezpečnou společnost bylo od roku 2010 rozhodnuto této skupině obyvatelstva věnovat více pozornosti než doposud.

HZS ČR se tedy dlouhodobě intenzivně věnuje cílené a systematické přípravě a vzdělávání této specifické skupiny obyvatelstva, našim seniorům. Příprava probíhá zejména formou přednášek a besed, nejčastěji prostřednictvím:

· „senior akademií“

· univerzit třetího věku

· spoluprací s občanskými sdruženími seniorů, kluby seniorů či domovů pro seniory

Grafy znázorňují počty uskutečněných aktivit pro seniory a počet jejich účastníků v průběhu uplynulých let 

Na celostátní úrovni byla v roce 2013 zahájena spolupráce s Nadací Charty 77, v rámci projektu „SENSEN - Senzační senioři“. Spolupráce v první fázi zahrnovala pravidelné publikování preventivně výchovných článků z oblasti „Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ na stránkách www.SENSEN.cz. Současná spolupráce probíhá zejména při organizování Sportovních her seniorů České republiky. HZS ČR se jich aktivně se svým stánkem preventivně výchovné činnosti účastní od roku 2016. Senioři zde vyplňují vědomostní kvízy s otázkami z ochrany obyvatelstva a požární prevence a mohou diskutovat o všem, co se jejich vlastního bezpečí týká. Mají například možnost se poučit o správném použití přenosných hasicích přístrojů, o nově uzákoněném tvoření záchranářské uličky, o správném chování u dopravní nehody nebo o správném nahlášení místa mimořádné události, ocitnou-li se v neznámém prostředí.  

V roce 2017 byla navázána spolupráce mezi HZS ČR a Odborem rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na programu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. V jednotlivých krajích se pravidelně schází platformy tohoto programu s účastí zástupců HZS krajů. Výstupem tohoto programu např. v Jihomoravském kraji v roce 2018 byla tvorba tzv. „seniorské obálky“, karty s nejdůležitějšími údaji o seniorovi, zejména o jeho zdravotním stavu, která bude zavěšena pro případ nouze k využití složkám integrovaného záchranného systému buď na vstupních dveřích, nebo na lednici a na jejíž tvorbě se HZS Jihomoravského kraje podílel. Tento projekt se postupně zavádí také v dalších krajích ČR.

Dalším vhodným příkladem přípravy seniorů k sebeochraně je program „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“, jenž získal v daném roce první místo v soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí. HZS Královéhradeckého kraje ve spolupráci s magistrátem města Hradec Králové v jeho rámci vytiskly a distribuovaly 7 tisíc příruček pro seniory s problematikou ochrany obyvatelstva, požární prevence a první pomoci a dále zakoupily a nainstalovaly hlásiče kouře do bytů seniorů ve vlastnictví města Hradec Králové, čímž došlo významným způsobem ke zvýšení bezpečnosti v uvedených bytech.

Zdařilým dlouhodobým programem, který je realizován HZS Olomouckého kraje pro osoby se specifickými potřebami, jako jsou nevidomí a slabozrací, tělesně postižení a osaměle žijící senioři v domech s pečovatelskou službou, je projekt „Nebezpečí v domácnostech – Hlásiče požáru a detektory nebezpečných plynů“. Ten je zaměřen na poskytnutí informací v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí a na montáž hlásičů požáru, detektorů oxidu uhelnatého a nebezpečných plynů. Tento program má dlouhodobý cíl, a to zajistit včasnou detekci vzniku požáru nebo úniku nebezpečných plynů a tím zvýšit bezpečnost této skupiny obyvatel ve všech obytných domech  s pečovatelskou službou na území města Olomouce. Jen pro ilustraci - v roce 2018 bylo nainstalováno celkem 200 kusů hlásičů požárů a rozdány informační letáky.

Asociace Záchranný kruh vydává od roku 2014 týdenní kalendář pro seniory, který je seznamuje s otázkami bezpečnosti, úzce se vztahujícími k této cílové skupině (správné chování v případě vzniku požáru, v případě mimořádné události, ochrana před podvodníky apod.). Tato vzdělávací pomůcka slaví velký úspěch a zájemci si ji mohou objednat na webu: https://www.zachranny-kruh.cz/kalendar-pro-seniory.html.

Příprava seniorů k ochraně před běžnými riziky a mimořádnými událostmi je pro HZS ČR stálou prioritou a bude pokračovat v letech následujících.

Příprava a vzdělávání handicapovaných osob

Tato cílová skupina je díky velkému počtu různých druhů postižení velmi rozsáhlá. Jak příprava na besedy, tak samotná jejich realizace je pro přednášející složitá a náročná. Přesto se HZS ČR daří, zejména díky vysokému nasazení realizátorů těchto aktivit, zvyšovat počty jejich účastníků.

Grafy znázorňují počty uskutečněných aktivit pro osoby s handicapem a počet jejich účastníků v průběhu uplynulých let 

vytisknout  e-mailem